Przetarg 10271486 - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Papowo...

   
Analizuj Zamówienie 10271486 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-20
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Papowo Biskupie

4.1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi wewnętrznej na dz
iałkach Nr 170, 171, 172, 174 oraz 63/1 w miejscowości Papowo Biskupie.Projektowane parametry techniczne- długość przebudowywanego odcinka jezdni – 81,87 m, - szerokość jezdni – 5,0 m,- nawierzchnia jezdni – bitumiczna,- powierzchnia przebudowywanej jezdni – 410,58 m2, - spadek poprzeczny jezdni – 2% (jednostronny),- powierzchnia utwardzonego placu – 534,88 m2;- nawierzchnia utwardzonego placu – bitumiczna;- szerokość pobocza – 0,75 m, - 1,0 m - nawierzchnia pobocza – gruntowe.Przebudowa drogi wewnętrznejPrzebudowywany odcinek drogi wewnętrznej będzie posiadał jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 m. Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano, jako jednostronny o wartości 2%. Po obu stronach jezdni (poza odcinkami utwardzonymi) zaprojektowano uzupełnienie i profilowanie poboczy gruntowych na szerokości do 1,0 m. Przyjęto następującą konstrukcję jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubość warstwy 5 cm, warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego niezwiązanego, grubość warstwy 25 cm, istniejąca podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu.Utwardzenie istniejącego placuPo utwardzeniu plac będzie posiadał nawierzchnię twardą z brukowej kostki betonowej, ograniczoną krawężnikiem betonowym wystającym. Lokalizacja robót – zgodnie z rys. nr 1 ark. nr 1 „Projekt zagospodarowania terenu”. Spadek poprzeczny nawierzchni placu zaprojektowano, jako jednostronny o wartości 2%. Na nawierzchni utwardzonego placu należy wydzielić liniami miejsca postojowe dla pojazdów, zgodnie z rys. nr 1 ark. nr 1 „Projekt zagospodarowania terenu” oraz ust. 4.7 niniejszego opracowania. Przyjęto następującą konstrukcję utwardzonego placu: warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej szarej, grubość warstwy 8 cm, podsypka cementowo – piaskowa 1:4, grubość warstwy 5 cm, warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwiązanego, grubość warstwy 25 cm, istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu.Pomiędzy placem a jezdnią drogi wewnętrznej zaprojektowano wyspę, na której zlokalizowane zostaną tereny zielone, oddzieloną od nawierzchni drogi i placu krawężnikiem wystającym o wymiarach 15x30 cm.Od strony zewnętrznej nawierzchnia utwardzonego placu ograniczona będzie za pomocą krawężnika wystającego o wymiarach 15 x 30 cm, posadowionego na ławie betonowej z oporem (za wyjątkiem odcinków wspólnych drogi i utwardzonego placu oraz odcinków na długości zjazdów do posesji, gdzie przewidziano krawężnik najazdowy). Zjazdy do nieruchomościProjekt obejmuje wykonanie 7 zjazdów zlokalizowanych, których lokalizację wskazano na rys. nr 1 ark. nr 1 „Projekt zagospodarowania terenu”.Zjazdy projektuje się wykonać w większości prostopadle do drogi wewnętrznej. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdów na połączeniu z drogą zaprojektowano w większości, jako wyokrąglone łukiem o promieniu, co najmniej 3,0 m. Na całej długości zjazdy będą posiadały nawierzchnię twardą wykonaną z brukowej kostki betonowej. Szerokość jezdni zjazdów jest zmienna. Spadek poprzeczny nawierzchni zjazdów zaprojektowano, jako jednostronny o wartości zgodnej z istniejącym spadkiem podłużnym drogi wewnętrznej lub spadkiem utwardzonego placu. Przyjęto następującą konstrukcję zjazdów: warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej, grubość warstwy 8 cm, podsypka cementowo – piaskowa 1:4, grubość warstwy 5 cm, podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego niezwiązanego, grubość warstwy 25 cm.Od strony nawierzchni drogi lub utwardzonego placu zaprojektowano ograniczenie nawierzchni zjazdów za pomocą krawężnika najazdowego o wymiarach 15 x 22 cm, posadowionego na ławie betonowej z oporem. Z pozostałych stron nawierzchnia zjazdów zostanie ograniczona opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm posadowionym na lawie betonowej z oporem.OdwodnienieOdwodnienie nawierzchni drogi wewnętrznej zaprojektowano, jako powierzchniowe poprzez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych na przyległy teren. Sposób odprowadzenia wód opadowych nie ulegnie zmianie. Uzbrojenie terenuNa terenie objętym niniejszym opracowaniem występują następujące elementy uzbrojenia terenu:- sieć energetyczna napowietrzna,- sieć telekomunikacyjna kablowa,- sieć wodociągowa,- sieć kanalizacyjna.Z uwagi na zakres oraz technologię robót, istniejące uzbrojenie terenu nie koliduje z realizacją inwestycji. Przewiduje się jedynie regulację pionową dwóch studzienek kanalizacyjnych i jednej kratki ściekowej, w celu dostosowania ich poziomów do poziomu projektowanej nawierzchni z kostki betonowej. W przypadku natrafienia na elementy uzbrojenia niezinwentaryzowanego lub umiejscowionego niezgodnie z wytycznymi branżowymi, kolidującego z projektowaną przebudową drogi wewnętrznej, przewiduje się zabezpieczenie tego uzbrojenia pod nadzorem jego właściciela. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowegoZaprojektowano następujące elementy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego:1) Oznakowanie pionoweProjektowane oznakowanie pionowe należy wykonać znakamia) małymi:­ znaki typu D - informacyjne - wymiary, zgodnie z wytycznymi.Wszystkie znaki należy wykonać z folii odblaskowej. Dopuszcza się wykonanie znaków na podkładach z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,5 mm z podwójnie giętą krawędzią, jednak zaleca się stosowanie blach grubości 2 mm.Znaki ustawione na poboczu ziemnym należy wkopać i zastabilizować tłuczniem, gruzem lub przy użyciu podobnego materiału.Do oznakowania pionowego można stosować wyłącznie materiały atestowane.2) Oznakowanie poziomePrzewiduje się wprowadzenia następujących elementów oznakowania poziomego: P-20 „koperta” o wymiarach 4,5 x 3,6 m, powierzchnia malowania farbą białą – 3,33 m2, powierzchnia malowania farbą niebieską – 16,20 m2 P-18 „stanowisko postojowe” o wymiarach 4,5 x 2,3 m, całkowita powierzchnia malowania farbą białą – 3,67 m2 P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, powierzchnia malowania farbą białą – 0,76 m2.Szerokość linii poziomych wynosi 0,12 m. Stanowisko postojowe dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, wyznaczone znakiem P-20 powinno mieć nawierzchnię barwy niebieskiej.Stała organizacja ruchu i oznakowania zostanie wprowadzona nie wcześniej jednak niż po zakończeniu robót związanych z realizacją przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej. Zakres i technologia robótZakres oraz technologia wykonania robót związanych z realizacją przedsięwzięcia. roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, usunięcie warstwy humusu i/lub darniny, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, regulacja pionowa lub zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu, wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwiązanego, wykonanie podsypki cementowo – piaskowej, wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej, plantowanie poboczy gruntowych i terenu poprzez ich uzupełnienie i profilowanie, ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem, rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z wykonaniem trawników, ustawienie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego. Wszystkie roboty objęte zakresem przedsięwzięcia należy realizować w sposób zgodny z przepisami prawa, wymaganiami określonymi w odpowiednich normach branżowych oraz zasadami wiedzy technicznej, a także warunkami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

