Przetarg 7709207 - Przebudowa stacji pomp nr 13 Koszwały, gm. Cedry Wielkie,...

   
Analizuj Zamówienie 7709207 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-22
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa stacji pomp nr 13 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie
Numer referencyjny: GD.ROZ.281.55.2020.Z
P.MR

Celem inwestycji pn. „Przebudowa stacji pomp nr 13 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie” jest wykonanie nowej pompowni wyposażonej w agregaty pompowe zatapialne wraz z likwidacją istniejącej pompowni. W Wyniku przebudowy nie zmieni się funkcja obiektu jako pompowni, a jednocześnie nastąpi usprawnienie techniczne istniejącego układu.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540187831-N-2020 z dnia: 2020-09-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3
W ogłoszeniu jest:
Zdolność techniczna i zawodowa.
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1)Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robota budowlaną (potwierdzone dowodem, ze robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) polegająca na budowie lub rozbudowie lub przebudowie przepompowni melioracyjnej o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł. brutto.[....]
W ogłoszeniu powinno być:
Zdolność techniczna i zawodowa.
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robota budowlaną (potwierdzone dowodem, ze robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) polegająca na budowie lub rozbudowie lub przebudowie przepompowni melioracyjnej o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł. brutto.[....]


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1
W ogłoszeniu jest:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.[...]
W ogłoszeniu powinno być:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.[...]


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-10-07, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-10-09, godzina 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540194184-N-2020 z dnia: 2020-10-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-10-09, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-10-14, godzina 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540197820-N-2020 z dnia: 2020-10-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-10-14, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-10-19, godzina 11:00
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45000000, 45100000, 45200000, 45300000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się