Przetarg 9936704 - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych...

   
Analizuj Zamówienie 9936704 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-13
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Miejsce odbioru przesyłek: Franowo 26,
61-301 Poznań. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane przez okres 36 miesięcy. Zakres usług: przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadawanych przez zamawiającego przesyłek listowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich jak również zwrotów przesyłek niedoręczonych i potwierdzeń odbioru, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 poz. 896) Zamówienie dotyczy także przesyłek listowych, dla których istotny jest termin nadania z uwagi na konieczność zachowania terminu, w rozumieniu art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775) i art. 165 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2021 poz. 1805).Szacowany udział procentowy takich przesyłek wynosi: 80%. Świadczenie powszechnych i niepowszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dotyczy następujących rodzajów przesyłek i usług:a) listowych w obrocie krajowym, o wadze do 2000 g.b) listowych w obrocie zagranicznym – obszar europejski, o wadze do 2000 g. c) paczek w obrocie krajowym, o wadze do 10 kg, nadawanych i doręczanych za pokwitowaniem jako przesyłki rejestrowe. d) kurierskich świadczonych w obrocie krajowym, przesyłki kurierskie świadczone w obrocie krajowym, dla przesyłek o wymiarach maksymalnie do: długość-wysokość- szerokość 60 cm x 60 cm x 70 cm, o wadze do 20 kg, w formule „od drzwi do drzwi”, z terminem świadczenia gwarantowanym, do drugiego dnia roboczego po dniu nadania, z deklarowanym terminem doręczenia następnego dnia (roboczego) po dniu nadania.e) usługi odbioru całej korespondencji realizowanej raz dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:30-13:30. Usługę należy wykonywać zgodnie z załączonymi do SWZ dokumentami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto: 720 181,64 zł. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osobę/y wykonującą/e czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy co najmniej 20 % wszystkich osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności polegające na:a) przyjmowaniu od zamawiającego przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe);b) doręczaniu adresatom/odbiorcom przesyłek pocztowych (przesyłki listowe i paczki pocztowe) nadanych przez zamawiającego;c) doręczaniu zamawiającemu zwrotów potwierdzeń odbioru oraz niedoręczonych przesyłek (przesyłki listowe i paczki pocztowe) po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi/odbiorcy.Zgodnie z art. 433 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający gwarantuje wykonanie minimum 80 % całkowitej wartości umowy.

GKG.GPZ.2110.16.2023
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000, 64113000, 64120000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10090130 2023-11-30
godz. 08:00
URZĄD GMINY DĘBICA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Dębica w okresie od 01.01.2024 - 31.12.2025.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu C...
10099035 2023-11-30
godz. 14:00
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W KATOWICACH świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla PIP OIP w Katowicach
10102610 2023-12-01
godz. 09:00
BIURO OBSŁUGI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Przedmiotem zamówienia jest...
10090079 2023-12-01
godz. 10:00
URZĄD MIASTA SOSNOWIEC Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym poprzez przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych i ich ewentual...
10101680 2023-12-04
godz. 09:00
URZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 1) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi pocztowej Urzędowi Miejskie...
10107146 2023-12-05
godz. 09:00
URZĄD GMINY STEGNA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy w Stegnie 1. Przedmiotem zamówienia jest:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w o...
10098633 2023-12-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY POBIEDZISKA Świadczenie usług pocztowych w roku 2024 na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach 4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych na potrzeby Urzędu M...
10110258 2023-12-05
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W KARTUZACH Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kartuzach w 2024 roku Część 1: Część 1: „Zadanie nr 1 - przesyłki listowe i paczki pocztow...
10107694 2023-12-06
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ewentualnych zwrotów dla Starostwa Powiatowego w ...
10106765 2023-12-07
godz. 09:00
STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania...