Przetarg 7468896 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F relacji Konin...

   
Analizuj Zamówienie 7468896
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-07
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F relacji Konin Żagański - Iłowa
Numer referencyjny: ZP.272.7.2020

1. Przedmiotem postę
powania o udzielenie zamówienia publicznego jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F relacji Konin Żagański - Iłowa”.
Szczegółowy zakres robót określa w szczególności PROJEKT BUDOWLANY, PRZEDMIAR; SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU, PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.
2. Zamawiający jest w posiadaniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Zatwierdzenie organizacji ruchu leży w gestii Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w szczególności w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze (przedmiar należy traktować, jako element pomocniczy).
4. Projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar oraz projekt czasowej organizacji ruchu znajdujące się na nośniku CD - stanowi Rozdział II specyfikacji.
5. Wersja papierowa w/w dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego, ul. Dworcowa 39 w Żaganiu w godzinach od 7.30 – 15.00 pok. 5
6. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektu technicznego oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ.
7. Równoważność materiałów i urządzeń
7.1. W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
7.2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne lub lepsze jak materiały wymienione w w/w dokumentach.
7.3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.
7.4. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
7.5. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Jeżeli Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.
7.6. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane materiały/roboty są równoważne w stosunku do określonych przez Zamawiającego.
8. Zamawiający jest w posiadaniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy.
9. Zatwierdzenie w/w organizacji ruchu pozostaje w gestii Zamawiającego.
10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
(z wyłączeniem kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kierowników budowy).

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
10.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników fizycznych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykonujących wskazane poniżej czynności w realizacji niniejszego zamówienia: prace fizyczne, roboty rozbiórkowe, operatorzy maszyn budowlanych

10.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 10.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
10.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu, potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 10.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób (osoby) wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; lub
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). (tj. w szczególności: adresów, nr PESEL pracowników, wysokości ich wynagrodzenia). Informacje takie jak: Imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

10.4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.
1) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 10.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej
w wysokości 5.000,00 zł. brutto za osobę wskazaną do wykonania czynności objętej wymogiem z ppkt 10.1 SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 10.1 czynności.
2) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ppkt. 10.3 Zamawiający może odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto.
3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania obowiązków zatrudnienia zgodnie z ppkt 10, w tym również do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540085688-N-2020 z dnia: 2020-05-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.4)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: TAK
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45100000, 45233220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się