Zlecenie 7395882 - Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie...

   
Analizuj Zamówienie 7395882 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-22
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych - Szkolenie zawodowe – „Kosmetyczka” Cel zam
ówienia Celem głównym Projektu jest zwiększenie do 31.12.2020 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 (34K/26M) osób młodych w wieku 18-29, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu tzw. młodzież NEET, wyłącznie biernych zawodowo, w tym min. 30(17K/13M) osób o niskich kwalifikacjach i min. 6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących w rozum. KC w woj. kujawsko-pomorskim, z czego min 18 (10K/8M) osób na terenie miast średnich, w tym miast średnich trącących funkcje społ.-gospodarcze, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego Poddziałaniu 1.3.1 POWER. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 13 Uczestników Projektu „Młodzi ZAKTYWIZOWANI!” nr POWR.01.02.01-04-0035/19, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się