Przetarg 8897264 - "Przebudowa sanitariatów w budynku B w PSP nr 6" ...

   
Analizuj Zamówienie 8897264 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-11
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa sanitariatów w budynku B w PSP nr 6

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku „B” w PSP nr 6 w B
rzegu przy ul. Poprzecznej nr 1 polegające na przebudowie istniejących sanitariatów na poziomie parteru z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, remoncie sanitariatów I i II piętra w zakresie:1) remontu sanitariatów w budynku ”B” w obrębie istniejących lokalizacji (parter, I, II piętro) w tym wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze oraz odrębnych toalet dla personelu na I i II piętrze;2) wymiany przyborów sanitarnych, baterii urządzeń do przygotowania ciepłej wody;3) remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. na poziomie piwnic, parteru, I i II piętra;4) wykonania instalacji wentylacji na parterze I i II piętrze;5) remontu instalacji elektrycznej wraz z osprzętem;6) wymiany okładzin podłogowych i ściennych;7) wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej; 8) wykonania i montażu obudów kabin;9) wykonania sufitów podwieszanych;10) naprawy tynków i malowania ścian;11) montażu wyposażenia;12) wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów;wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi związanymi z wykonaniem wszystkich robót budowlanych.Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa dokumentacja techniczna składająca się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót poszczególnych branż oraz dokumentów pomocniczych, którymi są przedmiary robót budowlanych dla poszczególnych branż. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w §1umowy i zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy potwierdzoną przez powołanego przez Zamawiającego Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie: do 12 tygodni, przy czym roboty nie mogą się rozpocząć wcześniej niż 27 czerwca 2022 r. Roboty od 1 września 2022 r. mogą być prowadzone jedynie w godzinach po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Zamawiający zwraca uwagę, że ze względu na trudną sytuację na rynku materiałowym Wykonawca po podpisaniu umowy powinien niezwłocznie zamówić niezbędne materiały do zapewnienia płynnej realizacji przedmiotowego zadania.Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, przedmiarów robót jak również inne koszty, w tym koszt zakupu niezbędnych materiałów i narzędzi, koszty utrzymania zaplecza budowy wraz z ich późniejszą likwidacją, koszty doprowadzenia i zużycia mediów na czas budowy (woda, energia elektryczna), koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wywozu i składowania odpadów pochodzących z rozbiórki i demontażu, koszty utylizacji materiałów niebezpiecznych itp.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót bez wyłączenia obiektu z użytkowania, w szczególności do zabezpieczenia przed osobami postronnymi wszystkich pomieszczeń w trakcie prowadzenia robót w budynku szkoły. Prace prowadzić zgodnie z Decyzją pozwolenia na budowę Nr 401/21 z dnia 02.08.2021r. Za wszelkie uszkodzenia wyrządzone podczas realizacji zadania odpowiada Wykonawca. Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawienia, w przypadku odmowy Zamawiający zleci wykonanie napraw na koszt Wykonawcy. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania wyłącznie takich wyrobów budowlanych, które zapewnią realizowanemu obiektowi budowlanemu spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.1) ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 2351) i które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2024 poz. 881) i rozporządzeń wykonawczych oraz odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli w SWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne” , a obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 101 ust. 4,5,6 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy na etapie składania oferty.

OR.IV.271.1.2.2022
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Ciepłownictwo i gaz, Wentylacja i klimatyzacja, Wodno - kanalizacyjna
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, instalacje grzewcze, instalacje, instalacje wewnętrzne
kody CPV 45311200, 45321000, 45330000, 45331000, 45331100, 45331200, 45331210, 45332000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń , instalacje grzewcze , instalacje , instalacje wewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9002934 2022-07-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY PRZECŁAW Budowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kiełkowie
9014981 2022-07-18
godz. 12:00
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Remont i przebudowa wybranych łazienek w Domu Studenckim nr 8 przy ul. Gagarina 17 w Toruniu. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przeb...
8978682 2022-07-18
godz. 13:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE MŁODYCH OS. PIASTOWSKIE W POZNANIU KIEROWNICTWO OSIEDLI JAGIELLOŃSKIEGO, OŚWIECENIA, POWSTAŃ NARODOWYCH Wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych na osiedlach Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu.
8992568 2022-07-18
godz. 14:00
URZĄD MIASTA I GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE Odbudowa skrzydeł Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim w podziale na 3 zadania. Numer referencyjny: IR.7013.10.2022.DB_2 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Odbudowa skrzydeł Zamku Pi...
9020827 2022-07-19
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZYCY „Modernizacja podłogi na sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy wraz z poprawą bezpieczeństwa” 1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie m.in. :1) rozbiórkę ...
9021558 2022-07-21
godz. 09:00
ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH W SZCZECINIE Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Nocznickiego 38/5 oraz ul. Bandurskiego 9/3 w trybie zamówienia zaprojektuj i wybuduj w podziale na dwi...
9006626 2022-07-26
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Rozbiórka schodów i budowa nowych z kostki Zlecę rozbiórkę betonowych schodów i wykonanie nowych schodów wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych (wszystko z kostki brukowej). Lokal...
9017391 2022-08-01
godz. 08:30
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH Wykonanie (...) modern. wew. instal. hydr. na poz. piwnic etapI oraz s. C1 etapII wraz z bud. zb. żelbet. na wodę do celów pożar. oraz mon. hydroforu w bud. ZTM WNM w K-cach ŚUM w K-cac...
9021564 2022-08-05
godz. 11:15
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KRAKOWIE Kompleksowe utrzymanie systemów bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu wraz z przynależną infrastrukturą i obsługą Centrum Zarządzania Tunelem Numer referencyjny: O.KR.D-3.2421....
9022652 2022-09-01
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na Islandii Zlecę kompleksowe wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i ogrzewania podłogowego w 12-stu domach na Islandii. Po więcej ...