Przetarg 7282926 - Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie...

   
Analizuj Zamówienie 7282926 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-16
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw papieru do drukarek i kserokopia
rek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
Numer referencyjny: 141.2711.1.2020

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw papieru do drukarek i kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
1.1 Zakres rzeczowy objęty formularzem cenowym jest największym, możliwym zakresem dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w Załączniku A do Formularza oferty – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacja ceny oferty, ilości zamawianego papieru do drukarek i kserokopiarek są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie również prawo niewykorzystania do 40 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, a Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu.
1.2 Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy muszą wziąć pod uwagę, iż:
1.2.1 Realizację sukcesywnych dostaw wraz z wniesieniem pod adres oraz do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego przy składaniu danego zamówienia, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum znajdujących się na terenie miasta Krakowa, tj.: ul. św. Anny, ul. M. Kopernika,
ul. Grzegórzecka, ul. Łazarza, ul. Czysta, ul. Śniadeckich, ul. Botaniczna, ul. Bocheńska, ul. Skawińska, ul. Skarbowa, ul. Prądnicka, ul. Lenartowicza, ul. Montelupich, os. Złotej Jesieni, ul. Medyczna, ul. Michałowskiego, ul. Zamojskiego, ul. Podwale oraz inne lokalizacje jednostek organizacyjnych znajdujących się na terenie miasta Krakowa, przy czym liczba przesyłek na inny adres niż jednostki UJ CM nie przekroczy 3% liczby wszystkich dostaw.
1.2.2 Zamawiający nie posiada zaplecza magazynowego, w którym Wykonawca mógłby zdeponować większą ilość zamawianych artykułów; zamówienia będą składane na bieżąco w ramach aktualnego zapotrzebowania danej jednostki organizacyjnej UJ CM.
1.2.3 Transport przedmiotu zamówienia wraz z wniesieniem każdorazowo zapewnia na własny koszt Wykonawca (niezależnie od wartości poszczególnego zamówienia) a dostawa będzie realizowana sukcesywnie w ramach aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego w sposób przewidziany w niniejszej SIWZ przez daną jednostkę organizacyjną Zamawiającego.
1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania zawiera kalkulacja cenowa stanowiąca Załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ (plik w formacie Excel).
1.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.6 Realizując zamówienie należy uwzględnić, iż:
1.6.1 Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnej dostawy własnym środkiem transportu oraz wniesienia papieru do drukarek i kserokopiarek stanowiącego przedmiot zamówienia, na własny koszt, w dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku max. do 5 dni roboczychwarunek dodatkowo punktowany od otrzymania zamówienia, na wskazany w zamówieniu adres (do miejsc oraz pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego).
1.6.2 Termin zapłaty faktur za wykonane i odebrane przedmioty zamówienia ustala się na 21 dni kalendarzowych warunek dodatkowo punktowany od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury jednostce składającej zamówienie, która została wystawiona po odebraniu zamówienia bez zastrzeżeń, zgodnie z terminem zadeklarowanym
w Formularzu oferty.
1.6.3 W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych produktów Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany na produkty wolne od wad, na swój koszt, w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
1.6.4 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
1.6.5 Zapewnienie bezpiecznego opakowania zabezpieczającego przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
1.6.6 Zamówienia będą składane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed jej upływem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w ramach kwoty, która pozostała do wykorzystania.
1.6.7 Wykonawca musi zapewnić możliwość dokonywania sukcesywnych zamówień: - za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną - bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy - jak też poprzez uruchomioną wyłącznie na potrzeby Zamawiającego platformę internetową. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru zamówienia (odpowiednio: faksem, pisemnie na kopii zamówienia lub drogą elektroniczną). Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zamówione produkty w terminie max. do 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia warunek dodatkowo punktowany.
