Przetarg 7222026 - Przebudowa i modernizacja budynków mieszkalnych...

   
Analizuj Zamówienie 7222026 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-10
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa i modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bytomiu na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Oś
rodek Interwencji Kryzysowej) oraz lokali socjalnych
Numer referencyjny: DZ-PN-38-2019

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w postaci remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Siemianowickiej 14 w Bytomiu na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz przy ul. Żeromskiego 1 oficyna, celem utworzenia lokali socjalnych zgodnie z Programami funkcjonalno–użytkowymi stanowiącym załączniki nr 1.1 i nr1.2 do SIWZ. W okresie realizacji robót budowlanych pełnienie nadzoru autorskiego nad ich wykonaniem.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku położonego przy ul. Siemianowickiej 14 w Bytomiu na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej).
1) Sporządzenie dokumentacji w tym w szczególności: uzyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie projektu budowlanego składającego się z projektów przyłączy do obiektu sporządzonych w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Prawie budowlanym oraz innymi przepisami branżowymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, projektu architektoniczno – budowlanego, wykonanie projektów wykonawczych m.in.: projektu zagospodarowania terenu, infrastruktury, parkingów oraz organizacji ruchu (na czas budowy i docelowy), zieleni, projekty części obiektu, rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i materiałowych,wnętrz, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technologicznego,wykonanie projektu zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót, wykonanie wszelkich projektów dotyczących wyposażenia technologicznego obiektu, wraz ze specyfikacjami technicznymi wszelkich maszyn i urządzeń, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie wykazów opracowań dokumentacji projektowej, przedmiarów robót budowlanych, wszelkich innych projektów i opracowań wymaganych przepisami prawa m.in. Programu konserwatorskiego, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, instrukcji. Na podstawie opracowanego projektu budowlanego uzyskanie uzgodnienia/pozwolenia konserwatorskiego, pozwolenia na budowę, pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia. Dokumentacja swym zakresem obejmować ma budynek wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu zagospodarowanie terenu oraz przyłącza. 2) Na podstawie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego zatwierdzonego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania części budynku w tym przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zagospodarowania innych obiektów budowlanych położonych na nieruchomości poprzez ich przebudowę lub ich wyburzenie,zagospodarowania terenu niezabudowanego na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 1747/3 obręb Bytom. 3) Planowana inwestycja ma na celu przekształcenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w budynek mieszkalno – usługowy. Część mieszkalna zawierać będzie trzy lokale wspomagane. 4) Budynek przy ul. Siemianowickiej 14 w Bytomiu. Budynek jest obiektem wielorodzinnym położonym nadziałce gruntu o numerze ewidencyjnym 1747/3 o powierzchni 522 m2, powierzchni zabudowy kubaturowej 173m2, kubaturze budynku – 2 202,72 m3. Docelowo po przebudowie w budynku ma powstać 1 lokal użytkowy o funkcji społecznej oraz 3 lokale mieszkalne wspomagane, na terenie niezabudowanym mają być przygotowane miejsca postojowe dla czterech samochodów osobowych. Docelowo obiekt wyposażony ma być w następujące instalacje: − elektryczną 220 V w tym oświetleniową i odgromową; − wodno – kanalizacyjną; − centralnego ogrzewania, kotłownia z kotłem gazowym jednofunkcyjnym kondensacyjnym, ciepła woda użytkowa dostępna będzie z wymiennika zabudowanego z kotłowni; − wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach oraz mechanicznej z opcjonalną klimatyzacją w części biurowej; − instalację sieci komputerowej i telefonicznej. 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.1. do SIWZ w skład którego wchodzą: − Załącznik nr 1.1.1 - Program Funkcjonalno-Użytkowy, − Załącznik nr 1.1.2 - Inwentaryzacja budowlana, − Załącznik nr 1.1.3 - Ekspertyza budowlana.

