Przetarg 10111306 - Przebudowa wejścia do budynku Wydziału Budownictwa i...

   
Analizuj Zamówienie 10111306 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-27
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa wejścia do budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie przy al. Piastów 50a z przystosowaniem
do potrzeb osób niepełnosprawnych

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę schodów wejściowych do budynku, budowę platformy dla osób z niepełnosprawnościami oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 50a. Zakres robót obejmuje m. in.:1) Rozbiórkę istniejących schodów wejściowych do budynku z fragmentem spocznika;2) Rozbiórkę obudowy panelowej dachu nad schodami i pokrycia dachowego z papy; 3) Wykonanie nowego pokrycia zadaszenia i obudowy wraz z oświetleniem;4) Wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej na całej długości elewacji budynku od strony ul. Jagiełły poniżej terenu;5) Wykonanie nowych żelbetowych schodów wejściowych do budynku;6) Wykonanie ścian oporowych przy schodach;7) Wykonanie szybu podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami; 8) Instalacja podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami;9) Przeniesienie szlabanu;10) Wykonanie murków oporowych;11) Wykonanie fragmentów kanalizacji deszczowej i sanitarnej;12) Ułożenie ponowne kostki brukowej i płyt chodnikowych oraz wykonanie odwodnienia nawierzchni;13) Usunięcie kolizji w zakresie kabli elektroenergetycznych;14) Wykonanie instalacji oświetleniowej terenu i zasilania szlabanu;15) Wykonanie instalacji NN;16) Zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury – donice i siedziska, sadzenie zieleni).2. W zakres leżących po stronie Wykonawcy obowiązków związanych z realizacją niniejszego zamówienia wchodzą również świadczenia dodatkowe, związane z rozpoczęciem, wykonywaniem i ukończeniem robót budowanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, w tym w szczególności:1) Objęcie terenu budowy na czas realizacji Robót, odpowiednie jego przygotowanie, zabezpieczenie i utrzymywanie;2) Pozyskanie, nabycie i dostarczenie na miejsce realizacji zamówienia (teren budowy) materiałów, urządzeń i wyrobów budowlanych, narzędzi lub innego rodzaju sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia;3) Dobór, skierowanie do Realizacji robót i utrzymywanie przez cały okres realizacji Robót odpowiedniego personelu wykonawczego Robot, w tym personel kierowniczy w osobie kierownika budowy z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi branży ogólnobudowlanej oraz kierowników robót z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania: robotami budowlanymi branży ogólnobudowlanej (jedna osoba), robotami branży elektrycznej (jedna osoba) i robotami branży sanitarnej (jedna osoba), przy czym obowiązki kierownika branży ogólnobudowlanej pełnić może również ta sama osoba, która sprawować będzie funkcję kierownika budowy;4) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy;5) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej;6) Uzyskanie dla Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu w stanie po wykonaniu w nich robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w przypadku i w zakresie, w jakim pozwolenie takie będzie wymagane;7) Przeprowadzenie wymaganych pomiarów, testów i sprawdzeń wbudowanych czy w inny sposób zamontowanych, w wykonaniu Robót, urządzeń budowlanych;8) Udzielenie Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji (liczone od daty dokonania Odbioru Końcowego, o którym mowa w § 13 ust. 5 - 14 Wzoru Umowy) na wykonane w ramach niniejszego zamówienia roboty budowlane, jak również wbudowane, zainstalowane lub w inny sposób zastosowane w wykonaniu tych robót materiały, urządzenia i wyroby budowlane;9) Usuwanie wszystkich wad i usterek z tytułu udzielonej gwarancji oraz w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady;10) Innych określonych we Wzorze Umowy oraz pozostałych załącznikach SWZ. 3. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot postępowania z niniejszego ogłoszenia, warunki realizacji zamówienia, w tym szczegółowe postanowienia dotyczące informacji podanych w ust. 2 powyżej oraz wzajemne uprawnienia i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy związane z realizacją zamówienia zawiera SWZ, w tym Wzór Umowy.

ZP/WBiIŚ/946/II/2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00545049/01 z dnia: 2023-12-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-12 11:00
Po zmianie:
2024-01-04 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-12 12:00
Po zmianie:
2024-01-04 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-01-10
Po zmianie:
2024-02-02
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Dekarstwo, Drogownictwo, Windy i dźwigi, Wodno - kanalizacyjna, Tereny zielone
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, pokrycia dachowe, prace dekarskie, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, mur oporowy, zagospodarowanie terenu, zieleń, mała architektura, windy towarowe, osobowe, platformy, sieci zewnętrzne
kody CPV 34951000, 45000000, 45111000, 45111291, 45112710, 45231300, 45232460, 45300000, 45311000, 45311200, 45315300, 45330000, 45332200
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń , pokrycia dachowe , prace dekarskie , drogi, ulice, autostrady, obwodnice , mur oporowy , zagospodarowanie terenu , zieleń , mała architektura , windy towarowe, osobowe, platformy , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10275259 2024-03-11
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: "Budowa ul. Wojska Polskiego w m. Werbkowic...
10276034 2024-03-11
godz. 10:00
Opolskie Rewitalizacja miejskich podwórek w Brzegu Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie Rewitalizacji miejskich podwórek w Brzegu, w tym: Zadanie 1 Pr...
10279628 2024-03-11
godz. 10:00
Śląskie Remont drogi ul. Na Budzin w Cisownicy i ul. Podlesie w Lesznej Górnej, w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja dróg na terenie gminy Goleszów Przedmiotem zamówienia są roboty bu...
10279484 2024-03-12
godz. 09:00
Dolnośląskie PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 396 w zakresie wymiany konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika ul. Bolesława Chrobrego w m. Oława w km 33+100 – 33+800.Szczegółowy opis przedmiotu z...
10241352 2024-03-12
godz. 10:00
Opolskie Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów” zgodnie z warunkami specyfikacji warunków zamówienia. Kod i nazwa W...
10255640 2024-03-13
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy Złotej i Zgoda w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy".
10260993 2024-03-15
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Utrzymanie czystości na jezdni i chodnikach, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi towarzyszące Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości na jezdn...
10279492 2024-03-15
godz. 11:00
Pomorskie OPC/ZIN/2024/007 Zagospodarowanie terenu zielenią wokół budynku Kapitanatu Portu Północnego znajdującego się przy ul. Kpt .ż.w Witolda Poinca w Gdańsku OPC/ZIN/2024/007 Zagospodarow...
10279421 2024-03-15
godz. 11:30
Dolnośląskie Budowa sieci wodociągowej wraz z odejściami w granicach pasa drogowego w ul. Słowiańskiej w Dzierżoniowie
10250244 2024-03-18
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Podlasek. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nakładki istniej...