Przetarg 7483839 - Przebudowa V piętra budynku C2 wraz z wykonaniem instalacji...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7483839 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-15
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa V piętra budynku C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku Urzędu Marszał
kowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Numer referencyjny: OK-III.272.1.20.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa V piętra budynku C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”.
2. Charakterystyka obiektu (budynku C2):
1) Budynek C2, w którym będzie realizowane niniejsze zamówienie zlokalizowany jest przy al. IX Wieków Kielc 3, 25–516 Kielce, na działce nr 1033/5.
2) Powierzchnia zabudowy: 1 296 m², kubatura brutto: 27 864,0 m³, ilość kondygnacji nadziemnych: 6, wysokość budynku: 21,5 m.
3) Budynek jest wykonany w konstrukcji szkieletowej: składa się z ram żelbetowych prefabrykowanych, wypełnionych ścianami żelbetowymi, prefabrykowanymi - wewnątrz i murowanymi z gazobetonu - z zewnątrz. Ściany działowe stanowiące wypełnienie ram żelbetowych w kierunku poprzecznym murowane. Budynek podpiwniczony, stropy prefabrykowane kanałowe, schody żelbetowe monolityczne, stropodach płaski żelbetowy, wentylowany, nie przełazowy.
4) Połacie dachowe o nachyleniu 5% wykonane z płyt korytkowych na ściankach ażurowych z cegły ceramicznej pełnej. Pokrycie wykonane papą asfaltową.
5) Powyższy budynek w całości użytkowany jest przez zamawiającego.
6) Powierzchnia kondygnacji V piętra budynku C2 wynosi 1 117, 3 m², w tym powierzchnia objęta zakresem prac na V piętrze wynosi 1 033,3 m².
7) Obecnie na V piętrze budynku C2 znajdują się 23 pomieszczenia biurowe (o różnej powierzchni), 4 sanitariaty, dwa pomieszczenia socjalne, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie po zakładzie fotograficznym, powierzchnie otwarte po salach przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania paszportów, hole przywindowe, korytarz. Rzut V piętra z obecnym rozmieszczeniem pomieszczeń zamieszczony jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Ponadto w PFU zamieszczone są również rzuty pozostałych kondygnacji budynku C2, na których zaznaczono pomieszczenia z istniejącą instalacją klimatyzacji.
3. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego – Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca ma za zadanie opracować dokumentację a także wykonać wszystkie roboty budowlane wraz z dostarczeniem i zamontowaniem urządzeń w ilości oraz w sposób wskazany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz opracowanej przez wykonawcę dokumentacji.
4. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, wg zasad opisanych poniżej:
1) Zamówienie podstawowe obejmuje:
Etap 1 - wykonanie dokumentacji dotyczącej całego zakresu zamówienia (przebudowy V piętra budynku C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku UMWŚ),
Etap 2 - wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy V piętra budynku C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra budynku UMWŚ.
2) Prawo opcji obejmuje - wykonanie instalacji klimatyzacji strony południowej budynku UMWŚ - od parteru do IV piętra budynku C2 UMWŚ.
5. Skorzystanie przez zmawiającego z prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia opcjonalnego, jeśli zamawiający wyrazi wolę skorzystania z przysługującego mu prawa opcji.
6. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych, przy czym realizacja zamówienia wynikającego z prawa opcji odbędzie się na warunkach i zasadach określonych we Wzorze umowy – Dodatek nr 4 do SIWZ. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji zostanie złożone przez zamawiającego przed zakończeniem realizacji zamówienia podstawowego.
7. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji, wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji zgodne z jego ofertą.
8. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte zostały w rozdziale III SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno –
Użytkowym (Załącznik nr 1 do SIWZ).
10. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wskazanych do realizacji zamówienia przy wykonywaniu czynności wskazanych we Wzorze umowy – Dodatek nr 4 do SIWZ.
11. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Dodatku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Wentylacja i klimatyzacja
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, instalacje
kody CPV 45310000, 45331200, 45332200, 45400000, 45410000, 45421130, 45432100, 71200000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się