Przetarg 7351709 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7351709 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-24
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i
rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza
Numer referencyjny: RGI.271.9.2020

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową
i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną
i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza w zakresie:
1) rozbiórki:
a) rozbiórki – budynek,
b) dach i stropy – rozbiórka,
c) elewacja rozbiórka,
d) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek;
2) fundamenty – renowacja i osuszanie;
3) konstrukcja stalowa i żelbetowa dla całego budynku:
a) stropy,
b) wieńce i nadproża wylewane,
c) nadproża stalowe,
d) nadproża prefabrykowane,
e) schody zewnętrzne,
f) ława i ściany,
g) konstrukcja żelbetowa – szyb windy,
h) konstrukcja żelbetowa – schody zewnętrzne do piwnicy,
i) konstrukcja żelbetowa – schody wewnętrzne;
4) roboty wewnętrzne:
a) winda,
b) posadzki piwnica Z”,
c) ściany i sufity – piwnice,
d) posadzki parter Z ,
e) posadzki parter DZ,
f) ściany i sufity – parter,
g) posadzki piętro C,
h) ściany i sufity – piętro,
i) posadzki poddasze B,
j) poddasze ściany,
k) posadzki klatka schodowa,
l) konstrukcja i pokrycie dachu,
m) stolarka,
n) elewacja;
5) roboty zewnętrzne:
a) taras – warstwa H,
b) chodnik podjazd,
c) opaska,
d) droga,
e) droga p.poż.,
f) plac zabaw – nawierzchnia bezpieczna,
g) wyposażenie placu zabaw,
h) ogrodzenie terenu,
i) zieleń;
6) roboty sanitarne:
a) kotłownia,
b) instalacja gazowa,
c) instalacja CT,
d) instalacja CO,
e) woda,
f) instalacja hydrantowa,
g) kanalizacja sanitarna,
h) wentylacja mechaniczna,
– urządzenia,
– układ N1 – nawiew i czerpny do centrali NW1,
– układ W1 – wywiew i wyrzut do centrali NW1,
– układ WC,
– układ WK,
– układ OK,
– „Zetka – wentylacja grawitacyjna kotłowni,
i) instalacja klimatyzacji,
– układ VRF,
– układ do agregatu do centrali wentylacyjnej;
j) instalacja solarna;
7) instalacja elektryczna:
a) montaż opraw oświetleniowych,
b) montaż osprzętu instalacyjnego,
c) układanie przewodów instalacyjnych,
d) rozdzielnie i tablice,
e) instalacja przeciwpożarowa,
f) badania i pomiary;
8) instalacja teleinformatyczna i dedykowana;
9) instalacja oddymiania;
10) fotowoltaika;
11) plan zagospodarowania terenu;
12) instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych;
13) instalacja unifonowa;
14) instalacja aktywnego bezpieczeństwa gazowego.
Szczegółowy opis i zakres robót określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540041135-N-2020 z dnia: 2020-03-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540046323-N-2020 z dnia: 2020-03-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540051806-N-2020 z dnia: 2020-03-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza w zakresie: 1) rozbiórki: a) rozbiórki – budynek, b) dach i stropy – rozbiórka, c) elewacja rozbiórka, d) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek; 2) fundamenty – renowacja i osuszanie; 3) konstrukcja stalowa i żelbetowa dla całego budynku: a) stropy, b) wieńce i nadproża wylewane, c) nadproża stalowe, d) nadproża prefabrykowane, e) schody zewnętrzne, f) ława i ściany, g) konstrukcja żelbetowa – szyb windy, h) konstrukcja żelbetowa – schody zewnętrzne do piwnicy, i) konstrukcja żelbetowa – schody wewnętrzne; 4) roboty wewnętrzne: a) winda, b) posadzki piwnica Z”, c) ściany i sufity – piwnice, d) posadzki parter Z`, e) posadzki parter DZ, f) ściany i sufity – parter, g) posadzki piętro C, h) ściany i sufity – piętro, i) posadzki poddasze B, j) poddasze ściany, k) posadzki klatka schodowa, l) konstrukcja i pokrycie dachu, m) stolarka, n) elewacja; 5) roboty zewnętrzne: a) taras – warstwa H, b) chodnik podjazd, c) opaska, d) droga, e) droga p.poż., f) plac zabaw – nawierzchnia bezpieczna, g) wyposażenie placu zabaw, h) ogrodzenie terenu, i) zieleń; 6) roboty sanitarne: a) kotłownia, b) instalacja gazowa, c) instalacja CT, d) instalacja CO, e) woda, f) instalacja hydrantowa, g) kanalizacja sanitarna, h) wentylacja mechaniczna, – urządzenia, – układ N1 – nawiew i czerpny do centrali NW1, – układ W1 – wywiew i wyrzut do centrali NW1, – układ WC, – układ WK, – układ OK, – „Zetka – wentylacja grawitacyjna kotłowni, i) instalacja klimatyzacji, – układ VRF, – układ do agregatu do centrali wentylacyjnej; j) instalacja solarna; 7) instalacja elektryczna: a) montaż opraw oświetleniowych, b) montaż osprzętu