Przetarg 7351452 - Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7351452 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-02-24
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od al. NIEpodległości do ul. Reja w Sopocie Numer referenc
yjny: 06/NZ/2020/EB
Niniejsze zamówienie obejmuje zakres robót:— budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej koloru czerwonego na odcinku od alei Niepodległości do ul. Reja,— przebudowę chodników oraz przełożenie istniejącej kostki brukowej,— frezowanie nawierzchni jezdni i ułożenie nakładki,— budowę skrzyżowań o nawierzchni wyniesionej,— wyposażenie przejść dla pieszych w płytki integracyjne oraz przejazd dla rowerzystów,— wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej na bitumiczną,— wykonanie zabruków z kostki kamiennej,— budowę sieci kanalizacji deszczowej DN 250 i budowę przykanalików DN 200,— montaż studni betonowych z osadnikiem,— regulację wysokościową studni kan. sanitarnej, deszczowej, studni teletechnicznych,— pielęgnację zieleni (zabezpieczenie drzew w czasie realizacji inwestycji),— wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu,— wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych.Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp na roboty budowlane branży drogowej, sanitarnej, zieleni, energetycznej i telekomunikacyjnej. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował roboty budowlane lub usługi w terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy; strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Nazw materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawiać się w dokumentacji zadania nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w wykonywaniu robót innego równoważnego (o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego) materiału lub urządzenia.
branża Drogownictwo, Wodno - kanalizacyjna
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, sieci zewnętrzne
kody CPV 45111213, 45231300, 45232130, 45233000, 45233162
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się