Przetarg 9013357 - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych...

   
Analizuj Zamówienie 9013357 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-07-01
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w
Oławie w zakresie:a) przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych (listy zwykłe, listy zwykłe priorytet, listy polecone, listy polecone priorytet, listy polecone ZPO, listy polecone ZPO priorytet),b) paczek i przesyłek kurierskich zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896),c) zwrot przesyłek niedoręczonych, z podaniem przyczyny niedoręczenia,d) doręczenie niezwłocznie do Zamawiającego zwrotnych potwierdzeń odbioru po ich skutecznym doręczeniu,e) transport przesyłek od Zamawiającego do placówek nadawczych Wykonawcy.2. Usługi pocztowe świadczone będą przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 19.08.2022 r.3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Prawem pocztowym i aktami wydanymi na jego podstawie.4. Usługą objęte są wszelkie rodzaje przesyłek i paczek pocztowych określonych w Prawie pocztowym.5. Usługi pocztowe powszechne świadczone przez Wykonawcę, a nieobjęte przedmiotem zamówienia lub objęte przedmiotem zamówienia, a nie wycenione w formularzu cenowym w ofercie Wykonawcy ‐ będą świadczone w oparciu o obowiązujący regulamin świadczenia usług pocztowych Wykonawcy oraz jego aktualny cennik.6. Zamawiający informuje, iż nie obowiązują go strefy poza obszarem Europy. Z uwagi na powyższe mając na względzie brak wiedzy na dzień dzisiejszy o kierunkach w jakich mogą zostać wysyłane przesyłki zamawiającego, kalkulację i wycenę oferty w tym zakresie pozostawia wykonawcy.7.Zamawiający nie posiada na dzień ogłoszenia postępowania wiedzy czy zwroty będą dotyczyły przesyłek rejestrowanych, kalkulację i wycenę oferty w tym zakresie pozostawia wykonawcy. 8. Zamawiający nie posiada na dzień ogłoszenia postępowania wiedzy jakich rozmiarów będą nadawane paczki, kalkulację i wycenę oferty w tym zakresie pozostawia wykonawcy. 9. Wykonawca zobowiązany będzie odbierać z siedziby Zamawiającego przesyłki i paczki pocztowe. Korespondencja odbierana będzie co najmniej raz dziennie, od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 13.30 - 14.00.10. Nadawanie przesyłek lub paczek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków formalnych.11. Usługi pocztowe opłacane będą za pomocą opłaty z dołu.12. Zamawiający nie dopuszcza obowiązku stosowania opakowań Wykonawcy przy nadawaniu przesyłek listowych lub paczek pocztowych.13. Płatności za świadczone usługi zostaną dokonane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu okresu rozliczeniowego odpowiadającemu miesiącom kalendarzowym. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do14 dni od daty wystawienia faktury VAT.14. W ramach określenia skali wielkości przedmiotu zamówienia, Zamawiający podaje szacunkowe ilości przesyłek, z podziałem na ich rodzaje, które będą nadawane w okresie obowiązywania umowy. Podane w załączniku nr 1 ilości służą jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu umowy i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji umowy.15. Zamawiający wymaga, aby osoby biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni, tj. wykonujące czynności odbioru przesyłek od Nadawcy z jednostek Zamawiającego, o których mowa powyżej (z wyłączeniem osób dostarczających paczki pocztowe i przesyłki kurierskie), przyjmujące przesyłki do obrotu pocztowego oraz osoby pełniące nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy, zostali w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) na poziomie min 50 % zatrudnionych na etat do ogółu zatrudnionych w placówce.16. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 15 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.17. Zamawiający, wymaga od Wykonawcy zapewnienia do realizacji niniejszego zamówienia pojazdów zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

IZP.272.42.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00248162/01 z dnia: 2022-07-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00021215/03/P
Po zmianie:
2022/BZP 00021215/04/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie w zakresie:
a) przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych (listy zwykłe, listy zwykłe priorytet, listy polecone, listy polecone priorytet, listy polecone ZPO, listy polecone ZPO priorytet),
b) paczek i przesyłek kurierskich zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896),
c) zwrot przesyłek niedoręczonych, z podaniem przyczyny niedoręczenia,
d) doręczenie niezwłocznie do Zamawiającego zwrotnych potwierdzeń odbioru po ich skutecznym doręczeniu,
e) transport przesyłek od Zamawiającego do placówek nadawczych Wykonawcy.
