Przetarg 7754040 - Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości...

   
Analizuj Zamówienie 7754040 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-14
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Wola Baranowska
Numer referencyjny: SG.271.1.12.2020

Opis przedmiot
u zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola w miejscowości Wola Baranowska zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji oraz malowanie elewacji istniejącego budynku przedszkola w kolorze uzgodnionym z zamawiającym na etapie realizacji zadania.
2) Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy wyposażenia:
a) Zaplecza kuchni (pom. 0.11),
b) Zmywalni (pom. 0.8)
c) Magazynu (pom. 0.7)
d) Obieralni (pom. 0.10)
e) Kuchni (pom. 0.9)
Realizacja zadania będzie prowadzona w czynnym obiekcie, będącym budynkiem Przedszkola. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia obiektu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jak najmniejszą uciążliwość przy prowadzeniu robót. Wszelkie sprawy organizacyjne i harmonogram robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Dyrektorem Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej.
Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące załączniki do SIWZ.
W przypadku nazw własnych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i SIWZ dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45100000, 45200000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się