Przetarg 8565336 - Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia oraz...

   
Analizuj Zamówienie 8565336 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-30
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia oraz przebudowa linii nN przy ul. Strzyżowskiej w RzeszowieZamówienie realizowa
ne będzie na podstawie dwóch zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 06.11.2020r. Zamówienie związane z budową oświetlenia oraz przebudową linii nN przy ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie realizuje Gmina Miasto Rzeszów wspólnie z PGE Dystrybucja S.A.Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań:Zadanie I - Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej - realizuje Gmina Miasto Rzeszów. 1) budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej na odcinku ok. 500m od skrzyżowania z ul. Ustrzycką do skrzyżowania z ul. Dukielską oraz demontażu istniejącego oświetlenia.2) przeniesienie sieci napowietrznych telekomunikacyjnych na drugą stronę ulicy w związku z likwidacją słupów energetycznej napowietrznej linii konsumenckiej na odcinku ok. 310m.Zakres zamówienia dotyczy:a) w ramach przebudowy oświetlenia:­ - montażu kabla oświetleniowego YAKY 4x35 mm2, ­ - montażu płaskownika uziemiającego FeZn, ­ - montażu 22 opraw oświetleniowych LED spełniających normę PN-EN 132012:2016 (Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania funkcjonalne), ze standaryzowanym gniazdem i sterownikami do sterowania oświetleniem,­ - montażu 21 słupów ocynkowanych rurowych, ­ - przebudowy słupa oświetleniowego nr 20 na słup krańcowy przy skrzyżowaniu ulic Strzyżowskiej i Ustrzyckiej oraz montaż złącza ZKS-1 na słupie.­ - demontażu istniejących słupów oświetleniowych i przewodów linii napowietrznej oraz demontaż istniejących opraw.3) w ramach przeniesienia sieci teletechnicznych:­ - przebudowa 3 istniejących słupów telekomunikacyjnych,­ - budowa 3 słupów telekomunikacyjnych,­ - przebudowa kabli OPL.Zadanie II - Przebudowa linii napowietrznej nN od sł. nr 1/S1 do sł. nr 7/S typu AsXSn 4x9525, od sł. nr 7/S1 do sł. nr 8/S typu AsXSn 4x35, przęsła 6/S2-17/K3 typu AsXSn 4x95 wraz z przyłączami kablowymi i napowietrznymi zasilanej ze st.tr. Strzyżowska 2 oraz przebudowa przęsła 7/S2- 18/K3 typu AsXSn 4x95 zasilanego ze st.tr. Krakowska 3- realizuje PGE Dystrybucja S.A.Budowa elektroenergetycznych linii kablowych PGE w miejsce likwidowanych napowietrznych na odcinku ok. 310m.Zakres zamówienia dotyczy:­ - budowy elektroenergetycznych kablowych sieci YAKXS 4x120 oraz YAKXS 4x35,­ - budowy elektroenergetycznych kablowych przyłączy YAKXS 4x35, ­ - budowy 2 szaf kablowych,­ - budowy 2 szafek złączowo-pomiarowych,­ - wprowadzenia przyłączy do budynków,­ - budowy słupa do odtworzenia zasilania dla bud. Ul. Strzyżowskiej 24,­ - demontażu napowietrznej linii elektroenergetycznej.Wykonawca będzie zmuszony skoordynować swój zakres robót z Wykonawcą robót realizujących przebudowę sieci teletechnicznej SKYWARE realizowaną w ramach osobnego zadania. Zakres związany z przeniesieniem oraz przebudową sieci teletechnicznej SKYWARE jest wyłączony z zakresu postępowania.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:1. dokumentacja projektowa,2. STWiORB, 3. przedmiar robót.4. projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami – osobne dla każdego zadania.

ZP-I.271.89.266.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00332797/01 z dnia: 2021-12-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-12-30 10:00
Po zmianie:
2022-01-17 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-12-30 11:00
Po zmianie:
2022-01-17 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-01-28
Po zmianie:
2022-02-15UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00019978/01 z dnia: 2022-01-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-17 10:00
Po zmianie:
2022-02-04 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-17 11:00
Po zmianie:
2022-02-04 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-15
Po zmianie:
2022-03-05UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00036495/01 z dnia: 2022-01-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia oraz przebudowa linii nN przy ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie

Zamówienie realizowane będzie na podstawie dwóch zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 06.11.2020r.

