Przetarg 7478497 - Przedmiotem Zamówienia jest modernizacja sali parkietowej w...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7478497 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-13
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem Zamówienia jest modernizacja sali parkietowej w budynku Stołówki Centralnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia
Opole. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia OPZ w Załączniku nr 1 do SIWZ. Integralną część Zamówienia stanowi wypełniony cenami jednostkowymi Załącznik nr 1.1. do SIWZ pn. „Tabela wyceny”. Przed złożeniem Oferty Zamawiający umożliwia Wykonawcom uczestnictwo w wizji lokalnej, która odbędzie się w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole. Pierwszy termin wizji lokalnej zaplanowany jest na dzień 21.05.2020 r. na godz.12:00, kolejne terminy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, osoba do kontaktu – Inspektor Nadzoru Pan Tomasz Fedczuk, tel. 77 423 60 54. W związku z panującą epidemią Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do zachowania podczas wizji wszelkich zaleceń, odnośnie zachowania rotacji oraz odstępów uczestników biorących udział w wizji. Wytyczne dotyczące wizji lokalnej: a. Obecność Wykonawcy na wizji lokalnej nie jest obowiązkowa (uczestnictwo w wizji lokalnej podlega decyzji Wykonawcy). b. Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej na swój koszt. c. Zamawiający nie będzie ubezpieczał przedstawicieli Wykonawcy od jakichkolwiek wypadków, strat i szkód poniesionych przez Wykonawcę w następstwie wizji lokalnej. Wykonawca sam powinien dokonać ubezpieczenia swoich przedstawicieli zgodnie ze stosowanymi zasadami i przepisami. d. Wizja lokalna odbędzie się pod nadzorem Zamawiającego. e. Wykonawca nie ma prawa bez uzgodnienia z Zamawiającym do podejmowania w trakcie wizji lokalnej jakichkolwiek działań i czynności na terenie Zamawiającego. f. Wykonawcy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących na terenie Zamawiającego regulaminów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi u Zamawiającego, których zasady zostaną wyjaśnione Wykonawcom przed wejściem na teren przewidziany na realizacje zamówienia. Ubiór – szczególnie obuwie – osób biorących udział w wizji lokalnej powinien być odpowiedni do poruszania się po terenie przemysłowym. g. Do udziału w wizji lokalnej Zamawiający zaprasza maksymalnie 4 przedstawicieli każdego Wykonawcy. Wszystkie osoby biorące udział w wizji lokalnej zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości. h. Wszelkie zapytania związane z zagadnieniami wynikającymi z wizji lokalnej mogą być kierowane do Zamawiającego zgodnie z punktem 9 SIWZ. i. Wykonawca winien najpóźniej na jeden dzień roboczy przed wizją lokalną do godziny 14:00 przesłać Zamawiającemu wykaz osób, które wezmą udział w wizji lokalnej. 2.5. Pozostałe warunki świadczenia robót zostały określone w „OWZ” (Ogólne Warunki Zamówienia) – dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe. 2.6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole.. 2.7. Gwarancje: Minimalne warunki gwarancji zostały określone w „OWZ” (Ogólne Warunki Zamówienia) – dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe z zastrzeżeniem pkt 7 Zamówienia. 2.8. Kary umowne: Kary umowne zostały szczegółowo określone w „OWZ” (Ogólne Warunki Zamówienia) – dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się