Przetarg 9955604 - Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na...

   
Analizuj Zamówienie 9955604 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu zadania pn.: „Rynek pełen zieleni – utworzenie wspólnej przes
trzeni zielonej w centrum Wągrowca”, polegającego na rewitalizacji rynku w Wągrowcu obejmująca swym zakresem zwiększenie ilości zieleni oraz instalację obiektów małej architektury. Część nawierzchni rynku zostanie rozebrana, a w jej miejscu powstaną wielogatunkowe rabaty z drzewami, bylinami i krzewami. Wokół istniejącej fontanny w formie okręgu zaprojektowano szpaler niskich drzew liściastych (klon polny). Jeśli chodzi o pozostałe drzewa to wybrano wyższe gatunki – lipy drobnolistnej oraz szerokolistnej, które będą rosnąć w geometrycznych, prostoliniowych rabatach nawiązujących do siatki istniejącej nawierzchni z płyt i kostki granitowej. Tereny zieleni zaprojektowano z obrzeżem granitowym. Istniejące bukszpany wokół płyty rynku planuje się wymienić na cisy pośrednie odm. Hilli. W ramach projektu przewiduje się montaż małej architektury, w skład której wchodzić będą ławki, kosze na odpady oraz stojaki rowerowe.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwestycji w oparciu o dokumentację wykonaną dla Zamawiającego (Gmina Miejska Wągrowiec).2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie projektu stanowiącym integralną część niniejszej SWZ, zgodnie z którym trzeba wykonać przedmiot umowy wraz z wszystkimi pozostałymi dokumentami postępowania - załącznik nr 9 – Dokumentacja techniczna.

SZ.271.17.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00425825/01 z dnia: 2023-10-03
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-06 09:00
Po zmianie:
2023-10-09 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-06 09:15
Po zmianie:
2023-10-09 12:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-04
Po zmianie:
2023-11-07
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń, mała architektura
kody CPV 45111200, 45111291, 45111300, 45212140, 45233200, 77310000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zieleń , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10110551 2023-12-12
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY LEWIN BRZESKI Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzelniki”:a) Wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego oraz szacunkowego przedmiaru robót dokumentacji t...
10113840 2023-12-13
godz. 09:00
ZARZĄD DROGOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych w Powiecie Dąbrowskim z podziałem na następujące części (zadania): 1) „Odbudowa przepust...
10113862 2023-12-15
godz. 08:00
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 od km 61+255 do km 61+757,29 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w miejscowości Wierzbica w km 61+464.” – nr postępowania 278/23...
10120408 2023-12-15
godz. 08:00
URZĄD GMINY MĘCINKA Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej i sieci wodno- kanalizacyjnej oraz boiska sportowego w Piotrowicach Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:Zadanie nr 1 pn.: zagospodarowanie ...
10121518 2023-12-15
godz. 09:00
KLUB SPORTOWY SKARPA BYTOM 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zielony kwartał KWK Rozbark – zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez utworzenie mieszkań wspomaganych”, którego elementami są ...
10113126 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY SKIERBIESZÓW Remont mostu na rzece Wolica w ciągu drogi gminnej nr 110254L w km 0+021,98 w miejscowości Zabytów 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu mostu na rzece Wolica w ciągu drogi gmin...
10118202 2023-12-15
godz. 10:00
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG W KATOWICACH Remont/wymiana istniejącego podjazdu do hali laboratoryjnej Łukasiewicz - WIT, zlokalizowanej w Katowicach, Al. W. Korfantego 193 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.
10120089 2023-12-18
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY MYSZKÓW WYKONANIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI DRÓG W RAMACH ZADANIA PN.: REMONTY DRÓG O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ. (WYKONANIE ROBÓT W 2024 ROKU). 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2024 roku remontó...
9921571 2024-01-17
godz. 10:00
URZĄD MIASTA GORZÓW WIELKOPOLSKI Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlan...
9488581 2024-06-30
godz. 23:59
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Odtwarzanie nawierzchni dróg, ścieżek rowerowych i chodników uszkodzonych w trakcie inwestycji, remontów i usuwania awarii sieci wodociągowej realizowanych systemem gospodarczym