GK.271.1.5.2024.JK
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45111200, 45111300, 45233140, 45233220
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10456201 2024-05-06
godz. 10:30
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingów na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym.W zakres prac do realizacji wchodzą następujące prace:a) Budowa parkingów z kostki be...
10395700 2024-05-06
godz. 12:00
Zachodniopomorskie „Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu” 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu...
10450374 2024-05-07
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa dojazdu pożarowego nr 1 w Leśnictwie Chełmno na potrzeby Nadleśnictwa Jamy 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji obejmującej budowę dojazdu pożarowego nr 1 o d...
10455739 2024-05-08
godz. 08:00
Opolskie PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE WILKÓW. 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlan...
10449779 2024-05-08
godz. 08:45
Mazowieckie Remont nawierzchni ul. Armii Krajowej i ul. Wojskowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. J. Piłsudskiego 5.2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Remoncie nawierzchni ul....
10456207 2024-05-08
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi w miejscowości WęgierskZamówienie obejmuje: przebudowę drogi w miejscowości Węgiersk o długości 796,82 m i szerokość jezdni 4 m ...
10421735 2024-05-09
godz. 08:00
Mazowieckie Wykonanie odtworzenia oraz wymiany nawierzchni dla OZG Bydgoszcz miasta Toruń. Zadanie 1. Wykonanie odtworzenia oraz wymiany nawierzchni asfaltowej dla miasta Toruń. Zadanie 2. Wykonanie ...
10456202 2024-05-10
godz. 10:00
Śląskie „Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem przy ulicy Kolorowej w m. Korwinów, gm. Poczesna” Zakres rzeczowy: W ramach inwestycji założono przebudowę ul. Kolorowej, w ramach zadania wyko...
10402218 2024-05-14
godz. 09:00
Lubuskie Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze – nr 5B 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji dróg i skrzyżowań, tj.: 1) mo...
10456196 2024-05-20
godz. 09:00
Podlaskie Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu. Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zbójnaw ramac...