Zamówienie związane z budową oświetlenia oraz przebudową linii nN przy ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie realizuje Gmina Miasto Rzeszów wspólnie z PGE Dystrybucja S.A.
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań:
Zadanie I - Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej - realizuje Gmina Miasto Rzeszów.
1) budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej na odcinku ok. 500m od skrzyżowania z ul. Ustrzycką do skrzyżowania z ul. Dukielską oraz demontażu istniejącego oświetlenia.
2) przeniesienie sieci napowietrznych telekomunikacyjnych na drugą stronę ulicy w związku z likwidacją słupów energetycznej napowietrznej linii konsumenckiej na odcinku ok. 310m.
Zakres zamówienia dotyczy:
a) w ramach przebudowy oświetlenia:
­ - montażu kabla oświetleniowego YAKY 4x35 mm2,
­ - montażu płaskownika uziemiającego FeZn,
­ - montażu 22 opraw oświetleniowych LED spełniających normę PN-EN 132012:2016 (Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania funkcjonalne), ze standaryzowanym gniazdem i sterownikami do sterowania oświetleniem,
­ - montażu 21 słupów ocynkowanych rurowych,
­ - przebudowy słupa oświetleniowego nr 20 na słup krańcowy przy skrzyżowaniu ulic Strzyżowskiej i Ustrzyckiej oraz montaż złącza ZKS-1 na słupie.
­ - demontażu istniejących słupów oświetleniowych i przewodów linii napowietrznej oraz demontaż istniejących opraw.

3) w ramach przeniesienia sieci teletechnicznych:
­ - przebudowa 3 istniejących słupów telekomunikacyjnych,
­ - budowa 3 słupów telekomunikacyjnych,
­ - przebudowa kabli OPL.

Zadanie II - Przebudowa linii napowietrznej nN od sł. nr 1/S1 do sł. nr 7/S typu AsXSn 4x9525, od sł. nr 7/S1 do sł. nr 8/S typu AsXSn 4x35, przęsła 6/S2-17/K3 typu AsXSn 4x95 wraz z przyłączami kablowymi i napowietrznymi zasilanej ze st.tr. Strzyżowska 2 oraz przebudowa przęsła 7/S2- 18/K3 typu AsXSn 4x95 zasilanego ze st.tr. Krakowska 3- realizuje PGE Dystrybucja S.A.
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych PGE w miejsce likwidowanych napowietrznych na odcinku ok. 310m.
Zakres zamówienia dotyczy:
­ - budowy elektroenergetycznych kablowych sieci YAKXS 4x120 oraz YAKXS 4x35,
­ - budowy elektroenergetycznych kablowych przyłączy YAKXS 4x35,
­ - budowy 2 szaf kablowych,
­ - budowy 2 szafek złączowo-pomiarowych,
­ - wprowadzenia przyłączy do budynków,
­ - budowy słupa do odtworzenia zasilania dla bud. Ul. Strzyżowskiej 24,
­ - demontażu napowietrznej linii elektroenergetycznej.

Wykonawca będzie zmuszony skoordynować swój zakres robót z Wykonawcą robót realizujących przebudowę sieci teletechnicznej SKYWARE realizowaną w ramach osobnego zadania. Zakres związany z przeniesieniem oraz przebudową sieci teletechnicznej SKYWARE jest wyłączony z zakresu postępowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

1. dokumentacja projektowa,
2. STWiORB,
3. przedmiar robót.
4. projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami – osobne dla każdego zadania.
Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia oraz przebudowa linii nN przy ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie

Zamówienie realizowane będzie na podstawie dwóch zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 06.11.2020r.

Zamówienie związane z budową oświetlenia oraz przebudową linii nN przy ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie realizuje Gmina Miasto Rzeszów wspólnie z PGE Dystrybucja S.A.
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań:
Zadanie I - Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej - realizuje Gmina Miasto Rzeszów.
1) budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej na odcinku ok. 500m od skrzyżowania z ul. Ustrzycką do skrzyżowania z ul. Dukielską oraz demontażu istniejącego oświetlenia.
2) przeniesienie sieci napowietrznych telekomunikacyjnych na drugą stronę ulicy w związku z likwidacją słupów energetycznej napowietrznej linii konsumenckiej na odcinku ok. 310m.
Zakres zamówienia dotyczy:
a) w ramach przebudowy oświetlenia:
­ - montażu kabla oświetleniowego YAKY 4x35 mm2,
­ - montażu płaskownika uziemiającego FeZn,
­ - montażu 22 opraw oświetleniowych LED spełniających normę PN-EN 132012:2016 (Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania funkcjonalne), ze standaryzowanym gniazdem i sterownikami do sterowania oświetleniem,
­ - montażu 21 słupów ocynkowanych rurowych,
­ - przebudowy słupa oświetleniowego nr 20 na słup krańcowy przy skrzyżowaniu ulic Strzyżowskiej i Ustrzyckiej oraz montaż złącza ZKS-1 na słupie.
­ - demontażu istniejących słupów oświetleniowych i przewodów linii napowietrznej oraz demontaż istniejących opraw.

3) w ramach przeniesienia sieci teletechnicznych:
­ - przebudowa 3 istniejących słupów telekomunikacyjnych,
­ - budowa 3 słupów telekomunikacyjnych,
­ - przebudowa kabli OPL.

