Przetarg 7559737 - Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winnej 9 –...

   
Analizuj Zamówienie 7559737 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-29
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winnej 9 – utworzenie Punktu Pierwszego Kontaktu w ramach projektu „Nowoczesny i skutecz
ny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu”- etap III.
Numer referencyjny: FN.4111.1.18.2020.MP

2) Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie niektórych robót: w branży budowlanej obejmujących roboty rozbiórkowe, tynki i okładziny wewnętrzne, podłogi i posadzki, malowanie oraz stolarkę; w branży sanitarnej – instalację klimatyzacji i wentylacji, centralę wentylacyjną oraz roboty budowlane; w branży elektrycznej i teletechnicznej: instalację gniazd wtykowych zasilających i strukturalnych, instalację telewizji dozorowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. Zamawiający wskazuje, że wykonanie zamówienia (w III etapie) wymaga również wykonania (poza wyżej wskazanymi pracami) dodatkowych prac obejmujących:
a) w zakresie przewidzianym dla tynków i okładzin wewnętrznych: zabezpieczenie podłogi płytami pilśniowymi i folią, wykonanie gładzi gipsowych jednowarstwowych na ścianach i sufitach, przeszlifowanie ścian,
b) w zakresie malowania: przygotowanie ścian i sufitów do malowania, przy czym Zamawiający uściśla, że malowanie ścian i sufitów należy wykonać matową wodorozcieńczalną lateksową farbą akrylowo-kompozytową kolor pastelowy. UWAGA: klasa zmywalności 1 według normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998: 2007P: sufit w kolorze białym; ściany kolor – należy uzgodnić z Zamawiającym; w nakładach należy uwzględnić demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego;
c) w zakresie stolarki należy uwzględnić montaż blatu dostarczonego przez Zamawiającego.
3) Szczegółowy zakres robót do wykonania (z ujęciem prac dodatkowych) został określony dla trzeciego etapu prac w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do OFERTY (Wykaz cen) oraz w odpowiednich częściach dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, odpowiadających zakresowi wskazanemu w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do OFERTY, opracowanych przez firmę Project System z siedzibą w Elblągu (82-300), ul. Kumieli 1-2, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ.

4) Przedmiot zamówienia, wskazany w pkt 3, opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa (dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego), przedmiar oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540114993-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
W ogłoszeniu powinno być:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 24.08.2020r
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się