Przetarg 8868706 - Przebudowa ulicy Dworcowej w Łęknicy – drogi gminnej nr...

   
Analizuj Zamówienie 8868706
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-27
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa ulicy Dworcowej w Łęknicy – drogi gminnej nr 101916F – etap I

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Dworcowej w Łęknicy – drogi gminnej nr 101916F - w f
ormule „zaprojektuj i wybuduj” na odcinku około 1053m, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do Rozdziału 4 SWZ oraz Opinią geotechniczną stanowiącą załącznik nr 2 do Rozdziału 4 SWZ, Inwentaryzacją zieleni stanowiącą załącznik nr 3 do Rozdziału 4 SWZ i Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załącznik nr 4 do Rozdziału 4 SWZ.Zamówienie obejmuje oba etapy (Etap 1 i Etap 2) wskazane w pkt 7 IDW. Zamawiający posługuje się w nazwie zamówienia określeniem etap I dla zachowania zgodności z nazwą projektu użytą we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Określenie „etap I” obejmuje zakres opisany jako Etap 1 i Etap 2.2. Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach wynagrodzenia brutto Wykonawca zaprojektuje i wykona w szczególności następujące roboty:1) rozbiórkę istniejącej i budowę nowoprojektowanej jezdni, z korektą sytuacyjno-wysokościową przebiegu osi i krawędzi;2) rozbudowę skrzyżowań:a) ulic Granicznej i Fabrycznej;b) ulic Granicznej i Polnej;c) ulic Granicznej, Dworcowej i Wojska Polskiego;d) ulic Dworcowej, Żurawskiej i Tadeusza Kościuszki;3) przebudowę lub rozbudowę zjazdów na drogi wewnętrzne;4) przebudowę lub rozbudowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych;5) przebudowę lub budowę chodników;6) budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych;7) przebudowę poboczy;8) przebudowę lub rozbudowę kanalizacji deszczowej;9) budowę oświetlenia ulic;10) przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z rozbudowywanymi ulicami, w tym sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznych, wodociągowych i telekomunikacyjnych;11) budowę kanału technologicznego;12) przebudowę ogrodzeń posesji sąsiadujących z pasem drogowym;13) wycinkę drzew i krzewów;14) roboty rozbiórkowe;15) wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.3. Wykonawca wykona przedmiot umowy na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz uzyskanego przez Wykonawcę odpowiedniego dokumentu/dokumentów formalno-prawnego uprawniającego do wykonania robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją.4. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie opinie, uzgodnienia, zgody, pozwolenia i decyzje niezbędne do uzyskanie dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3. oraz do wykonania robót budowlanych, w szczególności:a) decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (wraz z projektami podziału nieruchomości);b) alternatywnie do lit. a decyzja o pozwoleniu na budowę, skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych;c) w razie potrzeby decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji;d) w razie potrzeby pozwolenie wodno-prawne;e) zatwierdzenie projektów organizacji ruchu (docelowej oraz na czas robót).5. W celu uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4, Wykonawca opracuje wszelkie niezbędne dokumenty, w szczególności operaty, karty, raporty, projekty podziału nieruchomości i inne niezbędne opracowania, w tym dokumentacje i dokumenty techniczne.

RGN.271.12.2022
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
kody CPV 45100000, 45110000, 45200000, 45230000, 45231300, 45231400, 45231600, 45232300, 45233000, 45233120, 45233140, 45233150, 45233200, 71000000, 71320000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8914869 2022-06-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Węgierska Górka w 2022 r. 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: Wykonanie remontu dróg gminnych w ramach zadania : Przebudowa dróg gmi...
8913056 2022-06-06
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Północna 15 – etap III” w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego......
8915828 2022-06-06
godz. 12:00
URZĄD GMINY HERBY Przebudowa ul. Stawowej w Lisowie – budowa chodnika 1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Stawowej w Lisowie, polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku do skrzyżowania z ul. Sport...
8923085 2022-06-07
godz. 09:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowa-nych przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgosz-czy w latach 2022-2023 – Rejon w Toruni...
8889483 2022-06-09
godz. 23:59
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WTÓRMEX SP. Z O.O. SP.K. Wdrożenie innowacyjnej technologii zautomatyzowanego przetwarzania złomu stalowego i metali kolorowych Wykonanie prac wraz z zakupem niezbędnych materiałów dla zadania polegającego na utwar...
8923298 2022-06-10
godz. 10:30
URZĄD MIASTA I GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107883B - ul. Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem. Zadanie obejmuje:- budowę kanalizacji deszczowej,- budowę oświetlenia...
8921969 2022-06-10
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Roboty drogowe Zlecę wykonanie robót drogowych na inwestycji w centrum Warszawy. Kostka, chodniki, odtworzenie jezdni betonowej, ekokrata , trawnik. Łacznie ok. 500m2. Proszę o kontakt w ...
8906922 2022-06-22
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - 2 zadania Numer referencyjny: DZ.352.20.20...
8923683 2022-07-01
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brodnicy im. R. Czerwiakowskiego Numer referencyjny: SZP.251.10.22 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Centrum...
7797215 2023-11-20
godz. 11:00
URZĄD GMINY GNIEWINO Remont drogi gminnej nr 107012G Lisewo - Jęczewo Numer referencyjny: 271.22.2020 Remont drogi w odcinku od km 1+090,00 do 1+795,95 obejmuje: a) wykonanie nawierzchni z asfaltu bitumicznego...