2. Usługi pocztowe świadczone będą przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 19.08.2022 r.
3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Prawem pocztowym i aktami wydanymi na jego podstawie.
4. Usługą objęte są wszelkie rodzaje przesyłek i paczek pocztowych określonych w Prawie pocztowym.
5. Usługi pocztowe powszechne świadczone przez Wykonawcę, a nieobjęte przedmiotem zamówienia lub objęte przedmiotem zamówienia, a nie wycenione w formularzu cenowym w ofercie Wykonawcy ‐ będą świadczone w oparciu o obowiązujący regulamin świadczenia usług pocztowych Wykonawcy oraz jego aktualny cennik.
6. Zamawiający informuje, iż nie obowiązują go strefy poza obszarem Europy.
Z uwagi na powyższe mając na względzie brak wiedzy na dzień dzisiejszy o kierunkach w jakich mogą zostać wysyłane przesyłki zamawiającego, kalkulację i wycenę oferty w tym zakresie pozostawia wykonawcy.
7.Zamawiający nie posiada na dzień ogłoszenia postępowania wiedzy czy zwroty będą dotyczyły przesyłek rejestrowanych, kalkulację i wycenę oferty w tym zakresie pozostawia wykonawcy.
8. Zamawiający nie posiada na dzień ogłoszenia postępowania wiedzy jakich rozmiarów będą nadawane paczki, kalkulację i wycenę oferty w tym zakresie pozostawia wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany będzie odbierać z siedziby Zamawiającego przesyłki i paczki pocztowe. Korespondencja odbierana będzie co najmniej raz dziennie, od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 13.30 - 14.00.
10. Nadawanie przesyłek lub paczek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków formalnych.
11. Usługi pocztowe opłacane będą za pomocą opłaty z dołu.
12. Zamawiający nie dopuszcza obowiązku stosowania opakowań Wykonawcy przy nadawaniu przesyłek listowych lub paczek pocztowych.
13. Płatności za świadczone usługi zostaną dokonane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu okresu rozliczeniowego odpowiadającemu miesiącom kalendarzowym. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
14. W ramach określenia skali wielkości przedmiotu zamówienia, Zamawiający podaje szacunkowe ilości przesyłek, z podziałem na ich rodzaje, które będą nadawane w okresie obowiązywania umowy. Podane w załączniku nr 1 ilości służą jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu umowy i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji umowy.
15. Zamawiający wymaga, aby osoby biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni, tj. wykonujące czynności odbioru przesyłek od Nadawcy z jednostek Zamawiającego, o których mowa powyżej (z wyłączeniem osób dostarczających paczki pocztowe i przesyłki kurierskie), przyjmujące przesyłki do obrotu pocztowego oraz osoby pełniące nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy, zostali w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) na poziomie min 50 % zatrudnionych na etat do ogółu zatrudnionych w placówce.
16. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 15 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
17. Zamawiający, wymaga od Wykonawcy zapewnienia do realizacji niniejszego zamówienia pojazdów zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie w zakresie:
a) przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych (listy zwykłe, listy zwykłe priorytet, listy polecone, listy polecone priorytet, listy polecone ZPO, listy polecone ZPO priorytet),
b) paczek i przesyłek kurierskich zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896),
c) zwrot przesyłek niedoręczonych, z podaniem przyczyny niedoręczenia,
d) doręczenie niezwłocznie do Zamawiającego zwrotnych potwierdzeń odbioru po ich skutecznym doręczeniu,
e) transport przesyłek od Zamawiającego do placówek nadawczych Wykonawcy.
2. Usługi pocztowe świadczone będą przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 19.08.2022 r.
3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Prawem pocztowym i aktami wydanymi na jego podstawie.
4. Usługą objęte są wszelkie rodzaje przesyłek i paczek pocztowych określonych w Prawie pocztowym.
5. Usługi pocztowe powszechne świadczone przez Wykonawcę, a nieobjęte przedmiotem zamówienia lub objęte przedmiotem zamówienia, a nie wycenione w formularzu cenowym w ofercie Wykonawcy ‐ będą świadczone w oparciu o obowiązujący regulamin świadczenia usług pocztowych Wykonawcy oraz jego aktualny cennik.
