Przetarg 9936942 - Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn....

   
Analizuj Zamówienie 9936942 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-13
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Zagospodarowanie Plaży Miejskiej wraz z terenem przyległym w Lubniewicach”
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.Etap I – projektowy:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie niniejszego PFU.Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich robót oraz uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji.W zakres dokumentacji projektowej wchodzi:- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i formy obiektu- Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót- Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń (w tym m.in. zgody wodnoprawnej, decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę i innych niewyszczególnionych w niniejszym PFU, a wynikających z przepisów).- Dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami na realizację inwestycji w ilości egzemplarzy określonych w Kontrakcie oraz na płycie CD/DVD.- Do dokumentacji należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazana w stanie kompletnym.Etap II - wykonawczyEtap wykonawczy obejmuje:- Roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną w Etapie I.- Przeprowadzenie wymaganych prób i badań jednostkowych.- Zgłoszenie i uzyskanie odbiorów robót zanikowych, częściowych i końcowych.- Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów.- Zgłoszenie zadań do oddania do użytkowania, w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych.- Zapewnienie nadzoru geodezyjnego.- Zapewnienie nadzoru autorskiego.- Zapewnienie nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego wg kompetencji.- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

IN.271.09.2023
branża Drogownictwo, Projektowanie, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zagospodarowanie terenu, projekt drogowy, projekt terenu zielonego, zieleń, mała architektura
kody CPV 43325000, 45000000, 45111000, 45111200, 45111291, 45112700, 45113000, 45200000, 45233250, 45242000, 45310000, 71220000, 71320000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zagospodarowanie terenu , projekt drogowy , projekt terenu zielonego , zieleń , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10113105 2023-12-13
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY DĄBROWA TARNOWSKA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wrazz realizacją na jej podstawie. Robot budowlanych dla przebudowy nawierzchni, wraz z przebudową i rozbudową i...
10119198 2023-12-13
godz. 11:00
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ-GLIWICE SP. Z O.O. DZ/2/159/2023 Utrzymanie terenów zielonych oraz czystości na obszarach zewnętrznych PEC – Gliwice Sp. z o.o. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Utrzymanie terenów zielonych oraz czystości na obszara...
10114929 2023-12-13
godz. 12:00
URZĄD GMINY RADKÓW „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kwilina” Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg gminnych (dwóch odcinków) w miejscowości Kwilina. Odcinek pierwszy przeznaczony d...
10114932 2023-12-14
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY ŁOCHÓW Przebudowa i remont dróg w Gminie Łochów Część 1: 1. Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie o długości 192mb.2. Zakres zamówienia dla Części 1 obejmuje: 1) roboty przygotowawcze, 2) robo...
10110612 2023-12-14
godz. 11:00
URZĄD GMINY JAKUBÓW 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej w miejscowości Jakubów (ul. Klonowa), gmina Jakubów. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z:a. dokumentacją projektową,b. Szczegół...
10109934 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY 4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi - "Pierścień Księżnej Salomei" - obszar Gmina Góra Świętej Małgorzaty.”4.2. Opis inwestycji ujęty w we wniosku w programie POLSKI ŁAD:W ramach ...
10117640 2023-12-15
godz. 11:30
URZĄD GMINY BOGDANIEC Przedmiotem zadania jest realizacja zadania pn. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 000463 – Łupowo, ul. Polna. RIT.271.12.2023.MGL
10116875 2023-12-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY BŁASZKI Przebudowa drogi Borysławice - Suliszewice w m. Borysławice i m. Wójcice 1. Przedmiotem planowanej przez Gminę Błaszki inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w m. Borysławice gm. Błaszki,...
10072591 2023-12-19
godz. 10:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIEMIATYCZACH Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na docinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771B (Borysowszczyzna)
10108368 2024-01-12
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI „Rozbudowa skrzyżowania ul. Zielonogórskiej, Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1. Prze...