Przetarg 10589307 - Przebudowa drogi nr 5297P Górzno – Gutów – Gałązki...

   
Analizuj Zamówienie 10589307
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-06-03
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi nr 5297P Górzno – Gutów – Gałązki Małe – Gałązki Wielkie – Kotowiecko na odc. dł. ok. 7,2 km

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Prz
ebudowa drogi nr 5297P Górzno – Gutów – Gałązki Małe – Gałązki Wielkie – Kotowiecko na odc. dł. ok. 7,2km”.Zamówienie obejmuje m.in. niżej wymieniony zakres: PROJEKT 1: Przebudowa drogi nr 5297P w miejscowości Górzno na odc. dł. ok. 1,9km Projektant: Marcin Kasałka wykonanie jezdni bitumicznej z poszerzeniem; wykonanie zjazdów publicznych bitumicznych i z betonowej kostki brukowej; wykonanie zjazdów indywidualnych bitumicznych; wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej; wykonanie poboczy utwardzonych; wymiana rur przepustowych pod zjazdami; wykonanie przebudowy i reprofilacji istniejących rowów przydrożnych; wykonanie rowu krytego; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.PROJEKT 2: Przebudowa drogi nr 5297 w m. Gutów na odc. dł. ok. 1000mProjektant: Marcin Kasałka poszerzenie i remont jezdni bitumicznej; wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej; wykonanie poboczy utwardzonych; remont przepustu drogowego; odtworzenie i odmulenie rowu przydrożnego; wykonanie odcinków rowu krytego (pod zjazdami); wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; montaż barier ochronnych stalowych.PROJEKT 3: Przebudowa drogi nr 5297 w m. Gałązki Małe na odc. dł. ok. 1000mProjektant: Marcin Kasałka poszerzenie i remont jezdni bitumicznej; wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej; wykonanie poboczy utwardzonych; odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych; wykonanie odcinków rowu krytego (pod zjazdami); wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.PROJEKT 4: Przebudowa drogi nr 5297P na odc. Gałązki M.-Kotowiecko dł. ok. 3400mProjektant: Paweł Urbański poszerzenie i remont jezdni bitumicznej; wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej; wykonanie poboczy utwardzonych; odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych; wymiana rur przepustowych pod zjazdami; remont i przebudowa przepustów drogowych; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; montaż barier ochronnych stalowych.PROJEKT 5: Przebudowa drogi nr 5297P Gałązki Wielkie-Kotowiecko na odcinku długości około 1000m Projektant: Paweł Urbański wykonanie drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej; wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej; wykonanie przebudowy i reprofilacji istniejących rowów przydrożnych; wykonanie rowu krytego; wymiana ścianki czołowej przepustu drogowego; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; montaż poręczy ochronnych.Opis inwestycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach: Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych – „Edycja 8”Zadanie obejmuje wykonanie: jezdni o dł. 7 186 m (poszerzenie, remont), zjazdów indywidualnych i publicznych, poboczy utwardzonych, przebudowy odwodnienia (odtworzenie i odmulenie istniejących rowów, wykonanie odcinków rowów krytych, przebudowa i reprofilacja istniejących rowów przydrożnych, remont i przebudowa przepustów drogowych), elementów infrastruktury służącej poprawie bezpieczeństwa niechronionych użytkowników drogi, oznakowania pionowego i poziomego. Odcinek drogi powiatowej nr 5297P posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym: liczne deformacje, spękania podłużne i poprzeczne, nierówności. Realizacja projektu umożliwi bezpieczny dojazd do miejsc zamieszkania, a także poprawi komunikację na terenie miejscowości i gminy oraz zwiększy dostępność do terenów użytkowanych rolniczo.Zamawiający oświadcza, że zadanie będzie finansowane w części ze środków przyznanych Zamawiającemu w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych – „Edycja 8”, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. (następnie zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. oraz nr 205/2022 z dnia 13 października 2022r.).Miejsce realizacji: Górzno (droga nr 5297P) – Gmina Ostrów Wielkopolski Gutów (droga nr 5297P) – Gmina Ostrów Wielkopolski Gałązki Małe (droga nr 5297P) – Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce Gałązki Wielkie (droga nr 5297P) – Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce Kotowiecko (droga nr 5297P) – Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

PZD.261.7.2024.10


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00405518/01 z dnia: 2024-07-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.14. Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Przed zmianą:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych obejmujących m.in.: wykonanie jezdni bitumicznej z poszerzeniem; poszerzenie i remont jezdni bitumicznej; wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej; wykonanie drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej; wykonanie zjazdów publicznych bitumicznych i z betonowej kostki brukowej; wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej; wykonanie poboczy utwardzonych; remont i przebudowa przepustów drogowych; wymiana rur przepustowych pod zjazdami; wymiana ścianki czołowej przepustu drogowego; wykonanie przebudowy i reprofilacji istniejących rowów przydrożnych; odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych; wykonanie rowów krytych (w tym pod zjazdami); montaż barier ochronnych stalowych; montaż poręczy ochronnych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 została oszacowana na 3 963 411,34 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych, udzielonego zamówienia podstawowego.
Po zmianie:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych obejmujących m.in.: wykonanie jezdni bitumicznej z poszerzeniem; poszerzenie i remont jezdni bitumicznej; wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej; wykonanie drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej; wykonanie zjazdów publicznych bitumicznych i z betonowej kostki brukowej; wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej; wykonanie poboczy utwardzonych; remont i przebudowa przepustów drogowych; wymiana rur przepustowych pod zjazdami; wymiana ścianki czołowej przepustu drogowego; wykonanie przebudowy i reprofilacji istniejących rowów przydrożnych; odtworzenie i