Zadanie II - Przebudowa linii napowietrznej nN od sł. nr 1/S1 do sł. nr 7/S typu AsXSn 4x9525, od sł. nr 7/S1 do sł. nr 8/S typu AsXSn 4x35, przęsła 6/S2-17/K3 typu AsXSn 4x95 wraz z przyłączami kablowymi i napowietrznymi zasilanej ze st.tr. Strzyżowska 2 oraz przebudowa przęsła 7/S2- 18/K3 typu AsXSn 4x95 zasilanego ze st.tr. Krakowska 3- realizuje PGE Dystrybucja S.A.
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych PGE w miejsce likwidowanych napowietrznych na odcinku ok. 310m.
Zakres zamówienia dotyczy:
­ - budowy elektroenergetycznych kablowych sieci YAKXS 4x120 oraz YAKXS 4x35,
­ - budowy elektroenergetycznych kablowych przyłączy YAKXS 4x35,
­ - budowy 2 szaf kablowych,
­ - budowy 2 szafek złączowo-pomiarowych,
­ - wprowadzenia przyłączy do budynków,
­ - budowy słupa do odtworzenia zasilania dla bud. Ul. Strzyżowskiej 24,
­ - demontażu napowietrznej linii elektroenergetycznej.

Wykonawca będzie zmuszony skoordynować swój zakres robót z Wykonawcą robót realizujących przebudowę sieci teletechnicznej SKYWARE realizowaną w ramach osobnego zadania. Zakres związany z przeniesieniem oraz przebudową sieci teletechnicznej SKYWARE jest wyłączony z zakresu postępowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

1. dokumentacja projektowa,
2. STWiORB,
3. przedmiar robót.
4. projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami – osobne dla każdego zadania.

„Uwaga!
Jeśli do realizacji niniejszego zamówienia skierowanych zostanie przez Wykonawcę 5 lub więcej pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, to łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem
ziemnym we flocie tych pojazdów musi wynosić co najmniej 10% (art. 68 ust. 3 w związku z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych tj. Dz. U z 2021 r. poz. 110, 1093, 2269.).”UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00044659/01 z dnia: 2022-02-02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-04 10:00
Po zmianie:
2022-02-18 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-04 11:00
Po zmianie:
2022-02-18 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-03-05
Po zmianie:
2022-03-19UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00061445/01 z dnia: 2022-02-18
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-18 10:00
Po zmianie:
2022-02-22 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-18 11:00
Po zmianie:
2022-02-22 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-03-19
Po zmianie:
2022-03-23
branża Energoelektryczna
podbranża sieci zewnętrzne, oświetlenie
kody CPV 45231400, 45311200, 45314310, 45315600, 45316110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sieci zewnętrzne , oświetlenie

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8916581 2022-06-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY JEDLICZE Budowa oświetlenia drogowego dla odcinków dróg zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 1257, 890/4, 913/1 w m. Potok Zakres do zrealizowania obejmuje 16 szt. punktów oświetlenia drogowego o nr. L...
8920458 2022-06-06
godz. 10:00
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. OD Gorzów; Modernizacja pola nr.7 w stacji 110/15 kV GPZ Międzychód w związku z przyłączeniem Farmy Wiatrowej Kamionna. (PROJEKT + WYKONAWSTWO)
8923905 2022-06-07
godz. 09:00
URZĄD MIASTA PŁOŃSK Budowa dróg w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ulicach: Piaskowej, Szczęśliwej, Handlowej, Broniewskiego, Magnoli...
8933198 2022-06-07
godz. 09:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Wykonanie przyłączy nN realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie „zaprojektuj, wybuduj” na terenie RE Kielce - obszar gminy Masłów.
8922838 2022-06-07
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY WĘGORZYNO Planowana inwestycja polega na modernizacji infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem Led w Węgorzynie” -Przebudowa ulicy Drawskiej na dz. 1253 obręb 1 m. Węgorzyno oraz utwardzenie terenu...
8933193 2022-06-08
godz. 09:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W RZESZOWIE Budowa przyłącza polegająca na budowie linii kablowej SN, stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej nN oraz przyłączy kablowych nN w m. Stężnica - zadanie pod klucz – umowa 21 F4/UP/...
8929403 2022-06-08
godz. 09:00
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MZB SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU dot: WROCŁAWSKA 1 w Wałbrzychu (przebudowa wlz budynku oraz naprawa instalacji oświetlenia budynku) w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy)
8930362 2022-06-09
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY DOBRA Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowościach Chrapczew, Strachocice i Moczydła Część 1: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości C...
8932212 2022-06-10
godz. 09:00
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KALISZU Wykonanie robót budowlanych: Sławoszewek Kleczew obszar wiejski ul. Parkowa nr dział.: 377/8, 377/10 sprawa ZN/3734/4545MZI/2022/2104589 540.22# Budowa złącza kablowo-pomiarowego nN Wierzchy...
8935893 2022-06-13
godz. 09:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego boiska i części terenów utwardzonych, wykonanie boiska z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową i bież...