instalacyjnego, c) układanie przewodów instalacyjnych, d) rozdzielnie i tablice, e) instalacja przeciwpożarowa, f) badania i pomiary; 8) instalacja teleinformatyczna i dedykowana; 9) instalacja oddymiania; 10) fotowoltaika; 11) plan zagospodarowania terenu; 12) instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych; 13) instalacja unifonowa; 14) instalacja aktywnego bezpieczeństwa gazowego. Szczegółowy opis i zakres robót określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza w zakresie: 1) rozbiórki: a) rozbiórki – budynek, b) dach i stropy – rozbiórka, c) elewacja rozbiórka, d) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek; 2) fundamenty – renowacja i osuszanie; 3) konstrukcja stalowa i żelbetowa dla całego budynku: a) stropy, b) wieńce i nadproża wylewane, c) nadproża stalowe, d) nadproża prefabrykowane, e) schody zewnętrzne, f) ława i ściany, g) konstrukcja żelbetowa – szyb windy, h) konstrukcja żelbetowa – schody zewnętrzne do piwnicy, i) konstrukcja żelbetowa – schody wewnętrzne; 4) roboty wewnętrzne: a) winda, b) posadzki piwnica Z”, c) ściany i sufity – piwnice, d) posadzki parter Z`, e) posadzki parter DZ, f) ściany i sufity – parter, g) posadzki piętro C, h) ściany i sufity – piętro, i) posadzki poddasze B, j) poddasze ściany, k) posadzki klatka schodowa, l) konstrukcja i pokrycie dachu, m) stolarka, n) elewacja; 5) roboty zewnętrzne: a) taras – warstwa H, b) chodnik podjazd, c) opaska, d) droga, e) droga p.poż., f) plac zabaw – nawierzchnia bezpieczna, g) wyposażenie placu zabaw, h) ogrodzenie terenu, i) zieleń; 6) roboty sanitarne: a) kotłownia, b) instalacja gazowa, c) instalacja CT, d) instalacja CO, e) woda, f) instalacja hydrantowa, g) kanalizacja sanitarna, h) wentylacja mechaniczna, – urządzenia, – układ N1 – nawiew i czerpny do centrali NW1, – układ W1 – wywiew i wyrzut do centrali NW1, – układ WC, – układ WK, – układ OK, – „Zetka – wentylacja grawitacyjna kotłowni, i) instalacja klimatyzacji, – układ VRF, – układ do agregatu do centrali wentylacyjnej; j) instalacja solarna; 7) instalacja elektryczna: a) montaż opraw oświetleniowych, b) montaż osprzętu instalacyjnego, c) układanie przewodów instalacyjnych, d) rozdzielnie i tablice, e) instalacja przeciwpożarowa, f) badania i pomiary; 8) instalacja teleinformatyczna i dedykowana; 9) instalacja oddymiania; 10) fotowoltaika; 11) plan zagospodarowania terenu; 12) instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych; 13) instalacja unifonowa; 14) instalacja aktywnego bezpieczeństwa gazowego;
15) instalacje zewnętrzne:
a) przyłącz kanalizacyjny,
b) przyłącz wodociągowy,
c) przyłącz gazowy,
d) sieć gazowa;
Szczegółowy opis i zakres robót określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest:
Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45111200-0
45262310-7
45262311-4
45223100-7
45262500-6
45261000-4
45410000-4
45442100-8
45320000-6
45432110-8
45430000-0
45432210-9
45421000-4
45331100-7
45331210-1
45330000-9
45312310-3
45313100-5
45300000-0
45331210-1
45310000-3
45317300-5
45311100-1
45312100-8
45332200-5
45332300-6
45311200-2
45311000-0
45317000-2
45311100-1
45311200-2
45312311-0
45342000-6
45211320-8
45112723-9
45212140-9
39113600-3
34928480-6
37535200-9
W ogłoszeniu powinno być:
Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45111200-0
45262310-7
45262311-4
45223100-7
45262500-6
45261000-4
45410000-4
45442100-8
45320000-6
45432110-8
45430000-0
45432210-9
45421000-4
45331100-7
45331210-1
45330000-9
45312310-3
45313100-5
45300000-0
45331210-1
45310000-3
45317300-5
45311100-1
45312100-8
45332200-5
45332300-6
45311200-2
45311000-0
45317000-2
45311100-1
45311200-2
45312311-0
45342000-6
45211320-8
45112723-9
45212140-9
39113600-3
34928480-6
37535200-9
45332200-5
45332300-6
45333000-0


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Dekarstwo, Sprzątanie, Wyposażenie wnętrz, Tereny zielone, Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie, pokrycia dachowe, pojemniki i kontenery na śmieci, place zabaw, meble i akcesoria, konstrukcje inne
kody CPV 34928480, 37535200, 39113600, 45000000, 45110000, 45111200, 45112723, 45211320, 45212140, 45223100, 45261000, 45262310, 45262311, 45262500, 45300000, 45310000, 45311000, 45311100, 45311200, 45312100, 45312310, 45312311, 45313100, 45317000, 45317300, 45320000, 45330000, 45331100, 45331210, 45332200, 45332300, 45342000, 45410000, 45421000, 45430000, 45432110, 45432210, 45442100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się