Zlecenie 7620451 - Przebudowa drogi gminnej w Niecieczy Włościańskiej...

   
Zamówienie 7620451 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-30
przedmiot zlecenia
Przebudowa drogi gminnej w Niecieczy Włościańskiej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 452 i 453.
Udzielenie zamówienia o w
artości szacunkowej poniżej 30 000 EURO realizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Opis przedmiotu zamówienia:
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym - 0,490km;
2) ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej do lOcm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład - 329,30m2;
3) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1 525m2;
4) mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowych ulepszonych z betonu asfaltowego - 1 525m2;
5) nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70, warstwa wiążąco-wyrównawcza, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową - jezdnia zjazd - 1 525m2;
6) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 490,300m2.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia w zakresie prowadzenia działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wszystkie montowane urządzenia wraz
z certyfikatami zgodnie z obowiązującymi normami.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się