Przetarg 8611684 - „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku remizy...

   
Analizuj Zamówienie 8611684 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-17
przedmiot ogłoszenia
„Przebudowa, rozbudowa i remont budynku remizy strażackiej ochotniczej straży pożarnej w Siechnicach w podziale na części


Część 1: Rozbudowa budynku remizy o nową sąsiadującą bryłę połączoną z istniejącym budynkiem łącznikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w systemie pod klucz

Część 2: Przebudowa i remont istniejącego budynku remizy strażackiej ochotniczej straży pożarnej w Siechnicach w systemie pod klucz

BZP.271.79.2021.M.S.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00018190/01 z dnia: 2022-01-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-18 09:00
Po zmianie:
2022-02-09 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-18 11:00
Po zmianie:
2022-02-09 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-17
Po zmianie:
2022-03-08UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00045462/01 z dnia: 2022-02-03
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-09 09:00
Po zmianie:
2022-02-25 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-09 11:00
Po zmianie:
2022-02-25 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-03-08
Po zmianie:
2022-03-24UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00049926/01 z dnia: 2022-02-08
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
pkt 8 SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
6.2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków w zakresie:
6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:
dla Części nr 1 – 1 000 000,00 zł
dla Części nr 2 – 250 000,00 zł
W przypadku składania oferty na 2 części, Wykonawca spełni warunek wykazując się posiadaniem polisy o łącznej wartości 1 250 000,00 zł.

6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
Część 1:
1) wykaże się doświadczeniem w realizacji w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie minimum 1 budowę, rozbudowę, przebudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 350 m²
Część 2:
2) wykaże się doświadczeniem w realizacji w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie minimum 1 budowę, rozbudowę, przebudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 140 m² oraz wykonaniem w ciągu ostatnich 10 lat renowacji elewacji z cegły klinkierowej na zaprawie cementowo wapiennej na 3 obiektach wpisanych do ewidencji zabytków.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
3) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich stanowiska, kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Określenie osób, których dotyczy obowiązek wykazania przez Wykonawcę:
Część 1:
 kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej bez ograniczeń, posiadający doświadczenie przy nadzorowaniu minimum 1 budowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 160 m² ,
 kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń.
Wymaga się aby wszystkie w/w osoby posiadały minimum 5- letnie doświadczenie w realizacji obiektów kubaturowych, zdobyte w okresie po uzyskaniu uprawnień budowlanych

Część 2:
 kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej bez ograniczeń, posiadający doświadczenie przy nadzorowaniu minimum 1 budowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 140 m² oraz co najmniej 2-letnią praktykę zawodową w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynków wpisanych do ewidencji zabytków,
 kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
Po zmianie:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
pkt 8 SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
6.2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków w zakresie:
6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:
dla Części nr 1 – 1 000 000,00 zł
dla Części nr 2 – 250 000,00 zł
W przypadku składania oferty na 2 części, Wykonawca spełni warunek wykazując się posiadaniem polisy o łącznej wartości 1 250 000,00 zł.

6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
Część 1:
1) wykaże się doświadczeniem w realizacji w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie minimum 1 budowę, rozbudowę, przebudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 350 m²
Część 2:
2) wykaże się doświadczeniem w realizacji w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie minimum 1 budowę, rozbudowę, przebudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 140 m² oraz wykonaniem w ciągu ostatnich 10 lat renowacji elewacji z cegły klinkierowej na 1 obiekcie wpisanym do ewidencji zabytków.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
3) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich stanowiska, kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Określenie osób, których dotyczy obowiązek wykazania przez Wykonawcę:
Część 1:
 kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej bez ograniczeń, posiadający doświadczenie przy nadzorowaniu minimum 1 budowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 160 m² ,
 kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń.
Wymaga się aby wszystkie w/w osoby posiadały minimum 5- letnie doświadczenie w realizacji obiektów kubaturowych, zdobyte w okresie po uzyskaniu uprawnień budowlanych

Część 2:
 kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej bez ograniczeń, posiadający doświadczenie przy nadzorowaniu minimum 1 budowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 140 m² oraz co najmniej 2-letnią praktykę zawodową w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynków wpisanych do ewidencji zabytków,
 kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
8.2.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:
dla części nr 1 – 1 000 000,00 zł , dla części nr 2 – 250 000,00 zł
W przypadku składania oferty na cześć 1 i część 2, Wykonawca spełni warunek wykazując się posiadaniem polisy o łącznej wartości 1 250 000, 00 zł.
b) wykazu robót budowlanych (Załącznik nr 5 do SWZ) dla:
Części 1:
c) wykaże się doświadczeniem w realizacji w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie minimum 1 budowę, rozbudowę, przebudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 350 m². Wykonawca powinien podać rodzaj, wartość, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;


