Przetarg 8232133 - Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa i rozbudowa...

   
Analizuj Zamówienie 8232133 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-06-29
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest:
„Przebudowa i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Przyborzycach” w systemie
„zaprojektuj – wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zakres robót podzielony na trzy etapy obejmuje m.in.:
Etap I - wykonanie dokumentacji budowlanej (wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń zezwalających na realizację zadania) objętej programem funkcjonalno–użytkowym;
Etap II - wykonanie prac budowlanych objętych programem funkcjonalno–użytkowym;

Etap III - przeprowadzenie przez Wykonawcę pełnej procedury certyfikującej produkt finalny technologii wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań, uzyskaniem opinii oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prawie wprowadzenia produktu wynikowego technologii do obrotu rynkowego jako:
- środek wspomagający uprawę roślin,
- nawóz rolniczy, przeznaczony na użytki zielone, w tym warzywa, owoce i trwałe użytki zielone.
UWAGA! Prace należy zaplanować tak, aby zachować ciągłość pracy oczyszczalni.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
- wykonanie projektów budowlanych, uwzględniające przystosowanie obiektu do obowiązujących norm i przepisów, wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i sprawdzeniami projektów- opracowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) i spełniającymi wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r poz. 1609);
- uzgadnianie akceptacji rozwiązań projektowych oraz materiałowych z Zamawiającym;
- opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na obszarze objętym inwestycją – w przypadku konieczności;
- uzyskanie pozwolenia na budowę, wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia prac;
- wykonanie projektów wykonawczych wszystkich koniecznych branż, uzupełniających i uszczegółowiających projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do realizacji robót budowlanych;
- przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
- zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;
- zlokalizowanie i przygotowanie zaplecza placu budowy wg swoich potrzeb i na swój koszt;
- dostarczenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy- Prawo Budowlane;
- dostarczenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót;
- dostarczenie deklaracji kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz kompletem wymaganych prawem uprawnień i zaświadczeń;
- zapewnienie dozoru mienia na własny koszt;
- zapewnienia na własny koszt poboru energii elektrycznej i wody;
- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu budowy, także w przypadku osób trzecich, które w trakcie robót będą korzystać z terenu;
- na Wykonawcy spoczywa obowiązek wytyczenia punktów głównych przez uprawnionego geodetę i odpowiedzialność za ochronę wytyczonych punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie dojazdu i/lub dojścia do posesji, a w przypadku czasowego zamknięcia dojazdu/dojścia poinformowanie zainteresowanych z odpowiednim wyprzedzeniem;
- w przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzonych prac wystąpienia gatunków objętych ochroną, należy niezwłocznie powołać nadzór przyrodniczy i zgłosić fakt odpowiednim instytucjom. Na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zapewnienia nadzoru w celu spełnienia wszystkich wymagań środowiskowych związanych z realizacją inwestycji kosztem i staraniem własnym.
- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak i terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac obiektów, dróg lub ich fragmentów, nawierzchni lub instalacji;
- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
- dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych celem rozliczenia inwestycji i zgłoszenia zakończenia budowy do właściwego Inspektora nadzoru budowlanego;
- dostarczenie Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- zakup i montaż tablicy informacyjnej – 1 komplet (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ.
Szczegółowy zakres robót dla zadania określa program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.
Przed przystąpieniem do robót w terenie zabudowanym Wykonawca zawiadomi właścicieli posesji, budynków. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zawiadomi również zainteresowane instytucje i właścicieli uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu budowy. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w bardzo bliskim sąsiedztwie budynków należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa budowlanego.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych urządzeń, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia zabezpieczające wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do ich montażu lub ustawienia.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania i zatwierdzenia tymczasowego projektu organizacji ruchu na roboty które zostaną przewidziane w dokumentacji budowlanej i Specyfikacji Warunków Zamówienia w okresie ich realizacji.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z załączonymi dokumentami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, na warunkach wskazanych w umowie oraz SWZ.
Przyjęte w programie funkcjonalno-użytkowym urządzenia i materiały, powinny gwarantować osiągnięcie zakładanego efektu. Podane w opracowanym Programie Funkcjonalno- Użytkowym dotyczącym nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawców wiążące. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do podanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Zgodnie z art. 99 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca stosujący materiały równoważne zobowiązuje się do zastosowania materiałów o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentach.
Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
Wykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu umów na podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi o wartości (na podstawie wszystkich umów) nie przekraczającej 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto od jednego Podwykonawcy.
Zamawiający określa „termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidzianemu w umowie, nie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzonych wykonaniem zleconej usługi lub roboty budowlanej” jako wymaganie dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
Wykonawca odzyska materiały z rozbiórki mogące w przyszłości zostać wykorzystane przez Inwestora i złoży je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały rozbiórkowe Wykonawca podda utylizacji.

