Przetarg 10113907 - Przebudowa mostu oraz drogi powiatowej 1229L w miejscowości...

   
Analizuj Zamówienie 10113907 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-28
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa mostu oraz drogi powiatowej 1229L w miejscowości Zbulitów Duży

Część 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1229L w m. St
asinów od km 4+520 do km 5+748 odcinek dł. 1128mb: • wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej; • wykonanie warstwy warstwa ścieralnej; • poszerzenie konstrukcji jezdni do 6,00m; • remont przepustu pod drogą; • profilowanie poboczy gruntowych;Podstawowe projektowane parametry techniczno - użytkowe przebudowywanej drogi: • kategoria istniejącej drogi – droga powiatowa klasy L, 1x2 pasy ruchu; • prędkość projektowa: Vp = 50 km/h – obszar zabudowa, Vp = 80km/h obszar niezabudowany; • przyjęta kategoria ruchu – KR 2; • nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 6,00 m; • pobocza gruntowe szerokości 2 x 1,00m; • odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych;UWAGA WAŻNE: Harmonogram prowadzenia robót budowlanych przy przebudowie drogi powiatowej nr 1229L w m. Stasinów będzie musiał być skorelowany z harmonogramem prowadzenia robót budowlanych przy przebudowie mostu nr JNI 01018263 w ciągu drogi powiatowej nr 1228L (Część II). Obie części powinny być ukończone w jednym okresie.

Część 2: Przebudowa mostu nr JNI 01018263 w ciągu drogi powiatowej nr 1228L w miejscowości Zbulitów Duży: • roboty rozbiórkowe mostu; • wykonanie wzmocnienia podpory poprzez wbicie grodzic stalowych; • naprawa podpór polegająca na odtworzeniu uszkodzonych elementów (skrzydeł) oraz wykonaniu reprofilacji powierzchni betonowych; • zabezpieczenie izolacją lekką powierzchni betonowych stykających się z gruntem; • wykonanie bloków oporowych na końcach ustrojów; • reprofilacja płyty ustroju niosącego poprzez wykonanie warstwy nadbetonu; • wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju niosącego z pap termozgrzewalnych; • wykonanie elementów odwodnienia płyty ustroju niosącego (dreny , itp.); • wykonanie kap gzymsowych; • ustawienie krawężników na obiekcie i dojazdach; • ustawienie barier ochronnych na obiekcie i dojazdach; • wykonanie ścieków skarpowych; • umocnienie skarp oraz stożków przy obiektowych; • wyprofilowanie i umocnienie koryta rzeki Stara Piwonia;Podstawowe projektowane parametry techniczno - użytkowe mostu po przebudowie: • długość całkowita (ustroju niosącego) 12,22 m; • rozpiętość teoretyczna 11,50 m; • szerokość konstrukcyjna 9,92 m; • szerokość pasa ruchu 2 x 3.50 m; • szerokość w świetle krawężników 7,75 m; • szerokość w świetle barier 8.65 m; • wysokość bariery skrajnej 1.10 m; • most usytuowany jest w stosunku do rzeki pod kątem 80 °;

IZ.272.01.07.2023
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, mosty, wiadukty
kody CPV 45221111, 45233120
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , mosty, wiadukty

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10269240 2024-03-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Urządzenie dróg płytami: zadanie nr 1: "Remont ul. Zbożowej w Koszalinie - etap II" zadanie nr 2: "Remont ul. Oliwkowej i Migdałowej w Koszalinie" zadanie nr 3: "Remont ul. Leszczynowej...
10274479 2024-03-07
godz. 12:00
Łódzkie Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zadzim – etap II Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i remont następujących dróg:1) Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscow...
10277779 2024-03-08
godz. 09:00
Dolnośląskie Remonty nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Lubina. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg i ulic na terenie miasta Lubina, który obejmować będzie:a) remonty cząstkowe nawierz...
10276898 2024-03-08
godz. 10:00
Mazowieckie Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont dróg powiatowych na terenie gminy Warka 1. Remont drogi powiatowej Nr 1668W Chynów – Nowa WieśLokalizacja robót:Droga powiat...
10274843 2024-03-08
godz. 10:00
Lubelskie "Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Telatyn" 4.1. Przedmiotem zamówienia obejmuje: roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej...
10276034 2024-03-11
godz. 10:00
Opolskie Rewitalizacja miejskich podwórek w Brzegu Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie Rewitalizacji miejskich podwórek w Brzegu, w tym: Zadanie 1 Pr...
10274016 2024-03-11
godz. 12:00
Świętokrzyskie Roboty brukarskie na osiedlach Ślichowice I Ślichowice II.
10277788 2024-03-12
godz. 10:00
Lubuskie Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym przy ul. Śląskiej w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej o długości 403 m na ...
10258211 2024-03-12
godz. 10:00
Małopolskie Budowa Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Starym Sączu Część 1: CZĘŚĆ 1: Roboty budowlane.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Domu...
10276036 2024-03-13
godz. 08:00
Mazowieckie Remont drogi wojewódzkiej nr 265 od km 36+350 do km 39+900 na odcinku Krzywie - Nagodów - nr postępowania 016/24 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi wojewódzkiej nr 265 od km ...