Przetarg 7304930 - Przebudowa drogi gminnej nr 108835 i 108836 w Łące Numer...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7304930 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-29
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej nr 108835 i 108836 w Łące
Numer referencyjny: BR.271.1.1.2020

Przedmiotem zamówienia jest zadania
pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108835 i 108836 w Łące.
1. Zakres robót, obejmuje;
1.1. Budowa chodnika dla pieszych:
1. dr. nr. 108835R - 362.60 mb w km 0017 - km 0379,6- str. lewa
2. dr. nr. 108836R - 590 mb – w km 0025 - km 0615 strona prawa, 64 mb – w km 0229 - km 0293 - strona lewa
1.2. Przebudowa istniejącego chodnika:
1. dr. nr. 108835R - 10mb – w km 0007 - km 0017- strona lewa
2. dr. nr. 108836R - 14mb – w km 0011 - km 0025- strona prawa
1.3. przebudowa nawierzchni jezdni:
1. dr. nr. 108835R - w km 0007 - km 0379,6
2. dr. nr. 108836R - w km 0590 - km 0615
1.4. Przebudowa odwodnienia drogi - przebudowa istniejącej kanalizacji otwartej na kanalizacje zamkniętą
1. dr. nr. 108835R - Ø300 w km 0020,9 - km 0159,9 (od S31 do S26), Ø300 w km 0228,55 - km 0349,3 (od S25 do S22), Ø400 w km 0349,3 - km 0382,9 (od S22 do S10),
2. dr. nr. 108836R - Ø300 w km 0051 - km 0475,6 (od S1 do S16), Ø500 w km 0475,6 - km 0609,25 (od S16 do WL7),
1.5. Przebudowa skrzyżowania
1. dr. nr. 108835R - dr. gminna nr 108835, w km 0007 - przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1383R
2. dr. nr. 108836R - dr. gminna nr 108836, w km 0011 - przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1383R. - dr. gminną nr 108836, w km 0615 - przebudowa skrzyż. z drogą powiatową nr 1384R
1.6. Przebudowa przepustów pod koroną drogi
1. dr. nr. 108835R - przebudowa przepustu Ø600 w km 0110,6 drogi nr 108835- przebudowa przepustu Ø1000 w km 0349,3
1.7. Budowa ściany oporowej
1. dr. nr. 108836R - lokalizacja w km 0351-km0370
1.8. Przejścia dla pieszych
1. dr. nr. 108835R - W obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr. 108835 z drogą powiatową nr. 1383R
2. dr. nr. 108836R - W obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr. 108836 z drogą powiatową nr. 1383R - w km 0272 drogi gminnej nr 108836 w obrębie skrzyżowania z drogą gminna 108835R –- - przejęcie dla pieszych wraz z progiem zwalniającym typu płytowego U16b
1.9. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia przepisami techniczno–budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy budowlanej.
1.10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ
1.11. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
1.12. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania stałej organizacji ruchu, a na czas prowadzonych robót opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.
1.13. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć;
1) kosztorys ofertowy - opracowanego metoda kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenionych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczenia: „dodatkowych robót budowlanych, wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego”, w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art.144 ust.1 pkt 2 ustawy PZP
2) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na każdym etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. Harmonogram należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie zmian terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji Zamawiającego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna, która jest załącznikiem do SIWZ
Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazuje w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
Zamawiający dopuszcza jedynie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
Wymóg zatrudnienia na umowę o prace
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lud podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudniania na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy – załącznik do SIWZ
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r - Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45100000, 45200000, 45233220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się