6. Zamawiający informuje, iż nie obowiązują go strefy poza obszarem Europy.
Z uwagi na powyższe mając na względzie brak wiedzy na dzień dzisiejszy o kierunkach w jakich mogą zostać wysyłane przesyłki zamawiającego, kalkulację i wycenę oferty w tym zakresie pozostawia wykonawcy.
7.Zamawiający nie posiada na dzień ogłoszenia postępowania wiedzy czy zwroty będą dotyczyły przesyłek rejestrowanych, kalkulację i wycenę oferty w tym zakresie pozostawia wykonawcy.
8. Zamawiający nie posiada na dzień ogłoszenia postępowania wiedzy jakich rozmiarów będą nadawane paczki, kalkulację i wycenę oferty w tym zakresie pozostawia wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany będzie odbierać z siedziby Zamawiającego przesyłki i paczki pocztowe. Korespondencja odbierana będzie co najmniej raz dziennie, od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 13.30 - 14.00.
10. Nadawanie przesyłek lub paczek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków formalnych.
11. Usługi pocztowe opłacane będą za pomocą opłaty z dołu.
12. Zamawiający nie dopuszcza obowiązku stosowania opakowań Wykonawcy przy nadawaniu przesyłek listowych lub paczek pocztowych.
13. Płatności za świadczone usługi zostaną dokonane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu okresu rozliczeniowego odpowiadającemu miesiącom kalendarzowym. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
14. W ramach określenia skali wielkości przedmiotu zamówienia, Zamawiający podaje szacunkowe ilości przesyłek, z podziałem na ich rodzaje, które będą nadawane w okresie obowiązywania umowy. Podane w załączniku nr 1 ilości służą jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu umowy i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji umowy.
15. Zamawiający wymaga, aby osoby biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni, tj. wykonujące czynności odbioru przesyłek od Nadawcy z jednostek Zamawiającego, o których mowa powyżej (z wyłączeniem osób dostarczających paczki pocztowe i przesyłki kurierskie), przyjmujące przesyłki do obrotu pocztowego oraz osoby pełniące nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy, zostali w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) na poziomie min 50 % zatrudnionych na etat do ogółu zatrudnionych w placówce.
16. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 14 dni, Wykonawca przedłoży oświadczenia podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, potwierdzające liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę co najmniej 50% oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-12 10:00
Po zmianie:
2022-07-18 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-12 10:05
Po zmianie:
2022-07-18 10:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-10
Po zmianie:
2022-08-16
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000, 64113000, 64120000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9048216 2022-08-19
godz. 10:00
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kurierskiej w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego.2. Usługa kurierska obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie ...
9077337 2022-08-19
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Wykonywanie usługi kolportażu polegającej na doręczaniu czasopisma samorządowego województwa łódzkiego do skrzynek pocztowych (jeden egzemplarz do jednej skrzynki) oraz prowadzeniu k...
8977375 2022-08-19
godz. 12:30
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W WARSZAWIE Świadczenie usług kurierskich w obrocie zagranicznym na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług kurierskich polegających na od...
9068798 2022-08-22
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Opróżnianie skrzynek nadawczych, Tychy, RD Katowice Numer referencyjny: CZ.26.459.2022.DTPŁ Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego Usługę E - obszar Tychy, ...
9093224 2022-08-24
godz. 23:59
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Sukcesywne świadczenie usług kurierskich na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A..
9071860 2022-09-02
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa Poczty Firmowej w Krakowie Numer referencyjny: CZ.26.440.2022.DTW Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Poczta Firmowa (usługa F) dla Regionu Dystrybucji Kraków. Usłu...
9092268 2022-09-06
godz. 10:00
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Naczelnego Sądu Administracyjnego Numer referencyjny: WAG.262.4.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest ...
9094951 2022-09-09
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usługi A- realizacja liniowych kursów międzywęzłowych dla Regionu Dystrybucji Kraków (cztery części) Numer referencyjny: CZ.26.444.2022.DTW 1. Przedmiotem zamówienia je...
9109815 2022-09-12
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Realizacja kursów liniowych na okres świąteczny - Usługa A (podział na 4 części) Numer referencyjny: CZ.26.449.2022.DTZ 1 .Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów liniowych na...
8961325 2023-06-30
godz. 23:59
PROJEKT Zawody Sportowe - Bieg 1 laptop w cenie 2500zł METODA: zakup; RODZAJ: nowy śr. trwały, urządzenia (KŚT 491). Komputer typu laptop (w tym liczba i koszt jednostkowy) - 1 dla pracownika;...