Części 2:
d) wykaże się doświadczeniem w realizacji w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie minimum 1 budowę, rozbudowę, przebudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 140 m²oraz wykonaniem w ciągu ostatnich 10 lat renowacji elewacji z cegły klinkierowej na zaprawie cementowo wapiennej na 3 obiektach wpisanych do ewidencji zabytków. Wykonawca powinien podać rodzaj, wartość, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
e) wykazu osób (Załącznik nr 6 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Określenie osób, których dotyczy obowiązek wykazania przez Wykonawcę:
Po zmianie:
8.2.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:
dla części nr 1 – 1 000 000,00 zł , dla części nr 2 – 250 000,00 zł
W przypadku składania oferty na cześć 1 i część 2, Wykonawca spełni warunek wykazując się posiadaniem polisy o łącznej wartości 1 250 000, 00 zł.
b) wykazu robót budowlanych (Załącznik nr 5 do SWZ) dla:
Części 1:
c) wykaże się doświadczeniem w realizacji w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie minimum 1 budowę, rozbudowę, przebudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 350 m². Wykonawca powinien podać rodzaj, wartość, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;


Części 2:
d) wykaże się doświadczeniem w realizacji w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie minimum 1 budowę, rozbudowę, przebudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 140 m²oraz wykonaniem w ciągu ostatnich 10 lat renowacji elewacji z cegły klinkierowej na 1 obiekcie wpisanym do ewidencji zabytków. Wykonawca powinien podać rodzaj, wartość, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
e) wykazu osób (Załącznik nr 6 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Określenie osób, których dotyczy obowiązek wykazania przez Wykonawcę:
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Projektowanie
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, projekt budowlany
kody CPV 45210000, 45453000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń , projekt budowlany

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8923525 2022-06-06
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO POŁCZYN Budowa chłodni ASF na terenie Nadleśnictwa Połczyn - zadanie 2. Zaprojektuj i wybuduj Zadanie obejmuje zamówienie oparte na formule „zaprojektuj i wybuduj” chłodni ASF wraz niezbędnymi robo...
8916569 2022-06-06
godz. 10:00
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynków przy ul. Budowlanych 2 w Olkuszu oraz przy ul. Cegielskiego 2 w Myślenicach C...
8913366 2022-06-07
godz. 10:00
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŃSKICH Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich w formule "zaprojektuj i wybuduj" Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Stra...
8932451 2022-06-08
godz. 00:00
STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy lokali mieszkalnych przy ul. Opolska 26 a i b w Tarnowskich Górach
8926879 2022-06-08
godz. 09:00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 60 W OPOLU Remont związany z dostosowaniem budynku Przedszkola Publicznego nr 60 w Opolu do wymogów przeciwpożarowych – Etap II Przedmiotem zamówienia jest remont związany z dostosowaniem budynku Prze...
8936950 2022-06-10
godz. 12:00
ŚLĄSKO-DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O. Wykonanie dokumentacji projekt. - koszt. na przebudowę wejść do budynków przy ul. Traugutta 16, 17, 18, 19, 30 w Sosnowcu
8936885 2022-06-13
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY GOSTYŃ Przedmiotem zamówienia jest modernizacja lokalu mieszkalnego dla repatrianta. Zakres remontu i prac modernizacyjnych obejmuje m. in. wykonanie nowego przyłącza instalacji gazowej do mieszkan...
8924483 2022-06-13
godz. 13:00
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Realizacja, w systemie zaprojektuj i wybuduj, rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w Bogdance Etap II, na terenie sektora 5, w LW "Bogdanka" S.A.
8919204 2022-06-14
godz. 09:30
UNIWERSYTET ŁÓDZKI Adaptacja pomieszczeń 1. piętra XIV Domu Studenta UŁ na potrzeby Szkół Doktorskich Przedmiotem zamówienia jest: adaptacja pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku XIV Domu Studenta Uniwersy...
8906506 2022-06-24
godz. 16:00
OPERATOR ARP SP. Z O.O. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie pełnej dokumentacji przetargowej i wykonawczej umożliwiającej budowę...