Przetarg 7873220 - Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w...

   
Analizuj Zamówienie 7873220 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-14
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w ramach zadania pn. ,, Modernizacja Kotłowni Wielospecjalistycznego Szpita
la Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Numer referencyjny: DZP-280-60/2020

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu min:

1.1. Wykonanie nowej technologii kotłowni wodnej i parowej, układu kogeneracji, moc kotłowni
wodnej dla dwóch kotłów wynosi 2,2 MW 0,293 MW (część cieplna kogeneratu) 1,2 MW ciepło przez ekonomizer spalin, kotłowani parowej z dwoma kotłami o łącznej wydajności pary 2000kg/h
o mocy 1282kW z ekonomizerami wbudowanymi na kotle oraz ekonomizerem zintegrowanym, odgazowywaczem termicznym, zbiornikiem kondensatu, kominem oraz urządzeniami technologicznymi, zaplanowano odzysk ciepła poprzez ekonomizer ze spalarni odpadów medycznych o mocy 1200kW. Również zostanie wykonana nowa instalacja zasilania i instalacja elektryczna budynku kotłowni oraz izolacja termiczna rur i urządzeń c. o. wraz ze zbiornikiem LNG o poj. 10m 3
Przewidziano produkcję chłodu. Zaprojektowana max. moc urządzeń chłodniczych wynosi 350kW.

1.2. Termomodernizację 2 kondygnacyjnego budynku kotłowni, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu nad przejazdem. Modernizację instalacji c.o (zawory podpinowe, zawory i głowice termostatyczne, grzejniki, przewody grzewcze, izolacja cieplna przewodów), modernizację instalacji c.w.u. (przewody c.w.u. izolacja termiczna, zawory podpionowe, zasobniki c.w.u. izolacja termiczna, niezbędna armatura c.w.u.).