BRKZ.271.11.2021.AZ


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00113212/01 z dnia: 2021-07-13

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-07-16 08:00
Po zmianie:
2021-07-21 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-07-16 10:00
Po zmianie:
2021-07-21 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-08-14
Po zmianie:
2021-08-19UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00116513/01 z dnia: 2021-07-15

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest:
„Przebudowa i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Przyborzycach” w systemie „zaprojektuj – wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zakres robót podzielony na trzy etapy obejmuje m.in.:
Etap I - wykonanie dokumentacji budowlanej (wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń zezwalających na realizację zadania) objętej programem funkcjonalno–użytkowym;
Etap II - wykonanie prac budowlanych objętych programem funkcjonalno–użytkowym;

Etap III - przeprowadzenie przez Wykonawcę pełnej procedury certyfikującej produkt finalny technologii wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań, uzyskaniem opinii oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prawie wprowadzenia produktu wynikowego technologii do obrotu rynkowego jako:
- środek wspomagający uprawę roślin,
- nawóz rolniczy, przeznaczony na użytki zielone, w tym warzywa, owoce i trwałe użytki zielone.
UWAGA! Prace należy zaplanować tak, aby zachować ciągłość pracy oczyszczalni.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
- wykonanie projektów budowlanych, uwzględniające przystosowanie obiektu do obowiązujących norm i przepisów, wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i sprawdzeniami projektów- opracowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) i spełniającymi wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r poz. 1609);
- uzgadnianie akceptacji rozwiązań projektowych oraz materiałowych z Zamawiającym;
- opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na obszarze objętym inwestycją – w przypadku konieczności;
- uzyskanie pozwolenia na budowę, wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia prac;
- wykonanie projektów wykonawczych wszystkich koniecznych branż, uzupełniających i uszczegółowiających projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do realizacji robót budowlanych;
- przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
- zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;
- zlokalizowanie i przygotowanie zaplecza placu budowy wg swoich potrzeb i na swój koszt;
- dostarczenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy- Prawo Budowlane;
- dostarczenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót;
- dostarczenie deklaracji kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz kompletem wymaganych prawem uprawnień i zaświadczeń;
- zapewnienie dozoru mienia na własny koszt;
- zapewnienia na własny koszt poboru energii elektrycznej i wody;
- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu budowy, także w przypadku osób trzecich, które w trakcie robót będą korzystać z terenu;
- na Wykonawcy spoczywa obowiązek wytyczenia punktów głównych przez uprawnionego geodetę i odpowiedzialność za ochronę wytyczonych punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie dojazdu i/lub dojścia do posesji, a w przypadku czasowego zamknięcia dojazdu/dojścia poinformowanie zainteresowanych z odpowiednim wyprzedzeniem;
- w przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzonych prac wystąpienia gatunków objętych ochroną, należy niezwłocznie powołać nadzór przyrodniczy i zgłosić fakt odpowiednim instytucjom. Na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zapewnienia nadzoru w celu spełnienia wszystkich wymagań środowiskowych związanych z realizacją inwestycji kosztem i staraniem własnym.
- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak i terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac obiektów, dróg lub ich fragmentów, nawierzchni lub instalacji;
- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
- dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych celem rozliczenia inwestycji i zgłoszenia zakończenia budowy do właściwego Inspektora nadzoru budowlanego;
- dostarczenie Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- zakup i montaż tablicy informacyjnej – 1 komplet (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ.
Szczegółowy zakres robót dla zadania określa program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.
Przed przystąpieniem do robót w terenie zabudowanym Wykonawca zawiadomi właścicieli posesji, budynków. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zawiadomi również zainteresowane instytucje i właścicieli uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu budowy. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w bardzo bliskim sąsiedztwie budynków należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa budowlanego.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych urządzeń, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia zabezpieczające wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do ich montażu lub ustawienia.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania i zatwierdzenia tymczasowego projektu organizacji ruchu na roboty które zostaną przewidziane w dokumentacji budowlanej i Specyfikacji Warunków Zamówienia w okresie ich realizacji.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z załączonymi dokumentami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, na warunkach wskazanych w umowie oraz SWZ.
Przyjęte w programie funkcjonalno-użytkowym urządzenia i materiały, powinny gwarantować osiągnięcie zakładanego efektu. Podane w opracowanym Programie Funkcjonalno- Użytkowym dotyczącym nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawców wiążące. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do podanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Zgodnie z art. 99 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca stosujący materiały równoważne zobowiązuje się do zastosowania materiałów o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentach.
Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
Wykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu umów na podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi o wartości (na podstawie wszystkich umów) nie przekraczającej 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto od jednego Podwykonawcy.
Zamawiający określa „termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidzianemu w umowie, nie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzonych wykonaniem zleconej usługi lub roboty budowlanej” jako wymaganie dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
Wykonawca odzyska materiały z rozbiórki mogące w przyszłości zostać wykorzystane przez Inwestora i złoży je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały rozbiórkowe Wykonawca podda utylizacji.
Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest:
„Przebudowa i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Przyborzycach” w systemie „zaprojektuj – wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres robót podzielony na trzy etapy obejmuje m.in.:

Etap I - wykonanie dokumentacji budowlanej (wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń zezwalających na realizację zadania) objętej programem funkcjonalno–użytkowym;

