Przetarg 8522974 - Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót naprawczych...

   
Analizuj Zamówienie 8522974 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-10
przedmiot ogłoszenia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót naprawczych pokrycia dachowego w budynku przedszkola gminnego przy ul. Garnizonowe
j 18 w Skwierzynie.Zakres robót obejmuje m.in.:- rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki,- demontaż istniejącego orynnowania i opierzeni pokrycia dachowego,- częściową wymianę zdegradowanych konstrukcji dachu (krokwie, murłaty, słupy),- remont kominów,- ułożenie nowej dachówki ceramicznej karpiówki (w łuskę),- montaż nowego orynnowania,- utylizację gruzu.Szczegółowy zakres robót zawiera:• Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - załącznik nr 8 do SWZ Uwagi:a/ Inne nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane będą na budowie w ramach nadzoru inwestorskiego.b/ Wszystkie roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe prowadzić z zgodnie z obowiązującymi przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” pod nadzorem uprawnionych osób.c/ Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i PPOŻ. i Ochrony Środowiska.d/ Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu. Uwagi ogólne:W przedmiarze robót – jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów i technologii – to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione muszą być, by mogły być użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji.Symbole, czy oznaczenia przyjęte na potrzeby kosztorysów należy także traktować jako typ - przykład. Bezwzględnie dopuszcza się inne materiały, innych producentów o podobnych - nie gorszych parametrach i standardach, o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych które zostały określone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt powinien mieć te same cechy funkcjonalne.Zamawiający nie zabezpiecza terenu na zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy Wykonawca wygrodzi i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt, Zamawiający nie wskazuje lokalizacji terenu zaplecza. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi załącznik do SWZ.

ZP.271.14.2021
branża Dekarstwo
podbranża pokrycia dachowe
kody CPV 45111300, 45261000, 45261910
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: pokrycia dachowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8534920 2021-12-03
godz. 12:00
GMINA STARA KAMIENICA Kopia Zadanie realizowane jest w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020- Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa 1. Przedmiotem zamówienia jest „Kasztelańskie przedzamcze...
8546738 2021-12-07
godz. 10:00
FUNDACJA PAŁAC BOJADŁA „Dokończenie I etapu remontu Pałacu Bojadła w ramach projektu „Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne”. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowla...
8546799 2021-12-07
godz. 13:00
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. CENTRALA W WARSZAWIE Poznań al. Niepodległości 8 – naprawa części dachu i klatki schodowej budynku biurowego
8547360 2021-12-08
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU Remont dachu i poddasza budynku B w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego PN 33 /21
8555118 2021-12-13
godz. 10:00
UNIWERSYTET WARSZAWSKI 1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu segmentu G, łącznik W oraz dachu nad salą komputerową, remont ścian maszynowni i wywiewek na dachu w budynku Uniwersytetu Warszawskiego SOKRATES u...
8554999 2021-12-13
godz. 11:30
POLITECHNIKA WARSZAWSKA DZP.279.SE.2021 Wykonanie robót remontowych obróbek blacharskich wraz z wymianą uszkodzonych oraz wykonaniem robót poinstalacyjnych dachu (budynek główny) w Gmachu Architektury Politechniki ...
8569179 2021-12-16
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE Przedmiot zamówienia pod nazwą: „Termomodernizacja PP Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł en...
8569547 2021-12-17
godz. 08:00
MUZEUM WSI LUBELSKIEJ Wykonanie remontu dachu na budynku Dworu „Harasiewiczówka” na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej Wykonanie remontu dachu na budynku Dworu „Harasiewiczówka” będącego własnością Muzeum Wsi Lubelsk...
8568892 2021-12-17
godz. 10:00
URZĄD MIASTA CZELADŹ Budowa kotłowni gazowych oraz docieplenie budynków zlokalizowanych w Czeladzi przy ul 21 Listopada 14, 16 i 20 w ramach projektu Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi...
8568035 2021-12-20
godz. 14:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOMUNALNIK W CHORZOWIE Remont dachów pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 158 i 160 w Chorzowie.