Przetarg 7660856 - Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Zakładu...

   
Analizuj Zamówienie 7660856 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-08-26
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie k/Słupska.
Numer referencyjny: 14/B/202
0

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa (Modernizacja) istniejącej jezdni manewrowej na odcinku AB, tj. na długości około 100 m. Szerokość jezdni od 6 do 12,8 m w lokalizacji jezdni istniejącej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDKiA 2012 r.). Przyjęto konstrukcję utwardzeń w części przebudowywanej jezdni manewrowej:
- warstwa ścieralna z AC11S grubość 4 cm, - warstwa wiążąca z AC16W grubość 5 cm, - podbudowa zasadnicza z AC22P grubość 7 cm,
- podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C90/3. Jak dla KR3 grubość 20 cm o nośności E2≥130 MPa na powierzchni warstwy : grubość razem 36 cm
- podłoże doprowadzić do G1 o E2≥100 MPa. W części nawierzchni płyty betonowej do renowacji:
- warstwa ścieralna z AC11S grubość 4 cm, - warstwa wzmacniająca z geosiatki, - frezowanie istniejących płyt na głębokość 4 cm. Spadek podłużny jezdni o wartości od i=0,2 do i=2,8%. Spadek poprzeczny jezdni o wartości od i=1 do i=6,9%. Niweleta jezdni dowiązana do istniejących nawierzchni okalających. Krawędzie jezdni zostaną wyokrąglone promieniem o wartości od R=1 do R=100 m i ograniczone krawężnikiem wtopionym o świetle h=0 cm.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45110000, 45112730, 45233000, 45233120, 45233220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się