odmulenie rowów przydrożnych; wykonanie rowów krytych (w tym pod zjazdami); montaż barier ochronnych stalowych; montaż poręczy ochronnych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 została oszacowana na 3 975 865,09 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych, udzielonego zamówienia podstawowego.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów Przed zmianą:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ; 2) Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ; 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (aktualne na dzień składania ofert) – Załącznik nr 3 do SWZ; 4) Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę – Załącznik nr 4 do SWZ; 5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy – Załącznik nr 5 do SWZ; 6) Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy. 7) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy – (składają wyłącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) – Załącznik nr 6 do SWZ; 8) Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 7, 9) Wykaz osób - Załącznik nr 8; 10) Projekt umowy - Załącznik nr 9.
Po zmianie:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ; 2) Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ - NOWY; 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (aktualne na dzień składania ofert) – Załącznik nr 3 do SWZ; 4) Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę – Załącznik nr 4 do SWZ; 5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy – Załącznik nr 5 do SWZ; 6) Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy. 7) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy – (składają wyłącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) – Załącznik nr 6 do SWZ; 8) Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 7, 9) Wykaz osób - Załącznik nr 8; 10) Projekt umowy - Załącznik nr 9.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00412191/01 z dnia: 2024-07-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów Przed zmianą:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ; 2) Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ - NOWY; 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (aktualne na dzień składania ofert) – Załącznik nr 3 do SWZ; 4) Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę – Załącznik nr 4 do SWZ; 5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy – Załącznik nr 5 do SWZ; 6) Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy. 7) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy – (składają wyłącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) – Załącznik nr 6 do SWZ; 8) Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 7, 9) Wykaz osób - Załącznik nr 8; 10) Projekt umowy - Załącznik nr 9.
Po zmianie:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ; 2) Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ - NOWY; 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (aktualne na dzień składania ofert) – Załącznik nr 3 do SWZ; 4) Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę – Załącznik nr 4 do SWZ; 5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy – Załącznik nr 5 do SWZ; 6) Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy. 7) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy – (składają wyłącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) – Załącznik nr 6 do SWZ; 8) Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 7, 9) Wykaz osób - Załącznik nr 8; 10) Projekt umowy - Załącznik nr 9 - NOWY.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45111300, 45220000, 45232440, 45233100, 45233123, 45233161, 45233162, 45233221, 45233222, 45233252, 45233290, 45233330
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10677448 2024-08-02
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Mońki w ramach:1) przebudowy drogi powiatowej Nr 1417 B odc....
10684722 2024-08-05
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Przygotowanie terenu pod tymczasowe posadowienie kontenerów mieszkalnych przy ul. Kościuszki 24 oraz ul. Ciasnej w m. Wałcz. Teren zewnętrzny w Wałczu przy ul. Ciasnej 7 i ul. Kościusz...
10683331 2024-08-05
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i remont istniejącej infrastruktury kultury, turystyki i sportu na terenie gminy Dorohusk Część 1: Budowa i remont istniejącej infrastruktury kultury- modernizacja świetlic wie...
10684523 2024-08-09
godz. 09:00
Mazowieckie REMONT CHODNIKÓW I DRÓG NA TERENIE WAT 116/DRN/2024
10679420 2024-08-14
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej wraz z rozbudową drogi nr K420046 Nowa Biała - Białka, ul. Grapa i Pod Grapą i wykonanie odcink...
10623669 2024-08-19
godz. 09:00
Dolnośląskie Budowa drogi gminnej w Godzieszowie Opis przedmiotu zamówienia poza SWZ, określają:1) projekt budowlany,2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 3) przedmiar robót – jak...
10662804 2024-09-03
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa (rozbudowa) drogi wraz z chodnikami oraz odwodnieniem, oświetleniem ul. Gorczyckiego i Osiedla 750-lecia w Chełmnie Zakres robót obejmuje:1. Roboty geodezyjne2. Roboty rozbiórkow...
10666915 2024-09-06
godz. 09:00
Dolnośląskie Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w Marciszowie „zaprojektuj i wybuduj” Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w Marciszowie w formule zaproj...
10676298 2024-09-30
godz. 12:00
Wielkopolskie Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu Opis przedmiotu zamówienia – szczegółowy zakres robót obejmuje:1/ roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,2/ wykonanie now...
10661811 2024-10-31
godz. 10:00
Śląskie Modernizacja szkoły podstawowej nr 2 w Szczyrku – ETAP I 1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: ”Modernizacja szkoły podstawowej nr 2 w Szczyrku - ETAP I ”1.2. Lo...