Przetarg 7392130 - Przebudowa drogi gminnej - ul. Kolejowej w Niedrzwicy Dużej...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7392130 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-18
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej - ul. Kolejowej w Niedrzwicy Dużej
Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2020

1. Przedmiotem zamówienia je
st „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kolejowej w Niedrzwicy Dużej”.
2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Mobilny LOF” (nr projektu: RPLU.05.06.00-06.0001/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.6. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
3. Przedmiot zamówienia dotyczy przebudowy drogi wewnętrznej - ul. Kolejowej, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 318/28, 852/1, 2297, o długości 311 m, od końca zjazdu na działkę nr 318/27, obejmującej w szczególności:
1) wykonanie przebudowy istniejącej jezdni poprzez ułożenie dodatkowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z wykonaniem miejscowych poszerzeń jezdni,
2) budowę ścieżki rowerowej jednokierunkowej z możliwością ruchu pieszego o szer. 2,73 m (łącznie z obramowaniem) po północno- zachodniej stronie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,
3) budowę placu do zawracania o wym. 20x20m na końcu odcinka drogi na dz. nr ewid. 2297 o nawierzchni tłuczniowej, służącego w szczególności celom p.poż. (zawracanie samochodów straży pożarnej),
4) przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych polegającą na dostosowaniu wysokościowym do jezdni po przebudowie. Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej.
5) wycinkę drzew i krzewów,
6) wykonanie utwardzonego pobocza na odcinku, gdzie nie planuje się ścieżek rowerowych jednokierunkowych z dopuszczonym ruchem pieszym,
7) zagospodarowanie terenów zieleni.
4. Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ z uwzględnieniem zapisów umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają w szczególności:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
6. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.):
1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in.: osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych),
2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców,
3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 i 2 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania, na etapie realizacji umowy, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu danego pracownika, zawierającego informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz samego Zamawiającego.
8. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
9. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
10. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi.
11. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie dzielił wspólny plac budowy z Wykonawcą zadania inwestycyjnego realizowanego na rzecz gminy Niedrzwica Duża przez firmę Strabag Sp. z o. o.
12. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
13. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, krajowych ocen technicznych lub europejskich ocen technicznych, aprobat technicznych i specyfikacji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540051886-N-2020 z dnia: 2020-03-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
15. Zamawiający, w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, dopuszcza możliwość wniesienia dokumentu wadium w oryginale w formie elektronicznej podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę. Wadium w formie elektronicznej należy wnieść najpóźniej do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 02.04.2020 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UGNiedrzwica lub pocztą elektroniczną na adres przetargi@niedrzwicaduza.plUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540053534-N-2020 z dnia: 2020-03-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy składać w formie pisemnej. Adres: ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża
W ogłoszeniu powinno być:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie TAK adres https://miniportal.uzp.gov.pl/ Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: TAK Inny sposób: Oferty można składać w formie pisemnej. Adres: ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża. Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: NIE


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kolejowej w Niedrzwicy Dużej”, nie otwierać przed 02.04.2020 r. godz. 10:15”. Dokument musi być złożony w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, (parter – pokój nr 2 kancelaria) przed upływem terminu składania ofert tj. do 02.04.2020 r. do godz. 10:00. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 02.04.2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).
15.15. Zamawiający, w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, dopuszcza możliwość wniesienia dokumentu wadium w oryginale w formie elektronicznej podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę. Wadium w formie elektronicznej należy wnieść najpóźniej do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 02.04.2020 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UGNiedrzwica lub pocztą elektroniczną na adres przetargi@niedrzwicaduza.pl
W ogłoszeniu powinno być:
4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kolejowej w Niedrzwicy Dużej”, nie otwierać przed 15.04.2020 r. godz. 11:00”. Dokument musi być złożony w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, (parter – pokój nr 2 kancelaria) przed upływem terminu składania ofert tj. do 15.04.2020 r. do godz. 10:00.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 15.04.2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).
15. Zamawiający, w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, dopuszcza możliwość wniesienia dokumentu wadium w oryginale w formie elektronicznej podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę. Wadium w formie elektronicznej należy wnieść najpóźniej do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.04.2020 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UGNiedrzwica lub pocztą elektroniczną na adres przetargi@niedrzwicaduza.pl”. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną dokument wadium należy przesłać wraz z ofertą.”Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.4
W ogłoszeniu jest:
Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
W ogłoszeniu powinno być:
Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: TAK


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-04-02, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-04-15, godzina: 10:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 2020-04-30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 2020-05-14
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45100000, 45233162, 45233222, 45233224, 77211400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się