Część nr: 2 Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku położonego przy ul. Żeromskiego 1 oficyna w Bytomiu celem utworzenia lokali socjalnych
1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w tym: uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych przyłączenia budynku do sieci: wodociągowo-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, uzyskanie uzgodnień z Zakładem Kominiarskim, uzyskanie uzgodnień z Państwową Strażą Pożarną, wystąpienie o zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego na parterze oficyny od strony budynku frontowego, wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie badań gruntowo-wodnych, jeżeli zajdzie taka konieczność, wykonanie uzupełniających pomiarów inwentaryzacyjnych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia inwestycji,opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlano wykonawczym, uzyskanie pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozostałych niezbędnych wymaganych przepisami prawa decyzji, odstępstw, uzgodnień i dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż, sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 2) Sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. 3) Na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji projektowej wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu - przebudowy budynku w celu przywrócenia jego wartości użytkowych oraz zmiany standardu poprzez wykonanie w lokalach indywidualnych systemów grzewczych zasilanych z kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania, dwufunkcyjnych c.o. i c.w.u. opalanych paliwem gazowym oraz przeniesieniem(wykonaniem) pomieszczeń sanitarnych do lokali. 4) Budynek przy ul. Żeromskiego 1 of. w Bytomiu położony jest na działce gruntu o numerze ewidencyjnym: 49o powierzchni 931,00 m2. Budynek jest obiektem położonym w podwórzu w zabudowie zwartej z budynkiem frontowym. Budynek posiada odrębne wejście. W budynku na wszystkich kondygnacjach nadziemnych zlokalizowana ma być funkcja mieszkaniowa. Powierzchnia zabudowy budynku 138,0 m2, powierzchni użytkowa budynku 455,32 m2, kubatura budynku – 1 625,0 m3. Ilość kondygnacji: 4 naziemne, 1 podziemna.Zakłada się, iż łącznie w budynku po przebudowie ma być zlokalizowanych 8 mieszkań. 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.2. do SIWZ w skład którego wchodzą: − Załącznik nr 1.2.1 - Program Funkcjonalno-Użytkowy, − Załącznik nr 1.2.2 - Inwentaryzacja budowlana, − Załącznik nr 1.2.3 - Ekspertyza budowlana.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540270170-N-2019 z dnia: 2019-12-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-10, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-10, godzina: 09:00,


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540000756-N-2020 z dnia: 2020-01-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-10, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-22, godzina: 09:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540008138-N-2020 z dnia: 2020-01-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1. Warunek ten, w zakresie wiedzy i doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użytkowego lub mieszkalno-użytkowego, odpowiednio dla części zamówienia:
1) Część 1 - o kubaturze nie mniejszej niż 1 500 m3, a wartość tych robót wyniosła co najmniej 600 000,00złotych brutto,
2) Część 2 - o kubaturze nie mniejszej niż 1 000 m3, a wartość tych robót wyniosła co najmniej 400 000,00złotych brutto.
2. Warunek ten, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować, odpowiednio dla każdej części zamówienia, niżej wymienionymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:
W zakresie projektowania
1) co najmniej jedną osobą (Projektantem) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu i w okresie ostatnich 5 lat była uczestnikiem procesu projektowania przebudowy lub remontu lub adaptacji co najmniej jednego obiektu kubaturowego o kubaturze powyżej 1.000 m3;
2) co najmniej jedną osobą (Projektantem) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, W zakresie kierowania robotami budowlanymi
3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcje kierownika budowy,posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 budową obejmującą roboty budowlane wykonywane w budynkach o kubaturze powyżej 1 000 m3;
4) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcje kierownika robót;
5) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcje kierownika robót.
UWAGA
1. Przez uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami należy rozumieć: uprawnienia,o których mowa w Prawie budowlanym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
2. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na dwie części zamówienia to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału wskazać tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia(za wyjątkiem osób wykonujących prace projektowe).

W ogłoszeniu powinno być:
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1. Warunek ten, w zakresie wiedzy i doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użytkowego lub mieszkalno-użytkowego, odpowiednio dla części zamówienia:
1) Część 1 - o kubaturze nie mniejszej niż 1 500 m3, a wartość tych robót wyniosła co najmniej 600 000,00złotych brutto,
2) Część 2 - o kubaturze nie mniejszej niż 1 000 m3, a wartość tych robót wyniosła co najmniej 400 000,00złotych brutto.
2. Warunek ten, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować, odpowiednio dla każdej części zamówienia, niżej wymienionymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:
W zakresie projektowania
1) co najmniej jedną osobą (Projektantem) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu i w okresie ostatnich 5 lat była uczestnikiem procesu projektowania przebudowy lub remontu lub adaptacji co najmniej jednego obiektu kubaturowego o kubaturze powyżej 1.000 m3;
2) co najmniej jedną osobą (Projektantem) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, W zakresie kierowania robotami budowlanymi
3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcje kierownika budowy,posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 budową obejmującą roboty budowlane wykonywane w budynkach o kubaturze powyżej 1 000 m3;
4) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcje kierownika robót;
5) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcje kierownika robót.
UWAGA
Przez uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami należy rozumieć: uprawnienia,o których mowa w Prawie budowlanym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-22, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-31, godzina: 09:00,
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000, 45110000, 45111100, 45200000, 45210000, 45212350, 45262500, 45300000, 45310000, 45311000, 45331210, 45332300, 45400000, 45410000, 45421000, 45421141, 45432100, 45442100, 71000000, 71221000, 71222000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się