Przetarg 8844490 - Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane realizowane...

   
Analizuj Zamówienie 8844490 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-14
przedmiot ogłoszenia
Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum miejs
cowości Wola Uhruska poprzez przebudowę zabytkowych obiektów kolejowych”.Inwestycja lokalizowana u zbiegu 4 ulic i parku gminnego polega na: -przebudowie drewnianego budynku byłego dworca kolejowego na Dom Pracy Twórczej; - przebudowie wieży ciśnień na galerię prac artystycznych powstałych podczas plenerów plastycznych w Woli Uhruskiej oraz historii linii kolejowej; - zagospodarowaniu na cele rekreacyjne terenu przyległego poprzez likwidację pomnika z 1985 r. (żołnierzom polskim i radzieckim poległym w czasie II wojny światowej) oraz budowie w jego miejscu fontanny i ciągów pieszych, a także utwardzenie drogi wewnętrznej i parkingu.Zamówienie obejmuje w szczególności:W zakresie dotyczącym przebudowy byłego dworca kolejowego:– wykonanie nowego pokrycia dachowego budynku dworca (186,9 m2) z blachy cynkowej na rąbek,– ocieplenie stropu wełną mineralną – 136,7 m2,– wykonanie obróbek blacharskich,– wykonanie nowych posadzek z terakoty – 111,7 m2,– docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną (od wewnątrz) z okładzinami ścian płytą G-K – 112,5 m2,– ściany działowe z płyt G-K na rusztach metalowych,– rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami,– wykonanie wentylacji grawitacyjnej (kominy wentylacyjne),– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,– czyszczenie i malowanie elewacji, z częściową wymianą elementów deskowania,– wykonanie schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych,– wykonanie instalacji wewnętrznych: wody ciepłej i zimnej, sanitarnej, grzewczej, gazowej i elektrycznej,– wykonanie instalacji zewnętrznych: energetyczna (WLZ), wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa,– opaska odwadniająca i chodnik.W zakresie dotyczącym przebudowy wieży ciśnień:– remont dachu (rozbiórka i wymiana elementów więźby, nowe pokrycie z blachy ocynkowanej) – 91,91 m2,– posadzka cementowa – 22,28 m2,– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w tym odtworzenie zamurowanego okna,– oczyszczenie i malowanie elewacji, w tym częściowa wymiana elementów drewnianych górnej części wieży,– wymiana schodów wewnętrznych,– malowanie ścian wewnętrznych,– instalacja elektryczna.W zakresie dotyczącym zagospodarowania terenu:– rozebranie starych nawierzchni chodników (829,06 m2) i jezdni z trylinki (225,33 m2),– rozebranie ustępu publicznego oraz pomnika,– nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm – 1687,36 m2,– chodniki z kostki brukowej 6 cm – 665,97 m2,– oświetlenie terenu,– montaż elementów małej architektury: kosze na odpady, ławki parkowe, fontanna,– remont ściany czołowej zejścia do piwnicy ziemnej,– remont obudowy studni.

RRG.271.8.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00144901/01 z dnia: 2022-05-04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Przed zmianą:
Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
Po zmianie:
Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania podlegają także:
1) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej „ustawa o szczególnych rozwiązaniach”), na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
2) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy szczególnych rozwiązaniach, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
Wykluczenie, o którym mowa powyżej następuje na okres trwania ww. okoliczności.
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ww. przesłanek zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ww. przesłanek, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes UZP, w drodze decyzji, w wysokości do 20 mln zł.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-06 12:00
Po zmianie:
2022-05-11 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-06 12:30
Po zmianie:
2022-05-11 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-04
Po zmianie:
2022-06-09UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00151602/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej Przed zmianą:
pretargi@wolauhruska.pl
Po zmianie:
przetargi@wolauhruska.pl
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-11 12:00
Po zmianie:
2022-05-17 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-11 12:30
Po zmianie:
2022-05-17 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-09
Po zmianie:
2022-06-15
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo
podbranża obiekty zabytkowe, drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45110000, 45112100, 45210000, 45220000, 45231300, 45232410, 45233223, 45262212, 45310000, 45311000, 45317000, 45330000, 45331100, 45332000, 45332300, 45332400, 45333000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty zabytkowe , drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8909891 2022-06-02
godz. 10:00
URZĄD GMINY LISKÓW Przebudowa drogi w m.Wygoda, dz. nr 57/1, i Annopol, dz. nr 325, Przebudowa drogi w m. Wygoda, dz. nr 321, Przebudowa drogi w m. Madalin, Przebudowa drogi dojazdowej Lisków - Lubień Część 1...
8912344 2022-06-02
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY BARWICE Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg głównych (przebudowa dróg/ulic Rzecznej i Podgórnej, Polnej, Harcerskiej). Prz...
8913415 2022-06-02
godz. 11:00
URZĄD MIASTA JAROSŁAW „Przebudowa drogi gminnej klasy Z nr 111318R ul. Przemysłowa w Jarosławiu od km 0+000,00 do km 0+897,00” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. „Przebudowa drogi gminnej klasy Z nr 11131...
8897364 2022-06-03
godz. 09:45
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana wielomodułowego urządzenia dylatacyjnego na dylatację palczastą w obrębie podpory A1 na obiekcie WS-02a Międzyrzecz (jezdnia prawa od strony Szczecina) w...
8913330 2022-06-03
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO RESKO Konserwacja dróg leśnych rozdrabniarko-kruszarką (II postępowanie) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje naprawę za pomocą rozdrabniarko-kruszarki nawierzchni dwóch tłuczniowych dr...
8890604 2022-06-03
godz. 13:00
EKO DOLINA SP. Z O.O. (10) Utwardzenie terenu płytami wielkootworowymi pod nową lokalizację rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na utwardzeniu terenu płytami wie...
8915478 2022-06-06
godz. 15:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WSPÓLNY DOM W SZCZECINIE Wykonanie prac brukarskich i remontowych na terenie Osiedla Bpa Bandurskiego i Poosiedla Kormoranów.
8914858 2022-06-09
godz. 09:30
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji nr 159A Suków – Borki” 1. Przedmiotem zamówienia jest:Wykonanie robót bud...
8914860 2022-06-10
godz. 10:00
URZĄD GMINY TERESZPOL 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce o nr ewid. 1712 w obrębie gruntów wsi T...
8907512 2022-06-10
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim do skrzyżowania z ul. Kościuszki (Centrum miasta, wzdłuż DK 2...