1.3. Wykonanie instalacji sytemu zarządzania energią sterującego i regulującego kotły grzewcze
i agregaty wody parowej, odczyt liczników gazu, odczyt liczników energii elektrycznej na kogeneracji, odczyt liczników ciepła z kotłów. Komputer z wizualizacją połączony będzie wewnętrzną siecią Ethernetową ze sterownikami PLC zabudowanym w szafie i sterownikami poszczególnych kotłów parowych, wodnych i generatorów. Stanowisko komputerowe przewiduje się zabudować w dyspozytorni zlokalizowanej w budynku kotłowni.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540550506-N-2020 z dnia: 2020-12-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: 1) Warunek zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia): Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał dwie roboty, w tym: a) minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie / przebudowie / rozbudowie / remoncie obiektu o kubaturze min. 4 000,00 m3, obejmującej swym zakresem co najmniej: • roboty sanitarne, • roboty elektryczne, • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, • wykonanie termomodernizacji budynku. Uwaga: Wykonawca w wykazie robót budowlanych zobowiązany jest szczegółowo wymienić zakres prowadzonych na zadaniu robót budowlanych). b) minimum jedną robotą budowlaną polegającą na: 1) budowie kotłowni wodnej o mocy min. 2 MW zasilanej paliwem gazowym lub zmianie źródła zasilania z paliwa stałego na gaz ziemny kotłowni wodnej mocy min. 2 MW oraz 2) budowie kotłowni parowej o wydajności min. 1000 kg pary/h zasilanej paliwem gazowym, lub zmianie źródła zasilania z paliwa stałego na gaz ziemny kotłowni parowej o wydajności min. 1000 kg pary, oraz 3) budowę jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wysokosprawnej kogeneracji i/lub trigeneracji. Uwaga: Wykonawca w wykazie robót budowlanych zobowiązany jest szczegółowo wymienić zakres prowadzonych na zadaniu robót budowlanych. z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Warunek wiedzy i doświadczenia opisany w pkt 1 lit. a), b) pkt 1, 2 i 3 musi zostać spełniony łącznie. W przypadku składania oferty przez konsorcjum warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się samodzielną realizacją robót opisanych w lit. a), a drugi członek konsorcjum samodzielną realizacją robót opisanych w lit. b) pkt 1, 2 i 3. Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczenia w ramach konsorcjum w przypadku warunku określonego w pkt. 1 lit. b). Wykonawca, który realizował zamówienie w ramach konsorcjum, nie może powoływać się na swoje zasoby w postaci zdolności technicznej w zakresie wykraczającym poza faktycznie wykonane roboty określone w ramach warunku w pkt 1 lit. a) i b) Udostępnione może zostać wyłącznie doświadczenie nabyte w związku z konkretną i faktyczną realizacją czynności w ramach konsorcjum. UWAGA: Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. (Dz.U. 2016 poz. 1126) w spawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia zgodnie z zapisami paragrafu 2 ust. 5 pkt. 1 w celu zapewnia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przedłożył wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 6 lat. 2) Warunek zdolności zawodowej: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełniają Wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie: 2.1 Kierownikiem budowy: 1 osobą – będącą także koordynatorem robót budowlanych i instalacyjnych, posiadającą: a) wykształcenie wyższe w kierunku instalacji sanitarnych, b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym doświadczenie kierownika budowy lub robót dla co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie kotłowni wodnej o mocy min. 2 MW i parowej opalanych paliwem gazowym. 2.2 Kierownik robót budowlanych – minimum 1 osoba a) Wykształcenie wyższe budowlane, b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, c) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym doświadczenie kierownika robót dla co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie /przebudowie/ rozbudowie / remoncie obiektu o kubaturze min. 4 000,00 m3. 2.3 Kierownik robót elektrycznych – minimum 1 osoba a) Wykształcenie wyższe w kierunku instalacji elektrycznych, b) uprawnienia budowlane elektryczne bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w zakresie realizacji instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych do 20 kV.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być:
1) Warunek zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia):
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich
8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał dwie roboty, w tym:
a) minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie / przebudowie / rozbudowie / remoncie obiektu o kubaturze min. 4 000,00 m3, obejmującej swym zakresem co najmniej:
• roboty sanitarne,
• roboty elektryczne,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• wykonanie termomodernizacji budynku.
Uwaga: Wykonawca w wykazie robót budowlanych zobowiązany jest szczegółowo wymienić zakres prowadzonych na zadaniu robót budowlanych).
b) minimum jedną robotą budowlaną polegającą na:
1) budowie kotłowni wodnej o mocy min. 2 MW zasilanej paliwem gazowym
lub
zmianie źródła zasilania z paliwa stałego na gaz ziemny kotłowni wodnej mocy min. 2 MW
oraz
2) budowie kotłowni parowej o wydajności min. 1000 kg pary/h zasilanej paliwem gazowym,
lub
zmianie źródła zasilania z paliwa stałego na gaz ziemny kotłowni parowej
o wydajności min. 1000 kg pary,
oraz
3) budowę jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wysokosprawnej kogeneracji i/lub trigeneracji.
Uwaga: Wykonawca w wykazie robót budowlanych zobowiązany jest szczegółowo wymienić zakres prowadzonych na zadaniu robót budowlanych.
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Warunek z punktu b) może zostać spełniony w ramach 3 oddzielnych umów/inwestycji.
Warunek wiedzy i doświadczenia opisany w pkt 1 lit. a), b) pkt 1, 2 i 3 musi zostać spełniony łącznie.
W przypadku składania oferty przez konsorcjum warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się samodzielną realizacją robót opisanych w lit. a), a drugi członek konsorcjum samodzielną realizacją robót
opisanych w lit. b) pkt 1, 2 i 3. Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczenia w ramach konsorcjum w przypadku warunku określonego w pkt. 1 lit. b).
Wykonawca, który realizował zamówienie w ramach konsorcjum, nie może powoływać się na swoje zasoby w postaci zdolności technicznej w zakresie wykraczającym poza faktycznie wykonane roboty określone w ramach warunku w pkt 1 lit. a) i b) Udostępnione może zostać wyłącznie doświadczenie nabyte w związku z konkretną
i faktyczną realizacją czynności w ramach konsorcjum.
UWAGA: Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
(Dz.U. 2016 poz. 1126) w spawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia zgodnie
z zapisami paragrafu 2 ust. 5 pkt. 1 w celu zapewnia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przedłożył wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 8 lat.
2) Warunek zdolności zawodowej:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełniają Wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie:
2.1 Kierownikiem budowy: 1 osobą – będącą także koordynatorem robót budowlanych i instalacyjnych, posiadającą:
a) wykształcenie wyższe w kierunku instalacji sanitarnych,
b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym doświadczenie kierownika budowy lub robót dla co najmniej:
1) jednej roboty polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie kotłowni wodnej o mocy min. 2 MW opalanej paliwem gazowym.
2) jednej roboty polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie kotłowni parowej opalanej paliwem gazowym.
zrealizowanych w ramach jednej lub dwóch odrębnych umów.
2.2 Kierownik robót budowlanych – minimum 1 osoba
a) Wykształcenie wyższe budowlane,
b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym doświadczenie kierownika robót dla co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie /przebudowie/ rozbudowie / remoncie obiektu o kubaturze min. 4 000,00 m3.
2.3 Kierownik robót elektrycznych – minimum 1 osoba
a) Wykształcenie wyższe w kierunku instalacji elektrycznych,
b) uprawnienia budowlane elektryczne bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
w zakresie realizacji instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych do 20 kV.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości dat, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. 3) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
W ogłoszeniu powinno być:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości dat, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. 3) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w kwocie – 280 000,00 zł. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu składania ofert, tj.: 30.12.2020r. do godz. 10:00 Wadium może być wnoszone zgodnie z zapisami rozdziału XIII SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w kwocie – 280 000,00 zł. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu składania ofert, tj.: 13.01.2021r. do godz. 10:00 Wadium może być wnoszone zgodnie z zapisami rozdziału XIII SIWZ.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 30.12.2020, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 13.01.2021, godzina: 10:00,

