Przetarg 7898912 - Przebudowa oświetlenia boiska sportowego na działkach nr...

   
Analizuj Zamówienie 7898912 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-28
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa oświetlenia boiska sportowego na działkach nr 794/2, 206/51 i 206/47 położonych w Dukli
Numer referencyjny: OI.271
.3.2021

Zaprojektowano przebudowę istniejącego oświetlenia boiska do piłki nożnej w Dukli.
Projekt zakłada:
- przebudowę linii kablowej YKY 4x25 mm2 o łącznej dł. L=150 m na odcinku 12 m, celem zasilania projektowanej szafy SO,
- budowę linii kablowych oświetleniowych kablem typu YKXS 4x16 mm2 L=1220/1268m w rurze osłonowej,
- zabudowę projektowanych 6 szt. masztów wys. 16 m wraz z zaprojektowanym fundamentem i montaż opraw oświetleniowych LED,
- przełożenie istniejącego systemu kamer z istniejących masztów na nowe,
- budowę kanalizacji kablowej (układanie rur wraz ze studniami typu SK-1),
- budowę linii kablowej zasilającej złącza Z1-Z3 kablem typu YAKXS 5x35 mm2 L=95/108 m,
- zabudowę projektowanej szafy oświetleniowej oraz złącz.

W ofercie uwzględnić możliwość wystąpienia skał, obsługę geodezyjną w trakcie robót budowlanych oraz inwentaryzację powykonawczą.
Zamawiający informuję, że opisowi nazw własnych użytych do „opisu przedmiotu zamówienia” towarzyszy wyrazy „lub równoważne”, co powoduje, iż konkretnie wskazane produkty nabierają przykładowego charakteru, a wykonawca ma prawo przedstawić w składanej przez siebie ofercie produkt bądź jego element inny niż wskazany przez zamawiającego, lecz spełniający wszystkie jego wymagania.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonywaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia:
- czynności pracownika budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w Projekcie budowlano – wykonawczym, Przedmiarze robót
i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540396608-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:14.01.2021 r , godzina: 08:00,
branża Energoelektryczna
podbranża oświetlenie
kody CPV 31527200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się