Etap II - wykonanie prac budowlanych objętych programem funkcjonalno–użytkowym;

Etap III - Przeprowadzenie przez Wykonawcę pełnej procedury certyfikującej produkt finalny technologii wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań, uzyskaniem opinii oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prawie wprowadzenia produktu wynikowego technologii do obrotu rynkowego jako nawóz rolniczy, przeznaczony na użytki zielone, w tym warzywa, owoce i trwałe użytki zielone.
W razie uzyskania badań niepotwierdzających posiadanie przez osad parametrów przewidzianych dla nawozu rolniczego, przeprowadzenie przez Wykonawcę pełnej procedury certyfikującej produkt finalny technologii wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań, uzyskaniem opinii oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prawie wprowadzenia produktu wynikowego technologii do obrotu rynkowego jako środek wspomagający uprawę roślin.

UWAGA! Prace należy zaplanować tak, aby zachować ciągłość pracy oczyszczalni.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
- wykonanie projektów budowlanych, uwzględniające przystosowanie obiektu do obowiązujących norm i przepisów, wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i sprawdzeniami projektów- opracowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) i spełniającymi wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r poz. 1609);
- uzgadnianie akceptacji rozwiązań projektowych oraz materiałowych z Zamawiającym;
- opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na obszarze objętym inwestycją – w przypadku konieczności;
- uzyskanie pozwolenia na budowę, wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia prac;
- wykonanie projektów wykonawczych wszystkich koniecznych branż, uzupełniających i uszczegółowiających projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do realizacji robót budowlanych;
- przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
- zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;
- zlokalizowanie i przygotowanie zaplecza placu budowy wg swoich potrzeb i na swój koszt;
- dostarczenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy- Prawo Budowlane;
- dostarczenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót;
- dostarczenie deklaracji kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz kompletem wymaganych prawem uprawnień i zaświadczeń;
- zapewnienie dozoru mienia na własny koszt;
- zapewnienia na własny koszt poboru energii elektrycznej i wody;
- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu budowy, także w przypadku osób trzecich, które w trakcie robót będą korzystać z terenu;
- na Wykonawcy spoczywa obowiązek wytyczenia punktów głównych przez uprawnionego geodetę i odpowiedzialność za ochronę wytyczonych punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie dojazdu i/lub dojścia do posesji, a w przypadku czasowego zamknięcia dojazdu/dojścia poinformowanie zainteresowanych z odpowiednim wyprzedzeniem;
- w przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzonych prac wystąpienia gatunków objętych ochroną, należy niezwłocznie powołać nadzór przyrodniczy i zgłosić fakt odpowiednim instytucjom. Na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zapewnienia nadzoru w celu spełnienia wszystkich wymagań środowiskowych związanych z realizacją inwestycji kosztem i staraniem własnym.
- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak i terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac obiektów, dróg lub ich fragmentów, nawierzchni lub instalacji;
- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
- dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych celem rozliczenia inwestycji i zgłoszenia zakończenia budowy do właściwego Inspektora nadzoru budowlanego;
- dostarczenie Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- zakup i montaż tablicy informacyjnej – 1 komplet (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ.
Szczegółowy zakres robót dla zadania określa program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.
Przed przystąpieniem do robót w terenie zabudowanym Wykonawca zawiadomi właścicieli posesji, budynków. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zawiadomi również zainteresowane instytucje i właścicieli uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu budowy. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w bardzo bliskim sąsiedztwie budynków należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa budowlanego.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych urządzeń, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia zabezpieczające wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do ich montażu lub ustawienia.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania i zatwierdzenia tymczasowego projektu organizacji ruchu na roboty które zostaną przewidziane w dokumentacji budowlanej i Specyfikacji Warunków Zamówienia w okresie ich realizacji.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z załączonymi dokumentami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, na warunkach wskazanych w umowie oraz SWZ.
Przyjęte w programie funkcjonalno-użytkowym urządzenia i materiały, powinny gwarantować osiągnięcie zakładanego efektu. Podane w opracowanym Programie Funkcjonalno- Użytkowym dotyczącym nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawców wiążące. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do podanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Zgodnie z art. 99 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca stosujący materiały równoważne zobowiązuje się do zastosowania materiałów o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentach.
Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
Wykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu umów na podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi o wartości (na podstawie wszystkich umów) nie przekraczającej 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto od jednego Podwykonawcy.
Zamawiający określa „termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidzianemu w umowie, nie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzonych wykonaniem zleconej usługi lub roboty budowlanej” jako wymaganie dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
Wykonawca odzyska materiały z rozbiórki mogące w przyszłości zostać wykorzystane przez Inwestora i złoży je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały rozbiórkowe Wykonawca podda utylizacji.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-07-21 08:00
Po zmianie:
2021-07-22 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-07-21 10:00
Po zmianie:
2021-07-22 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-08-19
Po zmianie:
2021-08-20
branża Wodno - kanalizacyjna, Projektowanie
podbranża projekt wod-kan, sieci zewnętrzne, uzdatnianie wody
kody CPV 45252127, 45252200, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się