Przetarg 8913401 - Przebudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół...

   
Analizuj Zamówienie 8913401 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-18
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowla
nych „Przebudowy stołówki szkolnej w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu”.2. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:2.1. wykonanie nowych ścianek działowych,2.2. wymiana posadzek,2.3. wykonanie okładzin ściennych,2.4. roboty tynkarskie i malarskie,2.5. wstawienie nowych drzwi (wraz z oknami podawczymi), 2.6. wykonanie instalacji wewnętrznych w zakresie niezbędnym do funkcjonowania stołówki tj. instalacji wentylacji, instalacji elektrycznych, instalacji wod.-kan.3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 5 do SWZ, na którą składają się następujące dokumenty:3.1. Dokumentacja techniczna „Opis zamierzenia budowlanego – Remont kuchni ZST Mielec”,3.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Remont kuchni stołówki ZST w Mielcu”.4. Przedmiary robót stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ, maja charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiary robót nie determinują zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w Przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów.5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Zamówienia na okres minimum 24 miesięcy począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Gwarancja udzielona zostaje na okres określony w ofercie Wykonawcy wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie oraz wydłużony okres rękojmi za wady stanowi jedno z kryteriów oceny ofert;6. Zamawiający, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia dotyczące wykonywania robót budowlanych remontowych oraz przebudowy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

WA.272.1.8.2022
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Energoelektryczna, Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo, Wentylacja i klimatyzacja, Wodno - kanalizacyjna
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, instalacje wewnętrzne, okna, drzwi, instalacje, instalacje wewnętrzne
kody CPV 45100000, 45110000, 45321000, 45332000, 45400000, 45410000, 45420000, 45430000, 45450000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń , instalacje wewnętrzne , okna, drzwi , instalacje , instalacje wewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9011580 2022-07-19
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYPINIE Rozbudowa Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w SP ZOZ Rypin 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa oraz ...
9014254 2022-07-19
godz. 10:30
URZĄD DZIELNICY REMBERTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Budowa wentylacji sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 217 w Dzielnicy Rembertów Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej ...
8990379 2022-07-19
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Przebudowa drzwi garażu Zlecę przebudowę garażu polegającą na demontażu 2 szt. drzwi garażowych uchylnych o wymiarach około 2,2x 2 m , zamurowaniu tych otworów i ponownym zamontow...
9018419 2022-07-20
godz. 09:00
POLITECHNIKA ŚLĄSKA Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Krasińskiego 8 z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Znak sprawy: IA1.284.35.2022.AL 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane...
9021516 2022-07-21
godz. 09:00
URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Instalacja centrali wentylacyjnej nr 4 w budynku SP nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 w Warszawie w ramach zad. inwest. pn. "Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33" ...
8967744 2022-08-06
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Montaż klimatyzacji multisplit Zlecę montażu klimatyzacji multisplit dla dwóch pokoji, każdy o wielkości ok 12 m2. Pokoje obok siebie, na piętrze od strony zachodniej, montaż jedno...
8987501 2022-08-17
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecenia na prace elektryczne - Szwecja Zlecę prace elektryczne na terenie Szwecji w tym kilka nowobudowanych bloków. wymagane doświadczenie i ubezpieczenie. Zlecenia bezpośrednio od ...
8923683 2022-08-19
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brodnicy im. R. Czerwiakowskiego Numer referencyjny: SZP.251.10.22 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Cen...
9012374 2022-08-27
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Elektryka z prawem jazdy Zatrudnię elektromontera do pracy przy remontach instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych i przy usuwaniu awarii. Mile widziane prawo jazdy (można dorobi...
9022542 2022-09-01
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** zlecę wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej Zlecę wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku oraz przyłącza do szamba oraz doprowadzenie wody od studzienki do budynku, ko...