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540558784-N-2020 z dnia: 2020-12-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest:
1) Warunek zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia):
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich
8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał dwie roboty, w tym:
a) minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie / przebudowie / rozbudowie / remoncie obiektu o kubaturze min. 4 000,00 m3, obejmującej swym zakresem co najmniej:
• roboty sanitarne,
• roboty elektryczne,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• wykonanie termomodernizacji budynku.
Uwaga: Wykonawca w wykazie robót budowlanych zobowiązany jest szczegółowo wymienić zakres prowadzonych na zadaniu robót budowlanych).
b) minimum jedną robotą budowlaną polegającą na:
1) budowie kotłowni wodnej o mocy min. 2 MW zasilanej paliwem gazowym
lub
zmianie źródła zasilania z paliwa stałego na gaz ziemny kotłowni wodnej mocy min. 2 MW
oraz
2) budowie kotłowni parowej o wydajności min. 1000 kg pary/h zasilanej paliwem gazowym,
lub
zmianie źródła zasilania z paliwa stałego na gaz ziemny kotłowni parowej
o wydajności min. 1000 kg pary,
oraz
3) budowę jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wysokosprawnej kogeneracji i/lub trigeneracji.
Uwaga: Wykonawca w wykazie robót budowlanych zobowiązany jest szczegółowo wymienić zakres prowadzonych na zadaniu robót budowlanych.
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Warunek z punktu b) może zostać spełniony w ramach 3 oddzielnych umów/inwestycji.
Warunek wiedzy i doświadczenia opisany w pkt 1 lit. a), b) pkt 1, 2 i 3 musi zostać spełniony łącznie.
W przypadku składania oferty przez konsorcjum warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się samodzielną realizacją robót opisanych w lit. a), a drugi członek konsorcjum samodzielną realizacją robót
opisanych w lit. b) pkt 1, 2 i 3. Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczenia w ramach konsorcjum w przypadku warunku określonego w pkt. 1 lit. b).
Wykonawca, który realizował zamówienie w ramach konsorcjum, nie może powoływać się na swoje zasoby w postaci zdolności technicznej w zakresie wykraczającym poza faktycznie wykonane roboty określone w ramach warunku w pkt 1 lit. a) i b) Udostępnione może zostać wyłącznie doświadczenie nabyte w związku z konkretną
i faktyczną realizacją czynności w ramach konsorcjum.
UWAGA: Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
(Dz.U. 2016 poz. 1126) w spawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia zgodnie
z zapisami paragrafu 2 ust. 5 pkt. 1 w celu zapewnia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przedłożył wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 8 lat.
2) Warunek zdolności zawodowej:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełniają Wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie:
2.1 Kierownikiem budowy: 1 osobą – będącą także koordynatorem robót budowlanych i instalacyjnych, posiadającą:
a) wykształcenie wyższe w kierunku instalacji sanitarnych,
b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym doświadczenie kierownika budowy lub robót dla co najmniej:
1) jednej roboty polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie kotłowni wodnej o mocy min. 2 MW opalanej paliwem gazowym.
2) jednej roboty polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie kotłowni parowej opalanej paliwem gazowym.
zrealizowanych w ramach jednej lub dwóch odrębnych umów.
2.2 Kierownik robót budowlanych – minimum 1 osoba
a) Wykształcenie wyższe budowlane,
b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym doświadczenie kierownika robót dla co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie /przebudowie/ rozbudowie / remoncie obiektu o kubaturze min. 4 000,00 m3.
2.3 Kierownik robót elektrycznych – minimum 1 osoba
a) Wykształcenie wyższe w kierunku instalacji elektrycznych,
b) uprawnienia budowlane elektryczne bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
w zakresie realizacji instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych do 20 kV.

