Przetarg 7632445 - Przebudowa umocnienia brzegu w Jastrzębiej Górze km 134,4...

   
Analizuj Zamówienie 7632445 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-08-07
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa umocnienia brzegu w Jastrzębiej Górze km 134,4 do 134,5
Numer referencyjny: ZP.371.25.2020.ASz

1. Przedmiotem za
mówienia jest kontynuacja stabilizacji osuwiska w Jastrzębiej Górze poprzez przebudowę umocnienia brzegu.
1.1 Inwestycja będzie realizowana na działkach znaczonych w ewidencji gruntów nr 1.2.3 karta mapy 6 oraz 1/2 i 1/8 karta mapy 2 obręb Jastrzębia Góra, gmina Władysławowo oraz na działce nr 371 – wody morskie.
1.2 Inwestycja polegać będzie na wykonaniu u podnóża skarpy od strony północnej palisady z pali wierconych zwieńczonej oczepem żelbetowym z narzutem kamiennym od strony wody oraz wzmocnieniu zbocza skarpy gwoździami gruntowymi i oblicowaniem z siatki stalowej, z matą wegetacyjną, pozwalająca na zazielenienie się zbocza. Długość projektowanego umocnienia – 100 m. Przy czym, ze względu na dynamikę konstrukcji podana długość i powierzchnie są wartościami przybliżonymi.
1.3 Rzędna korony wzmacnianej skarpy: ok. 20,00 m n. p. m, długość pali wierconych: 15 m, wymiary oczepu żelbetowego: 0,8 m x 1 m, długość gwoździ gruntowych: 12 m i 18 m, powierzchnia zabezpieczonej skarpy: ok. 1 850 m2.
1.4 Na wysokości ok. 6,20 m n.p.m., odpowiadającej górze oczepu żelbetowego zostanie wykonana pierwsza półka stabilizująca skarpę. Druga półka zostanie uformowana na poziomie 13,00 m n. p. m. Reprofilacja półek polegać będzie na wyeliminowaniu niecek, w których gromadzi się woda opadowa.
1.5 W trakcie prac związanych z zabezpieczeniem osuwiska należy prowadzić ciągły monitoring geodezyjny.
1.6 Rozliczenie wykonanych prac będzie miało charakter obmiarowy.
1.7 Wykonawca, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiającym, zobowiązany będzie przedłożyć do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy.
1.8 Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
1.9 Prace, w tym wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.
UWAGA: Zamawiający jest w trakcie celu uzyskania pozwolenia na budowę.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne; 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45243000-2 roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej; 45243400-6 roboty w zakresie budowy plaż;
71250000-5 usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540156775-N-2020 z dnia: 2020-08-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-26, godzina: 09:30.
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-11, godzina: 09:30.

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Informacje dodatkowe: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna pok. 39 w dniu 11.09.2020 r. o godz. 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540171738-N-2020 z dnia: 2020-09-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-11, godzina: 09:30.
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-16, godzina: 09:30.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - sala
konferencyjna pok. 39 w dniu 11.09.2020 r. o godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - sala
konferencyjna pok. 39 w dniu 16.09.2020 r. o godz. 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3
W ogłoszeniu jest:
1.3.2 dysponuje osobami: A) 1 osobą, która będzie
pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą wykształcenie wyższe budowlane, uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru na dwóch budowach hydrotechnicznych o wartości każdej z nich nie mniejszej 5 000 000 (pięć milionów złotych) PLN brutto
W ogłoszeniu powinno być:
1.3.2 dysponuje osobami: A) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą wykształcenie wyższe budowlane, uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na dwóch budowach hydrotechnicznych o wartości każdej z nich nie mniejszej 5 000 000 (pięć milionów złotych) PLN brutto
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 45200000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się