Przetarg 8162750 - Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji c.o.,...

   
Analizuj Zamówienie 8162750 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-26
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji c.o., wodociągowej i hydrantowej w budynku ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót, które stanowią integralną część SWZ.
Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej, które mogłyby przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót.
W sezonie grzewczym, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości ogrzewania w pomieszczeniach użytkowych. Roboty generujące duży hałas Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w godzinach popołudniowych, każdorazowo uzgodnionych z administratorem obiektu.
2. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy
Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia związane z wykonaniem prac instalacyjnych składających się na przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, sposób kontroli spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w projekcie umowy.
Zamawiający nie określa innych niż określone w art. 95 ust. 1 wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku realizacji zamówienia.
3. Gwarancja/rękojmia
Na wykonane roboty Wykonawca udzieli rękojmi na okres, jaki został wskazany w formularzu ofertowym (36, 48, 60, 72 lub 84 miesiące), licząc od daty odbioru końcowego robót (potwierdzonego pisemnie protokołem odbioru), w tym zastosowane materiały oraz zamontowane urządzenia (wraz z ich nieodpłatną naprawą w okresie rękojmi), co oznacza, że jeżeli w okresie rękojmi ujawnią się wady fizyczne wykonanych robót, Wykonawca niezwłocznie je usunie lub na żądanie Zamawiającego całość lub część robót wykona ponownie.

BZ.272.3.2021.HM
branża Ochrona, Wodno - kanalizacyjna
podbranża sprzęt i instalacje p-poż, instalacje wewnętrzne
kody CPV 45321000, 45331100, 45332200, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się