W ogłoszeniu powinno być:
1) Warunek zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia):
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich
8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał dwie roboty, w tym:
a) minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie / przebudowie / rozbudowie / remoncie obiektu o kubaturze min. 4 000,00 m3, obejmującej swym zakresem co najmniej:
• roboty sanitarne,
• roboty elektryczne,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• wykonanie termomodernizacji budynku.
Uwaga: Wykonawca w wykazie robót budowlanych zobowiązany jest szczegółowo wymienić zakres prowadzonych na zadaniu robót budowlanych).
b) minimum jedną robotą budowlaną polegającą na:
1) budowie kotłowni wodnej o mocy min. 2 MW zasilanej paliwem gazowym
lub
zmianie źródła zasilania z paliwa stałego na gaz ziemny kotłowni wodnej mocy min. 2 MW
oraz
2) budowie kotłowni parowej o wydajności min. 1000 kg pary/h zasilanej paliwem gazowym lub paliwem stałym
lub
zmianie źródła zasilania z paliwa stałego na gaz ziemny kotłowni parowej
o wydajności min. 1000 kg pary,
oraz
3) budowę jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wysokosprawnej kogeneracji i/lub trigeneracji.
Uwaga: Wykonawca w wykazie robót budowlanych zobowiązany jest szczegółowo wymienić zakres prowadzonych na zadaniu robót budowlanych.
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Warunek z punktu b) może zostać spełniony w ramach 3 oddzielnych umów/inwestycji.
Warunek wiedzy i doświadczenia opisany w pkt 1 lit. a), b) pkt 1, 2 i 3 musi zostać spełniony łącznie.
W przypadku składania oferty przez konsorcjum warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się samodzielną realizacją robót opisanych w lit. a), a drugi członek konsorcjum samodzielną realizacją robót
opisanych w lit. b) pkt 1, 2 i 3. Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczenia w ramach konsorcjum w przypadku warunku określonego w pkt. 1 lit. b).
Wykonawca, który realizował zamówienie w ramach konsorcjum, nie może powoływać się na swoje zasoby w postaci zdolności technicznej w zakresie wykraczającym poza faktycznie wykonane roboty określone w ramach warunku w pkt 1 lit. a) i b) Udostępnione może zostać wyłącznie doświadczenie nabyte w związku z konkretną
i faktyczną realizacją czynności w ramach konsorcjum.
UWAGA: Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
(Dz.U. 2016 poz. 1126) w spawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia zgodnie
z zapisami paragrafu 2 ust. 5 pkt. 1 w celu zapewnia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przedłożył wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 8 lat.
2) Warunek zdolności zawodowej:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełniają Wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie:
2.1 Kierownikiem budowy: 1 osobą – będącą także koordynatorem robót budowlanych i instalacyjnych, posiadającą:
a) wykształcenie wyższe w kierunku instalacji sanitarnych,
b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym doświadczenie kierownika budowy lub robót dla co najmniej:
1) jednej roboty polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie kotłowni wodnej o mocy min. 2 MW opalanej paliwem gazowym.
2) jednej roboty polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie kotłowni parowej opalanej paliwem gazowym lub paliwem stałym
zrealizowanych w ramach jednej lub dwóch odrębnych umów.
2.2 Kierownik robót budowlanych – minimum 1 osoba
a) Wykształcenie wyższe budowlane,
b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym doświadczenie kierownika robót dla co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie /przebudowie/ rozbudowie / remoncie obiektu o kubaturze min. 4 000,00 m3.
2.3 Kierownik robót elektrycznych – minimum 1 osoba
a) Wykształcenie wyższe w kierunku instalacji elektrycznych,
b) uprawnienia budowlane elektryczne bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
w zakresie realizacji instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych do 20 kV.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w kwocie – 280 000,00 zł. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu składania ofert, tj.: 13.01.2021r. do godz. 10:00 Wadium może być wnoszone zgodnie z zapisami rozdziału XIII SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w kwocie – 280 000,00 zł. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu składania ofert, tj.: 01.02.2021r. do godz. 10:00 Wadium może być wnoszone zgodnie z zapisami rozdziału XIII SIWZ.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.4
W ogłoszeniu jest:
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 13.01.2020, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 01.02.2020, godzina: 10:00,II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W przypadku nieprzyznania dofinansowania postępowanie może zostać unieważnione.
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża kotłownie
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się