Zlecenie 8907887 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i...

   
Zamówienie 8907887 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-16
przedmiot zlecenia
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów do przeprowadzenia testów w warunkach zbliżonych
do rzeczywistych, w ramach projektu „ProtoPlastMaker 4.0. Innowacyjne centrum addytywno-skrawającej obróbki tworzyw sztucznych, odpowiadające na potrzeby prototypowania w przemyśle 4.0” w zakresie: - granulat tworzyw sztucznych - PET-G (Poli(tereftalan etylenu) modyfikowany glikolem) w postaci granulatu. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wymagana dostawa materiałów do przeprowadzenia testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych do 7 dni od daty podpisania umowy. OFERTY CZĘŚCIOWE ORAZ ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych oraz zamówienia uzupełniającego i dodatkowego. Ze względu na zasadniczą formę prowadzenia projektu nie dopuszcza się składania ofert częściowych, tzn. Wykonawca musi przedstawić ofertę na cały zakres. WADIUM Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium. ZALICZKI Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów do przeprowadzenia testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych w zakresie: Granulat tworzyw sztucznych - PET-G (Poli(tereftalan etylenu) modyfikowany glikolem) w postaci granulatu: - gęstość - min 1.1 g/cm³ - max 1.30 g/cm³; - lepkość: min. 0.5 dl/g - max 0.8 dl/g; - odporność termiczna (VICAT) - min. 65°C; - skurcz przetwórczy: max 0.5 %; - twardość: min 65 w skali Shorea D - max 75 w skali Shorea D (lub w równoważnej skali); - ilość 175 kg. Wyżej wymienione materiały służące do przeprowadzenia testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, zostaną wykorzystane do realizacji działań zgodnie z zapisami: Wniosek - D3, Zadanie 5. UWAGA: Jeżeli udostępniona dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do materiałów znaki towarowe, normy, patenty lub pochodzenie, to zgodnie z przepisami Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych. Materiały pochodzące od konkretnego producenta określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią jedynie wzorzec, przykład jakościowy przedmiotu zamówienia, a to oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały o parametrach jakościowych i cechach użytkowych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry wskazanego materiału, i uzna każdy materiał o wskazanych lub lepszych parametrach. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 1. Oferty można składać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, drogą pocztową, pocztą kurierską, osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: projekt@papierdoplotera.com 2. W przypadku składania oferty drogą pocztową, pocztą kurierską lub osobiście, oferta powinna zostać dostarczona w zaklejonym opakowaniu z wyraźnym oznaczeniem: Zapytanie ofertowe na prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu „ProtoPlastMaker 4.0. Innowacyjne centrum addytywno-skrawającej obróbki tworzyw sztucznych, odpowiadające na potrzeby prototypowania w przemyśle 4.0” - zakup i dostawa materiałów do przeprowadzenia testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych; nr referencyjny: 020/BR/ZK/20/19-00 Oferty powinny zostać dostarczone na następujący adres: PPHU POLIGRAF WIESŁAW KASPROWIAK ul. Zielona 33 66 - 400 Gorzów Wielkopolski 3. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 23.05.2022 r. (liczy się data i godzina doręczenia, dotyczy to wszystkich dopuszczonych form składania ofert). 4. Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień: Mateusz Kasprowiak tel. kom. / mobile: (48) 602 441 718 e-mail: projekt@papierdoplotera.com 5. Dodatkowe warunki: - Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT jeżeli występuje; - Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia; - Cena może być tylko jedna za zaoferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen; - Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę; - Cena nie może ulec zmianie w górę przez okres ważności oferty i związania ważności umowy; - Zamawiający nie przewiduje kosztów udziału w postępowaniu, a ewentualne koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę; - Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę; - Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zostało to określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 podrozdział 6.5.2 pkt. 22; - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z Wykonawcą. INFORMACJE DODATKOWE Zawiadomienie o wyniku Postępowania. Podpisanie umowy. 1. Informacja o wyniku Postępowania zostanie opublikowana w Bazie konkurencyjności. 2. Umowa zostanie podpisana z Oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego. 3. W przypadku odstąpienia przez Oferenta, o którym mowa w pkt. 2 od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający ma prawo do zawarcia umowy z kolejnym Oferentem wg liczby punktów uzyskanych w procesie oceny ofert.
branża Materiały budowlane i hutnicze, Materiały chemiczne
podbranża materiały budowlane, środki chemiczne
kody CPV 19520000, 24500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: materiały budowlane , środki chemiczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9017758 2022-07-07
godz. 12:00
POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Dostawa płynu mrozoodpornego trudnopalnego - cieczy do testowania i konserwacji hydraulicznych urządzeń górniczych do Oddziału Zakład Remontowo-Produkcyjny Polskiej Grupy Górniczej S....
8953007 2022-07-07
godz. 12:00
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE Dostawa roztworu wody amoniakalnej oraz roztworu mocznika dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole 1. Przedmiotem Zamówienia są sukcesywne dostawy roztworu wody amoniakalnej oraz rozt...
9019949 2022-07-08
godz. 10:00
KOPALNIA SOLI WIELICZKA S.A. ŻELAZOCYJANEK POTASU (HEKSACYJANOŻELAZIAN)
9017266 2022-07-08
godz. 13:00
AMW SINEVIA SP. Z O.O. Dostawa materiałów sanitarnych wg formularza cenowego wraz z dostawą i rozładunkiem na wskazanym miejscu w ramach zad. 1904 w m. Przemyśl
9022165 2022-07-08
godz. 15:00
ZAMET INDUSTRY SK SP. Z O.O. PŁYT PLEXI PRZEŹROCZYSTA
9023928 2022-07-08
godz. 22:00
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. GRUNTOEMALIA ALKIDOWA
9024720 2022-07-11
godz. 23:59
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD WSPARCIA PRODUKCJI JSW S.A. Rury, trójniki, czwórnik, kolano z tworzywa sztucznego, złączka do rur, obejma, zawiesia, przepustnica, zasuwa, zawór hydrantowy, przedłużka rury, łańcuch
9020681 2022-07-12
godz. 10:00
GRUPA AZOTY S.A. Zakup i dostawa: Rura kwasoodporna gat. 1.4541 Ø 139,7x3,0 w ilości 6 m
9023844 2022-07-12
godz. 12:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Zakup materiałów budowlanych dla Sekcji Eksploatacji Jaworzno-Szczakowa materiały budowlane
9016435 2022-07-15
godz. 14:00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WAPNO HYDRATYZOWANE 2023-2025/HYDRATOVANÉ VÁPNO 2023-2025/HYDRATED LIME DELIVERY 2023-2025 Wapno hydratyzowane wg.PN-EN 459-1 CL-90 / HYDRATOVANÉ VÁPNO / Hydrated lime /Wapno Palone/ Qu...