Przetarg 8936596 - Przebudowa drogi w Czeszewie dz. nr 281 Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 8936596 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-27
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi w Czeszewie dz. nr 281

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czeszewo dz. nr 2
81 na odcinku 450 m.

ZP.271.6.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00199640/01 z dnia: 2022-06-08
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów Przed zmianą:
1. Dokumenty składane wraz z Formularzem ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2) Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - oświadczenie składane na załączniku nr 2a do SWZ;
3) Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie – oświadczenie składane na załączniku nr 2b do SWZ;
4) Dowód wniesienia wadium w przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej;
5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów; odpowiednie pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy), w tym umocowanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy (jeżeli dotyczy).
6) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w powyżej, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Przepis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy P.z.p.
7) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy należy przedłożyć w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo musi być wystawione w sposób określony przepisami prawa cywilnego.
8) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Oświadczenie konsorcjum/ spółki cywilnej z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – oświadczenie składane zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
9) Dowód wniesienia wadium formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). (Wykonawca składając wadium w pieniądzu nie ma obowiązku składania potwierdzenia jego wpłaty).
Po zmianie:
1. Dokumenty składane wraz z Formularzem ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2) Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - oświadczenie składane na załączniku nr 2a do SWZ;
3) Dowód wniesienia wadium w przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej;
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów; odpowiednie pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy), w tym umocowanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy (jeżeli dotyczy).
5) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w powyżej, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Przepis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy P.z.p.
6) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy należy przedłożyć w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo musi być wystawione w sposób określony przepisami prawa cywilnego.
7) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Oświadczenie konsorcjum/ spółki cywilnej z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – oświadczenie składane zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
8) Dowód wniesienia wadium formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). (Wykonawca składając wadium w pieniądzu nie ma obowiązku składania potwierdzenia jego wpłaty).
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9019492 2022-07-20
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ 1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi powiatowej Nr 1054L Dobrynka – Kopytów – dr.woj.816 w m. Dobrynka” od km 5+082 do km 5+572 odc. dł. 490 mb.zakres robót obejmuje m.in...
9020319 2022-07-20
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO WOZIWODA Ułożenie płyt JOMB na drodze leśnej w Leśnictwie Dąbki w oddziale nr 66 o długości 0,294 km Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie o...
9025442 2022-07-21
godz. 09:00
URZĄD GMINY DRUŻBICE Modernizacja drogi w m. Katarzynka, gm. Drużbice. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w m. Katarzynka, gm. Drużbic...
9016022 2022-07-21
godz. 10:00
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dok i robót w zakresie budowy przyłącza energetycznego i instalacji wewnętrznej, wymiany chodników i dróg wewnętrznych na SRP Lipie, wymiany ciągów awaryjnych oraz remontu...
9009452 2022-07-21
godz. 10:00
URZĄD GMINY WIELOWIEŚ Modernizacja drogi transportu rolnego – ul. Wiejskiej w Czarkowie 1. Zadanie obejmuje wymianę istniejącej podbudowy na odcinku ok. 790 mb o szerokości ok. 3,5m, tj. wykonanie podbudowy...
9019692 2022-07-21
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wał.Działka nr 370 – długość przebudowy 733,30 m, jezdnia z betonu asfaltowego szerokości 4,00 m, powierzchni 2 954,00 m2 z obustronnymi p...
9017710 2022-07-22
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W KOSZALINIE "Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie" 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem obiektu mostowego w ...
9017190 2022-07-22
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY ZALEWO Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bajdy 1. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni drogi gminnej o łącznej długości 0,267 km ( I etap inwestycji ). Nawierzchnia...
8967700 2022-08-06
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** zlecę ułożenie kostku brukowej ok 70-80 m2 - kostka brukowa Zlecę ułożenie kostki brukowej ok 70-80 m2 wraz z przygotowaniem podłożna na suchym betonie. Materiał na podłoże po st...
9025028 2022-08-08
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W LUBLINIE „Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Zamościu - na drodze ekspresowej S17 na odcinku obwodnicy m. Tomaszów Lubelski.” Numer r...