Przetarg 10120823 - Przebudowa drogi gminnej nr 111636L w miejscowości Nadolce ...

   
Analizuj Zamówienie 10120823 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-30
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej nr 111636L w miejscowości Nadolce

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1
11636L o długości 919,81 mb. w miejscowości Nadolce.2. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi na długości 919,81 mb. o szerokości zmiennej w tym: - ułożenie warstwy bitumicznej wiążącej o średniej grubości 5 cm - ułożenie warstwy bitumicznej ścieralnej o grubości 4 cm , - wykonanie poboczy i zjazdów, - inne elementy ujęte w załącznikach Nr 5, 6 i 7 do SWZ i projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik Nr 4 do SWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna – załącznik nr 5 do SWZ, przedmiary robót – załącznik nr 6 do SWZ i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 7 do SWZ. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń. W sytuacji, gdy wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.

RGN 271.11.2023
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233120
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10277724 2024-03-08
godz. 10:00
Dolnośląskie Remont drogi gminnej nr 007426 D (dz. nr 155/2) w miejscowości Nowa Wieś Legnicka 2. Przedmiotem zamówienia jest typowa droga dojazdowa usytuowana na terenie gminy Legnickie Pole. Przedm...
10277461 2024-03-08
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest:Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę trzech aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Grzybno obejmuje m.in.:- wyk...
10273359 2024-03-08
godz. 10:00
Lubelskie Utwardzenie dróg w miejscowościach Skowieszynek, Okale, Dąbrówka, Rzeczyca, Cholewianka, Zbędowice, Witoszyn Część 1: „Utwardzenie drogi gminnej w msc. Skowieszynek, dz. nr ewid. ...
10274843 2024-03-08
godz. 10:00
Lubelskie "Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Telatyn" 4.1. Przedmiotem zamówienia obejmuje: roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej...
10277401 2024-03-08
godz. 11:00
Mazowieckie Remonty cząstkowe - utwardzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem kamiennym 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie remontowe zapisane w budżecie Gminy na 2024 r. w zadaniach bieżąc...
10280910 2024-03-11
godz. 08:00
Świętokrzyskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko-Kamienna - Mirzec w miejscowości Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych Przedmi...
10256691 2024-03-11
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N– etap I 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji dla zadania pn: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N – etap I”. L...
10281189 2024-03-11
godz. 10:00
Łódzkie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Naprawa i remonty dróg w Gminie Rokiciny w 2024 roku”.4.2. Zakres świadczenia wykonawcy obe...
10279482 2024-03-12
godz. 10:00
Świętokrzyskie 1. Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Budowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wodociągów i kanalizacji ...
10265980 2024-03-14
godz. 08:00
Mazowieckie Remont drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 13+250 do km 16+210 na terenie gminy Warka, powiat grójecki, województwo mazowieckie – nr postępowania 021/24 1. Przedmiotem zamówie...