Przetarg 8672410 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662W Bartodzieje –...

   
Analizuj Zamówienie 8672410 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-26
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662W Bartodzieje – Warpęsy na odcinku przez miejscowość Wierzchownia

Lokalizacja robót:Dr
oga powiatowa Nr 1662W Bartodzieje - Warpęsy od km 2765 do km 3665, Gmina JasieniecSzczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:1. wykonanie prac pomiarowych,2. wykonanie kanału technologicznego,3. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,4. wykonanie warstwy wyrównawczej na całej szerokości jezdni,5. wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni,6. wykonanie poboczy.Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie budowy. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest projekcie technologiczno-kosztorysowym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do SWZ). Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 8 do SWZ).Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Przebudowa drogi będzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym za wyjątkiem wykonania warstwy ścieralnej. Warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać na całej szerokości jezdni przy zamknięciu drogi dla ruchu. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia. Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.

WIZPiRP.272.7.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00040096/01 z dnia: 2022-01-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej Przed zmianą:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662W Bartodzieje – Warpęsy na odcinku przez miejscowość Wierzchownia
Po zmianie:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662W Bartodzieje – Warpęsy na odcinku przez miejscowość Wierzchowina
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233000, 45233140
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8908277 2022-06-02
godz. 10:00
URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY Wykonanie dok. projektowej i robót budowlanych: „Infrastruktura pieszo-rowerowa – realizacja projektu pn.: „Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążyć placyk zabaw przy Trasie Łazienko...
8912664 2022-06-02
godz. 10:00
URZĄD GMINY SZREŃSK 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej ul. Młyńska 230736W i ul. Dolna 230747W m. Szreńsk Zakres robót obejmuje min.:a) roboty przygotowawcze,b) roboty ziemne,c) podbudowy,d) ...
8914245 2022-06-02
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ZAWIERCIE 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa ul. Północnej w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej”.2. Zakres robót obejmuje:1) Branże drogową, w tym: a) Roboty ziemne: Mechaniczn...
8902275 2022-06-02
godz. 10:50
URZĄD GMINY KOŁBASKOWO Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w gminie Kołbaskowo, wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 1. Przedmiotem zamówienia jest w...
8913408 2022-06-02
godz. 11:00
URZĄD GMINY KAMPINOS "Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A" 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pod naz...
8915910 2022-06-03
godz. 09:00
URZĄD GMINY MAŁKINIA GÓRNA „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap II” Przedmiotem zamówienia.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostki Wielkie”. ...
8915311 2022-06-03
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY HALINÓW Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów 1. Przedmiot zamówienia zawiera dwa zadania:Zadanie A: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Ignacego Paderewskiego w Halinowie i polega na r...
8915274 2022-06-03
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZCZAWNICA Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. Szalaya z uzdrowiskową częścią miasta. Przebudowa schodów od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do kościoła poprzez ... (...
8913400 2022-06-06
godz. 09:00
URZĄD GMINY WŁODAWA Rozbudowa dr. gm. nr 104447L oraz budowa dr. gm. na odc. od km 0+000 do km 0+282,50 (łącznikowej: DG 104447L - ul. O. Tomasza - DG 117332L- ul. J. Dąbrowskiego) w m. Orchówek - Etap II 4.1....
8906710 2022-06-10
godz. 09:00
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE BUDOWA PARKINGU DWUPOZIOMOWEGO PRZY BUDYNKU NR 21, W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ" Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu dwupoziomowego przy budynku nr 21, w formule „zaprojektuj i ...