Przetarg 7895567 - Przebudowa drogi gminnej nr F007414 Bożnów-Tomaszowo...

   
Analizuj Zamówienie 7895567 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-23
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej nr F007414 Bożnów-Tomaszowo
Numer referencyjny: OSO.271.12.2020

Przebudowa drogi gminnej nr F00741
4 Bożnów-Tomaszowo.
Część drogowa:
przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr F007414 o następujących parametrach:
- długość drogi do przebudowy :1.905,90m, szerokości jezdni 6,0m,
- rozbiórka całości nawierzchni jezdni na odcinku w km od 0240,17 do 0300,00,
- rozbiórka w km 0000 do 1350 prawostronnie ( lub lewostronnie – w zależności od rys.PZT) jezdnia z pasem szerokości średnio 1,5m ,
- rozbiórka w zakresie nawiązania z drogami prostopadłymi,
- rozbiórka wszystkich nawierzchni chodników i zjazdów wraz z obrzeżami i krawężnikami w obrębie opracowania,
- rozbiórka ścieku przykrawężnikowego z kostki kamiennej,
- wycinka drzew wraz z karczowaniem i frezowaniem pni,
- karczowanie krzaków porastających rowy,
- czyszczenie istniejących rowów,
- ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanki SMA11 o gr. 5cm ułożonej na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego AC11W o grubości 6cm oraz warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W o średniej grubości 4cm (100kg/m2) z ułożeniem geosiatki,
- ułożenie bitumicznej siatki dylatacyjnej,
- wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 20cm i gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr.15cm,
- wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 oraz 3,0m z betonu asfaltowego AC11S o gr.4cm ułożonego na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W o gr. 3cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr.20cm,
- wykonanie chodników o szerokości 2,0m z kostki betonowej o gr. 8cm ułożonej z na posypce piaskowo-cementowej i na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr.20cm,
- wykonanie dwóch zatok autobusowych o szerokości 3,0m ( o długości 56,0m) każda z kostki betonowej czerwonej o gr.8cm,
- wykonanie wyniesione przejścia dla pieszych o szerokości 6,0m z kostki betonowej o gr. 8cm w kolorze czerwonym o pasy w kolorze szarym,
- Wykonanie krawężników o wymiarach 15x30cm i 15x22cm ustawić na ławie betonowej z betonu C12/15,
- wykonanie zmiany organizacji ruchu,
- wykonanie na odcinku niezabudowanym odwodnieniu drogi poprzez zrzuty wód deszczowych do przydrożnych rowów za pomocą wpustów deszczowych,
- wykonanie wymiany wszystkich istniejących wpustów,
- wykonanie renowacji istniejących rowów odwadniających,
- wykonaniu dwustronnym pasie zieleni,
- zakup i montaż nowych ławek.

Geometria poszczególnych elementów drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami przekrojów poprzecznych.

Konstrukcja

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- 5cm - warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki SMA11;
- 6cm – warstwa wiążąca betonu asfaltowego AC16W
- geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż/wszerz pasma 100/100KN . Należy ułożyć na całej szerokości jezdni
- 4cm – (średnio 100kg/m2) – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W

Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinkach jezdni polegających pełnej rozbiórce lub korekcie:
- 5cm - warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki SMA11;
- 6cm – warstwa wiążąca betonu asfaltowego AC16W
- geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż/wszerz pasma 100/100KN . Należy ułożyć na całej szerokości jezdni
- 4cm – (średnio 100kg/m2) – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W
- 20cm - podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm
- 15cm – podbudowy z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego:
- 4cm – warstwa nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S
- 3cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W
- 20cm –podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
- grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni zjazdów bitumicznych:
- 5cm – warstwa nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S
- 6cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
- 20cm –podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
- grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:
- 8cm –nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej
- 3-5cm- posypka piaskowo-cementowej
- 20cm- podbudowy zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
- 15cm-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa
- grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni wyniesionych przejść dla pieszych
- 8cm –nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej z szarymi pasami
- 3-5cm- posypka piaskowo-cementowej
- 20cm- podbudowy zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
- 15cm-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa
- grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych przez chodnik:
- 8cm –nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej
- 3-5cm- posypka piaskowo-cementowej
- 20cm- podbudowy zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
- grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni chodników , dojść do posesji oraz placu
- 8cm –nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej
- 3-5cm- posypka piaskowo-cementowej
- 20cm- podbudowy zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
- grunt rodzimy

Tereny zielone:
- 10 cm – warstwy humusu z obsianiem trawą
- grunt rodzimy

Pobocza:
- 10cm –kruszywo łamane 0/31,5mm wraz z zamiałowaniem,
- grunt rodzimy

Zestawienie projektowanych elementów:
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni 11.950,0m2,
- powierzchnia nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego-3,150,0m2,
- powierzchnia zjazdów bitumicznych- 275,0m2 ,
- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej szarej (chodnik)-1.900,0m2,
- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej szarej (plac)-170,0m2,
- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej czerwonej (zjazdy)-430,0m2,
- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej czerwonej (zatoki autobusowej)-230,0m2,
- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej (wyniesione przejścia)-144,0m2,
- długość krawężników 15x30cm-2. 150,0m,
- długość krawężników 15x22cm( w tym 15x22/30)- 1.110,0m,
- długość obrzeży betonowych 8x30- 2,270,0m,
- długość ścieków przykrawężnikowych – 1,400,0m,
- ilość wpustów-32kpl,
- kanały PCV-U fi200 SN12-192,0m,
- powierzchnia poboczy -840,0m2,
- powierzchnia terenów zielonych -2,390,0m2


Część elektryczna:
przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr F007414 o następujących parametrach:
- kablowa linia oświetleniowa z naniesionymi słupami drogowymi o wysokości 8,0m, malowane w kolorze oprawy , posadowione na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Wysokość zawieszenia oprawy to 8,0m , rozstaw słupów oświetleniowych 43m, jednak z uwagi na istniejącą infrastrukturę techniczną nie zawsze możliwe jest zachowanie odległości 43m pomiędzy projektowanymi słupami oświetleniowymi. Kolor opraw i słupów szary,
- słupy do oświetlenia przejść dla pieszych w wysokości 6,0m,
- oprawy oświetlenia drogowego o odporności na warunki atmosferyczne IP66 w II klasie ochronności, odporność na uderzenia IK09,
- kabel zasilający YAKXS 4 x 35mm2,
- zasilanie projektowanych opraw oświetlenia drogowego podzielono na dwa oddzielne obwody jeden ze stacji transformatorowej S-8598 Bożnów i projektowanej rozdzielnicy oświetleniowej OD-598 zgodnie z warunkami zasilania nr 16304/2020/OD4/ZR5 z dn. 04.03.2020r., drugi obwód zasilany z stacji transformatorowej S-8348 poprzez istniejącą rozdzielnicę oświetleniową znajdującą się przy w/w stacji z likwidowanego obwodu oświetleniowego przy wykorzystaniu istniejącego kabla YAKY 4 x 35mm2,
- przyłączenie projektowanego kabla poprzez mufę rozgałęźną wskazaną na rys. E1. Do ochrony kabli zastosowano rury przepustowe Ø75 o wytrzymałości na ściskanie 750N.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233120
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się