Przetarg 8960785 - Przebudowa ulicy Dworcowej w Łęknicy – drogi gminnej nr...

   
Analizuj Zamówienie 8960785 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-07
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa ulicy Dworcowej w Łęknicy – drogi gminnej nr 101916F – etap I

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ul
icy Dworcowej w Łęknicy drogi gminnej nr 101916F - etap I - w formule„zaprojektuj i wybuduj” na odcinku około 1053m, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU) stanowiącymzałącznik nr 1 do Rozdziału 4 SWZ oraz Opinią geotechniczną stanowiącą załącznik nr 2 do Rozdziału 4 SWZ,Inwentaryzacją zieleni stanowiącą załącznik nr 3 do Rozdziału 4 SWZ i Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanychstanowiącymi załącznik nr 4 do Rozdziału 4 SWZ.Zamówienie obejmuje oba etapy (Etap 1 i Etap 2) wskazane w pkt 7 IDW. Zamawiający posługuje się w nazwie zamówieniaokreśleniem etap I dla zachowania zgodności z nazwą projektu użytą we wniosku o dofinansowanie z RządowegoFunduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Określenie „etap I” obejmuje zakres opisany jako Etap 1 i Etap 2.2. Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU iwynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach wynagrodzenia brutto Wykonawca zaprojektuje i wykona w szczególnościnastępujące roboty:1) rozbiórkę istniejącej i budowę nowoprojektowanej jezdni, z korektą sytuacyjno-wysokościową przebiegu osi i krawędzi;2) rozbudowę skrzyżowań:a) ulic Granicznej i Fabrycznej;b) ulic Granicznej i Polnej;c) ulic Granicznej, Dworcowej i Wojska Polskiego;d) ulic Dworcowej, Żurawskiej i Tadeusza Kościuszki;3) przebudowę lub rozbudowę zjazdów na drogi wewnętrzne;4) przebudowę lub rozbudowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych;5) przebudowę lub budowę chodników;6) budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych;7) przebudowę poboczy;8) przebudowę lub rozbudowę kanalizacji deszczowej;9) budowę oświetlenia ulic;10) przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z rozbudowywanymi ulicami, w tym sieci i przyłączykanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznych, wodociągowych i telekomunikacyjnych;11) budowę kanału technologicznego;12) przebudowę ogrodzeń posesji sąsiadujących z pasem drogowym;13) wycinkę drzew i krzewów;14) roboty rozbiórkowe;15) wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.3. Wykonawca wykona przedmiot umowy na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej przez Zamawiającegodokumentacji projektowej oraz uzyskanego przez Wykonawcę odpowiedniego dokumentu/dokumentów formalno-prawnegouprawniającego do wykonania robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją.4. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie opinie, uzgodnienia, zgody, pozwolenia i decyzje niezbędne douzyskanie dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3. oraz do wykonania robót budowlanych, w szczególności:a) decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (wraz z projektami podziału nieruchomości);b) alternatywnie do lit. a decyzja o pozwoleniu na budowę, skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych;c) w razie potrzeby decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji;d) w razie potrzeby pozwolenie wodno-prawne;e) zatwierdzenie projektów organizacji ruchu (docelowej oraz na czas robót).5. W celu uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4, Wykonawca opracuje wszelkie niezbędne dokumenty, wszczególności operaty, karty, raporty, projekty podziału nieruchomości i inne niezbędne opracowania, w tym dokumentacje idokumenty techniczne.

RGN.271.17.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00204634/01 z dnia: 2022-06-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów Przed zmianą:
1) W celu potwierdzenia umocowania do podpisania oferty - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o
zamówienie;
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie
do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1;
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp (przykładową
treść określa Formularz 3.4 SWZ), wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do reprezentacji podmiotu
udostępniającego zasoby.
Po zmianie:
1) W celu potwierdzenia umocowania do podpisania oferty - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o
zamówienie;
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie
do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1;
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp (przykładową
treść określa Formularz 3.4 SWZ), wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do reprezentacji podmiotu
udostępniającego zasoby.
5) Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w sprawie robót, które wykonają poszczególni wykonawcy (treść określa Formularz 3.5.).
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-23 09:00
Po zmianie:
2022-06-24 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-23 09:15
Po zmianie:
2022-06-24 09:15
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
kody CPV 45100000, 45110000, 45200000, 45230000, 45231300, 45231400, 45231600, 45232300, 45233000, 45233120, 45233140, 45233150, 45233200, 71000000, 71320000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9008716 2022-07-19
godz. 12:00
NADLEŚNICTWO SZKLARSKA PORĘBA Remont nawierzchni mostu w ciągu drogi leśnej nr 41 w Jakuszycach. Stan istniejący:Nawierzchnia mostu wykonana jest z belek drewnianych, które uległy częściowemu rozkładowi, uniemo...
9015404 2022-07-19
godz. 13:00
URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO TERENU PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEGO OD DROGI POWIATOWEJ NR 1004F NA ODCINKU 100,00 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi wewnętrznej dojazdowej d...
9008705 2022-07-20
godz. 09:00
URZĄD GMINY DŁUTÓW Remont odcinka drogi gminnej Nr 108019E z Dłutowa do Orzku, przebudowa ul. Księżycowej w Dłutowie Część 1: Część 1 dotyczy remontu drogi gminnej nr 108019E Dłutów - Orzk w km od...
9014986 2022-07-20
godz. 09:00
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Budowa nawierzchni jezdni i chodnika oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Dobrej w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Łamanej do ul. Długiej) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: ...
9018438 2022-07-20
godz. 11:30
URZĄD GMINY MSZCZONÓW Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowę infrastruktury drogowej w gminie M...
9020315 2022-07-21
godz. 09:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1708E Brąszewice – Pipie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przed...
9017703 2022-07-25
godz. 10:00
URZĄD GMINY POLKOWICE Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach Przedmiotem zamówienia jest:a) budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z: instalacjami wewnętrzn...
9012062 2022-07-26
godz. 10:00
URZĄD MIASTA GDYNIA Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa buspasa i ścieżki rowerowej na wybranych odcinkach ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni” Przedmiotem zamówienia jest z...
9018137 2022-08-01
godz. 09:00
ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE Modernizacja i adaptacja budynków oraz płyty boiska SM im. H. Reymana na potrzeby III IE – w trybie zaprojektuj i wykonaj. ZADANIE 2 Modernizacja instalacji HVAC, elektrycznych i teletec...
9015070 2022-08-03
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ulicy Grzybowskiej w miejscowościach Parcela na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wraz z uzyskaniem zgody organu N...