Przetarg 8336170 - Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania...

   
Analizuj Zamówienie 8336170 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-08-17
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa stacji ujęcia wody w miejscowości Orchow
iec, polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz realizacja robót budowlanych w zakresie przebudowy stacji ujęcia wody. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:1) rozpoznanie warstw wodonośnych dla potrzeb możliwości wykonania nowych odwiertów studni głębinowych,2) wykonania badań warstw gruntu na potrzeby rozbudowy obiektów kubaturowych,3) uzyskanie map do celu opracowania dokumentacji na pozwolenie na budowę,4) opracowanie operatu wodnoprawnego dla poboru wody ze źródeł podziemnych,5) uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robót budowlanych,6) wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę do organu administracji architektoniczno-budowlanej z wymaganymi załącznikami stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz., 1333 z późn. zm.) oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót budowlanych dla przedmiotowej Stacji Ujęcia Wody celem zwiększenia niezawodności funkcjonowania przedmiotowych obiektów, poprawy parametrów uzdatnianej wody, poprawy właściwości funkcjonalno-użytkowych,7) zaprojektowanie i wykonanie minimów dwóch studni głębinowych,8) zaprojektowanie i wykonanie pompowni II stopnia,9) zaprojektowanie systemu uzdatniania pobranej wody,10) zaprojektowanie systemu dezynfekcji wody,11) zaprojektowanie instalacji sanitarnych wewnątrz budynku SUW,12) zaprojektowanie instalacji PV, dla zaspokojenia potrzeb energetycznych SUW,13) właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano-montażowych dla Inwestycji, 14) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej,15) pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej,16) przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników,17) przeprowadzenie prób końcowych, w tym m. in. rozruchu technologicznego i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi,18) przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi,19) wykonanie powykonawczego zestawienia materiałów wbudowanych i opracowania kosztorysu powykonawczego, celem rozliczenia inwestycji.

ZP.271.8.2021.CP


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00168883/01 z dnia: 2021-09-03
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-09-06 10:00
Po zmianie:
2021-09-20 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-09-06 10:30
Po zmianie:
2021-09-20 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-10-05
Po zmianie:
2021-10-19
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 71220000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się