Przetarg 8665873 - Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia...

   
Analizuj Zamówienie 8665873 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-01-21
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO – zagospodarowa
nie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Numer referencyjny: 2/2022
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pn. „Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO – zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu”.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy opis finansowania inwestycji wynikający z wytycznych Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) ścieżki rowerowe, 2) jezdnię, chodniki i ciągi piesze, 3) aleję/promenadę wzdłuż brzegu Wisły, 4) przebudowę sieci gazowej, 5) instalacje elektryczne w tym usunięcie kolizji, 6) instalacje teletechniczne polegające na budowie kanalizacji oraz przebudowie kolizji, 7) roboty przygotowawcze w tym rozbiórka nawierzchni i roboty niwelacyjne, 8) wzmacnianie skarp poprzez tzw. gwoździowanie oraz monitoring skarp, 9) sieć wodociągową wraz z komorami wodociągowymi, 10) sieć kanalizacji sanitarnej, 11) sieć kanalizacji deszczowej, 12) schody terenowe i zejścia do Wisły nr 2, 3 i 4 oraz małą architekturę, 13) wykonanie i podłączenie 4 kamer monitoringu miejskiego (KZ13, KZ14, KZ 16, KZ17) oraz 2 punktów WI-FI (WIFI/6 i WIFI/7) na wysokości ul. Żeglarskiej i Łaziennej oraz zieleń z nawodnieniem na wysokości ul. Św. Ducha (zgodnie z aneksem do projektu). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie i montaż tablicy informacyjnej zawierającej oznaczenie Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz logo Polski Ład w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami w tym z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953). Wykonawca potwierdza, że został poinformowany, że zadanie jest częściowo finansowane ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Uwaga: 3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania następującego zakresu prac: - pawilon nr 1 i nr 2 oraz zejście nr 1 i nr 5 (obecnie trwa realizacja w ramach odrębnego zadania), - plac zabaw, siłownia zewnętrzna, pawilon nr 3 i nr 5, - zieleń z instalacją nawadniającą, poza zakresem określonym w § 1 ust. 2 pkt 13 wzoru umowy, - monitoring miejski i punkty Wi-Fi, poza zakresem określonym w § 1 ust. 2 pkt 13 wzoru umowy, - parking pod mostem drogowym, - pawilon nr 4. 4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Riegler Riewe Architekci Sp. z o.o., w tym aneks do projektu wykonawczego – oprac. własne Zamawiającego; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, sztuką budowlaną i ogrodniczą, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. Wykonawca będzie wykonywał prace z uwzględnieniem standardów dotyczących ochrony, kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni, zawartych w załączniku nr 1 pt. „Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym” oraz w załączniku nr 2 pt. „Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni na terenie GMT” do „Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 699/2021 Rady Miasta Torunia z dnia 9 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzglę 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy opis finansowania inwestycji wynikający z wytycznych Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym zał. do SWZ." 6. Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem,że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 040-100452 z dnia 2022-02-25:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/03/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/03/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/03/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 11/03/2022
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 02/05/2022
Powinno być:
Data: 09/05/2022
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45231000, 45233000, 45310000, 45316000, 45330000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8902558 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY IZABELIN Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i wykonanie remontu ul. Gen. R. Abrahama w miejscowości Sieraków Zakres przedmiotu umowy obejmuje odcinek drogi od pętli...
8904718 2022-06-01
godz. 08:30
URZĄD GMINY ZAWADY Przebudowa dróg gminnych w rejonie miejscowości Stare Chlebiotki 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dwóch dróg gminnych w rejonie miejsc...
8909867 2022-06-01
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOBRZEGACH PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1107W WYŚMIERZYCE - PAPROTNO - OLSZOWA OD KM 3+430 DO KM 6+270 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku 2,840 km, karczowanie krzaków 4514,00m2, rozbi...
8898634 2022-06-02
godz. 08:00
URZĄD GMINY KONIUSZA 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wierzbno-Karwin-Szarbia oraz budowa chodników i oświetlenia ulicznego”.2. S...
8887075 2022-06-02
godz. 09:00
URZĄD MIASTA SUWAŁKI Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich od ronda Zesłańców Sybiru do ronda bez nazwy w ul. Raczkowskiej wraz z NIEzbędną infrastrukturą Numer referencyjny: ZP.271.36.2022 1. P...
8909802 2022-06-07
godz. 09:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 1692B wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębowo o długości 0,60 km.2. Miejsce wykonania robót: droga powiatowa Nr 1692B, tere...
8895680 2022-06-08
godz. 08:00
URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, polegające na budowie drogi stanowiącej alternatywne p...
8883909 2022-06-08
godz. 12:00
URZĄD GMINY TRZYCIĄŻ Budowa drogi gminnej wraz z mostem na rzece Dłubnia w miejscowości Ściborzyce IiR 271.07.2022 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00146513...
8902280 2022-06-09
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ Modernizacja dróg wewnętrznych przed szpitalem w Suchej Beskidzkiej Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego tj. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej B...
7658698 2022-09-09
godz. 11:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBARTOWIE Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa. Numer referencyjny: ZDP.B.370.6.2020 Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa. Remont drogi polega na ...