Przetarg 7669344 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku...

   
Analizuj Zamówienie 7669344 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-01
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Dembowskiego 3 w Dobiegniewie na Dzienny Dom Senior
Numer r
eferencyjny: RKG.271.05.2020.DD

1. Roboty budowlane prowadzone będą przy ul. Dembowskiego 3, na terenie działki nr 288/2; obręb ewidencyjny 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie.
Opis prac budowlanych
Zakres opracowania obejmuje część architektoniczno-konstrukcyjną, część sanitarną i elektryczną.
Zakres został podzielony na dwie części. Część 1 obejmuje przebudowę pomieszczeń parteru i stanowi zakres robót możliwy do wykonania bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Część 1 zawiera roboty ogólnobudowlane, elektryczne i wszystkie roboty sanitarne. Wykonanie robót części 1 nie stanowi podstawy do użytkowania przebudowanych pomieszczeń.
Część 2 obejmuje przebudowę klatki schodowej, przebudowę elementów konstrukcyjnych parteru i roboty towarzyszące, które nie mogą być wykonane w części 1 ze względu na metodologię wykonania robót i stanowi faktyczną zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń parteru na dzienny Dom „Senior” (DDS). Istotą tej części robót jest wykończenie pomieszczeń i przeznaczenie ich na pomieszczenia DDS a także zmiana warunków ochrony przeciwpożarowej, poprzez wydzielenie klatki schodowej, wejście do której uważa się za równorzędne z wyjściem do innej strefy pożarowej. Wydzielenie klatki schodowej odbywa się na wszystkich kondygnacjach. Część 2 zawiera pozostałe roboty ogólnobudowlane w elementach konstrukcyjnych i roboty elektryczne w klatce schodowej
i roboty montażowe.
Zadanie obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania parteru budynku na Dzienny Dom Senior (DDS) według wytycznych Programu Wieloletniego „Senior ” uchwalonego przez Radę Ministrów, według wytycznych Inwestora i uzgodnionej koncepcji. W pierwszej części robót planuje się wykonać wszystkie prace możliwe do wykonania bez uzyskiwania pozwolenia na budowę
i zgłaszania. Zakres prac części 1 ukazany jest na rysunku A1, na rysunkach branży sanitarnej i elektrycznej. Docelowo (w zakresie robót objętych częścią 2) projektuje się utworzenie nowych pomieszczeń. Projektuje się skomunikowanie wszystkich projektowanych pomieszczeń z korytarzem i wydzielenie korytarza, a co za tym idzie całego DDS, od reszty budynku poprzez wprowadzenie przeszklonej ścianki oddzielającej od strony klatki schodowej. Przewiduje się użytkowanie DDS przez maksymalnie 15 seniorów. Projektuje się przebudowę klatki schodowej i dostosowanie jej do wymogów p-poż. poprzez wydzielenie jej na wszystkich kondygnacjach budynku ścianami i ściankami (EI 30) wraz z drzwiami przeciwpożarowymi EI 30 i wprowadzenie systemu automatycznego oddymiania. Projektuje się przebudowę instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, która jest załącznikiem do niniejszej SIWZ.

Warunki płatności
Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe. Szczegółowe warunki płatności zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania przedmiotu zamówienia z zakupionych
i dostarczonych na własny koszt, fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów i urządzeń, odpowiadających co do jakości wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania
w budownictwie (Art.10 Ustawy - Prawo budowlane). Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą i techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych opisanych przez specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekt.

2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 ustawy Pzp
stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składają się:
2.1. projekt budowlany - z dnia 30.07.2020 r. - [załącznik nr 7 do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ,
2.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 8 do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ,
Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III SIWZ. Wobec powyższego wykonawca w celu prawidłowej kalkulacji wynagrodzenia, nie może jako podstawy przyjmować danych zawartych w przedmiarze robót. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do kalkulacji ceny.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania dokonania wizji lokalnej w terenie.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie, przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000, 45110000, 45262500, 45300000, 45331200, 45410000, 45421000, 45421141, 45421146, 45430000, 45431200, 45442100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się