Przetarg 7731658 - „Przebudowa odcinków chodników położonych na dz. ewid....

   
Analizuj Zamówienie 7731658 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-02
przedmiot ogłoszenia
„Przebudowa odcinków chodników położonych na dz. ewid. nr 76; 73/1; 73/2 w miejscowości Podła Góra”, w ramach zadania p
n. Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Podła Góra w zakresie budowy chodnika
Numer referencyjny: BZP.271.9.2020

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinków chodników położonych na dz. ewid. nr 76; 73/1; 73/2 w miejscowości Podła Góra”, w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Podła Góra w zakresie budowy chodnika przyjętego do realizacji przez Gminę Skąpe od Powiatu Świebodzińskiego Uchwałą nr XIX/149/2020 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 marca 2020 r., zgodnie z porozumieniem nr DG.032.9.2020 z Powiatem Świebodzińskim z dnia 12 maja 2020r., SIWZ oraz dokumentacją projektową.
2.Prace będą dotyczyły terenu na dz. ewid. nr 76; 73/1;73/2 w miejscowości Podła Góra, obręb 0009 Podła Góra, Gmina Skąpe.
3.W ramach zadania j. w. w zakresie m.in. przewiduje się:
1)roboty pomiarowe,
2)projekt czasowej organizacji ruchu,
3)roboty rozbiórkowe,
4)roboty ziemne,
5)obramowanie chodników,
6)nawierzchnie,
7)roboty wykończeniowe.
4.Orientacyjne powierzchnie utwardzone do wykonania:
1)Odcinek nr 1 - dz. ewid. nr 76; 73/1, chodnik przy drodze powiatowej od budynku nr13 do skrzyżowania i dalej do budynku nr 12, długość chodnika 88,84m, szerokość chodnika 1,30m,
2)Odcinek nr 2 - dz. ewid. nr 73/1; 73/2, chodnik przy drodze powiatowej od budynku nr 15 do budynku nr 17, długość chodnika 105,76m, szerokość chodnika 1,30m.
Zachęcamy do odbycia wizji w terenie celem analizy istniejących problemów i wyznaczenia zakresu koniecznych do wykonania prac etapu II przy udziale projektanta.
5.Wszystkie materiały zastosowane przy inwestycji przez Wykonawcę muszą posiadać atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
6.Zakres powierzony do wykonania Wykonawcy będzie obejmował wszystkie prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową, jak również umową z Wykonawcą.
7.Szczegółowy zakres prac do wykonania opisany został w dokumentacji projektowej, w tym w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiarze Robót.
8.W zakresie obowiązków wykonawcy będzie m. in: wykonanie wskazanych w dokumentacji elementów robót, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, jak również przestrzeganie zapisów decyzji, uzgodnień, warunków, zatwierdzeń, ustaleń itp., uzyskanych przez Inwestora w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia.
9.Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, opracowaną przez firmę IDEO Joanna Szarłowicz, ul. Moniuszki 18a/39, 65-409 Zielona Góra, oraz zgodnie ze zgłoszeniem wykonania robót z dnia 14.08.2020 r.
10. Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie koszty:
a) wywiezienia i utylizacji materiałów odpadowych, rozbiórkowych, gruzu z terenu budowy – w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku odpadów - dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza
się do odpadów. Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada,
b) uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem nawierzchni, w szczególności uszkodzonych wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego poza terenem budowy,
c) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt:
-zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia, placów składowych,
-zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń.
Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnym ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp.
d) uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutów ścieków oraz koszty poboru wody, energii oraz zrzutu ścieków.
e) uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, zatwierdzeń i ich aktualizacji oraz dopełnienia obowiązków/warunków/wymagań i koszty wynikające z wszelkich wydanych dla przedsięwzięcia decyzji/uzgodnień/zatwierdzeń, wykonania dokumentacji i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu drogowego, przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów, koszty opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą, itp.
11.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania – obowiązującym przy realizacji zadania będzie rozliczenie kosztorysowe inwestycji, zgodnie z technologią robót oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.
12.Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania zostały ujęte w budżecie Gminy Skąpe na rok 2020 .
13.Wartość oferty na wykonanie inwestycji Wykonawca określi według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
14.Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisania umowy do złożenia zaakceptowanego przez Zamawiającego: harmonogramu rzeczowo- finansowego w układzie tabeli elementów rozliczeniowych, zgodnie z wzorem kosztorysu ofertowego Zamawiającego, będącego podstawą do wypłaty należnego wynagrodzenia, który będzie stanowił załącznik do umowy. Wykonawca powinien uwzględnić przy ustalaniu harmonogramu tryb pracy szkoły w odniesieniu do koniecznych do wykonania robót budowlanych.
15.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego.
16.Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
17.Podane w SIWZ oraz dokumentacji nazwy urządzeń, materiałów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie są propozycją autorów dokumentacji i nie
stanowią rozwiązań wiążących z punktu widzenia ustawy PZP, a służą jedynie określeniu standardu, gdzie ostatecznie dobrane materiały i urządzenia nie mogą posiadać charakterystycznych parametrów technicznych niższych niż przyjęte i opisane w dokumentacji - należy je czytać z dopiskiem „lub równoważne”.
18.W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej, w przedmiarach oraz w STWiORB, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
19.Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentacji jw., jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
20.Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w tym zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały.
21.Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.
22.Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
23.Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych oraz innych. Ponadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały budowlane i inne elementy mienia z rozbiórki.
24.Po zakończeniu robót, ale przed odbiorem końcowym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót lub określonego dokumentacją projektową przedsięwzięcia.
25.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, na warunkach określonych w projekcie umowy, przez okres (zgodnie z deklaracją w ofercie): 36, 48 lub 60 miesięcy, od daty odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad.
26.Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ, Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przy uwzględnieniu pozycji wynikających z przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.
27.Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu dziennik budowy, protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację geodezyjną powykonawczą dotyczącą wykonanych robót budowlanych oraz wszelką inną niezbędną dokumentację budowy.
28.Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia wad.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45111200, 45111300, 45233250
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się