Przetarg 7747939 - Przebudowa mostu w ciągu drogi leśnej nr 11-14-0107 w...

   
Analizuj Zamówienie 7747939 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-12
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa mostu w ciągu drogi leśnej nr 11-14-0107 w Leśnictwie Żołna
Numer referencyjny: SA.270.7.2020.KG

1. Przedmiot
zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy istniejącego mostu w ciągu drogi leśnej nr 11-14-0107 nad rzeką Brdą, zlokalizowanego na działkach nr 4281, 4280/1 i 454/2 – obręb Przechlewko, gmina Przechlewo.

W ramach realizacji zadania zostaną wykonane w szczególności następujące roboty:
rozbiórka istniejącego mostu ułożonego na drewnianych palach i prefabrykowanych płytach betonowych;
budowa nowej konstrukcji mostu obejmująca ścianki szczelne z korkami betonowymi, fundamenty żelbetowe płytowe posadowione bezpośrednio, żelbetowy ustrój nośny ramowy z gzymsami oraz żelbetowe skrzydła nośne;
odtworzenie nawierzchni drogowej najazdów z prefabrykowanych płyt betonowych wraz z dostosowanie niwelety drogi do nowych rzędnych wysokościowych mostu;
montaż balustrad ochronnych przy moście;
wzmocnienie skarp przy moście i najazdach;
wykonanie odwodnienia;
oczyszczenie koryta rzeki;
odtworzenie brzegów rzeki wraz z wyprofilowaniem i umocnieniem.

Główne parametry projektowe mostu:
klasa obciążenia B wg PN-S-10030:1985 dla umożliwienia przejazdu samochodowych o masie 40 ton;
szerokość całkowita 3,74m (droga jednopasmowa);
szerokość użytkowa 3,30m;
długość mostu 11,00m;
długość mostu ze skrzydłami 15,90m;
światło poziome 9,6m.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 10 do SIWZ) obejmująca: Projekty budowlane, Projekty wykonawcze, Przedmiary robót.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 11 do SIWZ),
Wzór umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ).
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, STWiORB i SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią element pomocniczy. Wykonawca we własnym zakresie powinien zweryfikować i ustalić, czy zachodzi konieczność wykonania innych robót budowlanych niż określone w przedmiarach robót oraz czy podane ilości są prawidłowe. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną SIWZ, Polskimi Normami, Dokumentacją Projektową.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca zobowiązany jest stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące przepisy z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie opłaty i kary nałożone przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w takim przypadku powinien wskazać w ofercie zakres robót, które będą wykonywać podwykonawcy.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
7. Wymagania stawiane Wykonawcy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ.
8. We wszystkich miejscach SIWZ i załącznikach do SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP i art. 30 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SIWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne (m.in. zastosowanie urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.
9. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.
10. Wszelkie „produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
11. Tam gdzie przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
12. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wskazania elementów urządzeń i materiałów równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji przetargowej. W myśl art. 30 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (materiały, urządzenia, przynależności) spełniają wymagania określone w SIWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SIWZ.
14. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
Stosownie do treści art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności związane z wykonaniem robót przygotowawczych i rozbiórkowych, robót ziemnych, robót drogowych oraz robót związanych z wykonaniem mostu i elementów towarzyszących, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).
Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).
Wymóg nie dotyczy prac/robót osobiście wykonywanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Zamawiający informuje, że w okresie od 1 marca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. trwa okres lęgowy ptaków, w którym nie jest możliwe prowadzenie żadnych robót budowlanych w miejscu realizacji zamówienia. Powyższą okoliczność Wykonawcy muszą mieć na uwadze w razie opóźnienia w realizacji robót lub w razie konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z przestojem robót i koniecznością utrzymywania placu budowy ww. okresie w razie opóźnienia w realizacji robót.
branża Drogownictwo, Wodno - kanalizacyjna
podbranża mosty, wiadukty, obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 45100000, 45220000, 45231000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się