Przetarg 8872564 - Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług...

   
Analizuj Zamówienie 8872564 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-28
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Oddziału w Krakowie GDDKiA”Usługi stanowiące
przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmują: a) usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dotyczące przesyłek listowych, w zakresie ich przyjmowania, przemieszczania i doręczania; b) usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dotyczące paczek pocztowych, w zakresie ich przyjmowania, przemieszczania i doręczania; c) doręczanie Zamawiającemu zwrotów potwierdzeń odbioru oraz niedoręczonych przesyłek pocztowych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy; d) usługę odbioru przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego,e) świadczenie usług kurierskich polegających na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłek kurierskich.

O.KR.D-3.2420.1.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00144331/01 z dnia: 2022-05-04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Przed zmianą:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 5.4.) Ogłoszenia.
Po zmianie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 5.4.) Ogłoszenia.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-10 11:00
Po zmianie:
2022-05-11 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-10 11:15
Po zmianie:
2022-05-11 11:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-08
Po zmianie:
2022-06-09UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00150475/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-11 11:00
Po zmianie:
2022-05-18 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-11 11:15
Po zmianie:
2022-05-18 11:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-09
Po zmianie:
2022-06-15UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00161252/01 z dnia: 2022-05-17
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-18 11:00
Po zmianie:
2022-05-26 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-18 11:15
Po zmianie:
2022-05-26 11:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-15
Po zmianie:
2022-06-24
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64100000, 64110000, 64112000, 64113000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9008125 2022-07-07
godz. 09:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek poczt. oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych dla ...
8993123 2022-07-08
godz. 11:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Świadczenie usług przekazywania środków pieniężnych w formie przekazów nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 1. Przedmiotem zamówienia jest świ...
8963677 2022-07-11
godz. 10:00
MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA Świadczenie usługi przewozu przesyłek paletowych Numer referencyjny: 3/05/2022/D Świadczenie usługi przewozu przesyłek paletowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszc...
9018396 2022-07-12
godz. 09:00
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE Świadczenie usług pocztowych na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym...
9018030 2022-07-12
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY WOŁÓW Świadczenie usług pocztowych. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek oraz zw...
9001761 2022-07-12
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym WSS SP ZOZ DZP 382.32.202...
8998763 2022-07-12
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Trzebnicy 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2 ust...
9015901 2022-07-15
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie uslug pocztowych w Agencji Pocztowej 73-111 Stargard ul. Wieniawskiego Świadczenie usług pocztowych na rzecz PP S.A.
8999408 2022-07-22
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa F - Poczta Firmowa m. Kraków, Punkt Pocztowy k104 NIEpołomice, ul. Wodna 4 Numer referencyjny: CZ.26.338.2022.DTW Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Poczta Firmowa (...
8961325 2023-06-30
godz. 23:59
PROJEKT Zawody Sportowe - Bieg 1 laptop w cenie 2500zł METODA: zakup; RODZAJ: nowy śr. trwały, urządzenia (KŚT 491). Komputer typu laptop (w tym liczba i koszt jednostkowy) - 1 dla pracownika;...