Zlecenie 7968890 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania rynku...

   
Zamówienie 7968890 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-02-16
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania rynku oraz doradztwo strategiczne w oparciu o rezultaty badania celem przygot
owania usługi internetowej „Lofty. Wirtualny projektant wnętrz” (dalej: „Produkt”) do wymogów rynku docelowego. Zakres badania rynku, stanowiącego pierwszą częścią przedmiotu zamówienia, określają poniższe zadania: 1. Przeprowadzenie warsztatu z Zamawiającym celem pogłębionej analizy hipotez biznesowych będących przedmiotem badania oraz Produktu, którego dotyczy badanie. 2. Przygotowanie ankiet, scenariuszy pogłębionych wywiadów indywidualnych, makiet typu click dummy oraz projektów eksperymentalnych kampanii marketingowych celem przeprowadzenia badań z obecnymi oraz potencjalnymi użytkownikami Produktu i weryfikacji wyżej określonych hipotez, wraz z rekomendacją odpowiednich metodologii badawczych. 3. Przeprowadzenie wyżej określonych badań (wymagane min. 20 pogłębionych wywiadów indywidualnych, min. 200 respondentów badań ankietowych, min. 2 wielowariantowe makiety typu click dummy, min. 3 eksperymentalne kampanie marketingowe w postaci testu wielowariantowego z istotnymi statystycznie wynikami na grupie 30 tys. odbiorców lub większej) oraz podsumowanie ich wyników w postaci analizy statystycznej lub jakościowej. Celem doradztwa strategicznego stanowiącego drugą część przedmiotu zamówienia jest pogłębiona analiza rezultatów badań oraz sformułowanie konkretnych rekomendacji na ich podstawie. Na usługę doradztwa będą się składały następujące zadania: 1. Pogłębiona analiza rynku docelowego z wyszczególnieniem jego chłonności i potencjału ekonomicznego oraz określeniem grup docelowych (opis demograficzny, persony, identyfikacja trzech najważniejszych JTBD). 2. Wskazanie obszarów o największym możliwym rynku zbytu i potencjalnie najsłabszej konkurencji – zarówno pod kątem terytorialnym (w szczególności wielkość miejscowości), jak i pod kątem zachowań w internecie. 3. Pogłębiona analiza łańcucha wartości, w skład którego wchodzi Produkt, ze wskazaniem kluczowych czynników sukcesu. 4. Udzielenie rekomendacji dotyczących zmian w Produkcie niezbędnych do przystosowania go do wymogów rynku docelowego. Hipotezy będące przedmiotem badania rynku zostaną przedstawione Wykonawcy po podpisaniu z Zamawiającym umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli kalkulacja oferty wymaga przedstawienia hipotez przez Zamawiającego, będzie to możliwe po podpisaniu przez Oferenta umowy o zachowaniu poufności oraz zakazie konkurencji. Wynikiem usługi musi być raport w języku polskim przekazany Zamawiającemu w formie pliku .docx lub .odt. Po przekazaniu wyników prac Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół odbioru zatwierdzający satysfakcjonujący stopień wykonania każdego z zadań, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej poniżej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia wyników prac w przypadku, gdyby przedstawione badania, rezultaty analiz i rekomendacje były pobieżne, pochodziły ze źródeł ogólnodostępnych i nie stanowiły wymiernej wartości dla Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia do wyników prac. Jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni od zgłoszenia zastrzeżeń nie usunie wskazanych braków, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru oraz dokonania płatności, a Wykonawca będzie mógł dochodzić wynagrodzenia na drodze sądowej. Zamówienie winno być zrealizowane w terminie do 31.05.2021r.
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża analizy, audyty, certyfikaty
kody CPV 79300000, 79310000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się