Przetarg 8164739 - Przedmiotem zamówienia jest "Budowa 15 przegród...

   
Analizuj Zamówienie 8164739 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-27
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest Budowa 15 przegród drewniano-ziemnych na terenie obszaru Natura 2000 Górkowski Las w rezerwacie pr
zyrody Las Górkowski na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Lębork – województwo pomorskie, powiat lęborski, gmina Wicko, działka nr 252 -L i 253-L. Teren inwestycji stanowi wyjątkowo cenny przyrodniczo obszar leśny, objęty ochroną prawną. Realizacja inwestycji winna odbywać się w sposób określony w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje budowę prostych obiektów budowlanych, posadowionych w sposób bezpośredni na rowach melioracyjnych, na gruncie rodzimym. Nie przewiduje się pompowania wody z rowów, ani wycinki drzew. Przegroda powinna być zbudowana z drewnianych, podwójnych, szczelnych ścianek, znajdujących się w odległości 5 m od siebie z wypełnieniem zmiennym (zmineralizowanym torfem).
Parametry techniczne przegród:
• Ilość obiektów: 15 szt.
• Położenie: punktowo, na rowach melioracji leśnej zgodnie z PZT
• Funkcja: zahamowanie odpływu wody rowami
• Długość: 5,0 m
• Szerokość: 3,0 m
• Wysokość ścianki: 2,0 m
• Wysokość wypełnienia: ok. 0,5 m
• Deski na ściankę szczelną: wym. ok. 14×5 cm i długości 2,0 m
• Materiały: zmineralizowany torf, deski z drewna dębowego.
Materiał na budowę zostanie dowieziony od dostawców zewnętrznych, nie przewiduje się pozyskania materiałów miejscowych. Wszystkie prace należy wykonać za pomocą ręcznych maszyn i urządzeń. Nie przewiduje się użycia ciężkiego sprzętu budowlanego. Transport materiałów przewiduje się lekkim ciągnikiem lub pojazdem typu kład z przyczepką. Prace będą polegały na ręcznym wbiciu i wkopaniu dwóch ścianek szczelnych wraz z ich skręceniem kleszczami w odległości 5,0 m od siebie, wraz w wykonaniem wypełnienia i zagęszczeniem wypełnienia ziemnego. Rzędna wypełnienia ziemnego w jego koronie: ok. 0,10 m w stosunku do przylegającego terenu. Ziemia (zmineralizowany torf) używana do zasypywania rowów nie może stanowić nośnika gatunków roślin niedostosowanych do tego siedliska lub inwazyjnych.
Dalszy, opis przedmiotu zamówienia i zakres robót do wykonania określa załącznik nr 11 do SWZ. Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia zawarte są w n/w załącznikach:
1) Projekt budowlany - stanowiący załącznik nr 9.1 do SWZ,
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – stanowiąca załącznik nr 9.2. do SWZ,
3) Przedmiar robót – stanowiący załącznik nr 9.3 do SWZ,
4) Operat wodnoprawny – stanowiący załącznik nr 9.4 do SWZ,
5) Zaświadczenie Starosty Lęborskiego o przyjęciu zgłoszenia robót bez sprzeciwu – stanowiące załącznik nr 9.5 do SWZ.

SA.270.2.1.2021
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla, Wodno - kanalizacyjna
podbranża usługi związane z leśnictwem, rolnictwem, obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 45247220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się