1.6.8 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany,
w terminie max. 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy, do utworzenia na potrzeby Zamawiającego platformy internetowej warunek dodatkowo punktowany, która będzie zawierać wyłącznie spis produktów, wymienionych w załączniku do SIWZ, wraz z ich opisem, ceną zgodną z ofertą Wykonawcy oraz czytelnym zdjęciem identyfikującym zaoferowany produkt. Wygląd, funkcjonalność i szczegółowy opis działania ww. platformy, musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez upoważnionego pracownika Działu Zaopatrzenia UJ CM. Dostęp do platformy muszą posiadać wszystkie jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Na platformie internetowej musi zostać utworzona zakładka dla upoważnionego pracownika Działu Zaopatrzenia UJ CM, która pozwoli mu na stały podgląd elektroniczny stanu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich zrealizowanych zamówień.
1.6.9 Wykonawca obowiązany będzie do dostarczenia raportów osobie upoważnionej przez Zamawiającego do Działu Zaopatrzenia UJ CM przy ul. Grzegórzeckiej 20, Kraków, w wersji elektronicznej (plik excel lub inny z możliwością edycji danych) najpóźniej w drugim dniu roboczym każdego miesiąca, tj.:
a) raportu z realizacji zamówień za poprzedni miesiąc,
b) raportu zawierającego ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla danego produktu,
c) raportu zbiorczego zawierającego ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla całego czasu jej realizacji, wg wzoru.
Raport zbiorczy zawierający ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla całego czasu jej realizacji Wykonawca dostarczy w terminie do 7 dni od daty zakończenia realizacji umowy.
1.6.10 Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe, dostarczane w oryginalnych opakowaniach
z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta z naniesionym na opakowaniu opisem identyfikującym produkt, logo, nazwę lub znak firmowy producenta.
1.6.11 Zamawiający wymaga podania w formularzu oferty nazwy zaoferowanego produktu, marki lub producenta, modelu lub symbolu oferowanego produktu (jeżeli posiada), a także na wezwanie Zamawiającego załączenia do najwyżej wypunktowanej oferty zdjęć wszystkich oferowanych produktów w wersji elektronicznej np. na płycie CD/DVD lub kolorowy wydruk A4 (fotografie muszą być czytelne, tj. pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować zaoferowany produkt, logo lub nazwę producenta – jeżeli posiada).
1.6.12 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji towaru wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę na jego odpowiednik pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, bez konieczności zmiany warunków umowy. Zmiana taka nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony.
1.6.13 W przypadku dostarczenia niekompletnej partii zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia brakującego asortymentu w terminie do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.
1.6.14 Wykonawca zobowiązuje się informować UJ CM o bieżących promocjach, Zamawiający
w ramach realizacji umowy ma prawo do uzyskania obniżonej ceny na produkty opisane w przedmiocie zamówienia na podstawie ofert promocyjnych/ kodów promocji. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia cen jednostkowych podanych w kalkulacji cenowej stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy
w przypadku bieżących promocji stosowanych przez Wykonawcę na produkty objęte przedmiotem umowy.
1.6.15 Przedmiot zamówienia może być finansowany lub współfinansowany w szczególności ze środków Unii Europejskiej lub innych środków, pozyskanych w ramach projektów lub umów bądź programów zewnętrznych albo grantów itp., zarówno obecnie realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, jak również realizowanych w przyszłości.
2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kalkulację cenową stanowiącą Załącznik A do Formularza oferty zawierającą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczne oraz funkcjonalne.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz kalkulacją ceny oferty (Załącznik A do Formularza oferty): Nazwy zaoferowanego produktu, marki lub producenta, modelu lub symbolu oferowanego produktu (jeżeli posiada).
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów jakie oczekuje Zamawiający tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SIWZ. Asortyment zaproponowany, jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego co należy udokumentować w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.
5. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, jeśli nastąpi to przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w ramach kwoty, która pozostała do wykorzystania.
6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty zaleca się załączyć ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania ofert.
7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści.
8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30197630-1 papier do drukowania, 30197644-2 papier kserograficzny.
10. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
11. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl .
branża Materiały papiernicze, szkolne
podbranża materiały biurowe i papiernicze
kody CPV 30197630, 30197644
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się