Przetarg 7534420 - „Przebudowa drogi gminnej nr 108353L Rudnik Pierwszy –...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7534420 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-15
przedmiot ogłoszenia
„Przebudowa drogi gminnej nr 108353L Rudnik Pierwszy – Rudnik Drugi od km 0990 do km 1980”
Numer referencyjny: ZP.271.8.
2020

3.1 Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 108353L Rudnik Pierwszy – Rudnik Drugi od km 0990 do km 1980” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w następującym zakresie:
1. Roboty przygotowawcze:
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych – 0,990 km
2. Roboty ziemne:
Oczyszczenie i wyrównanie podłoża pod wykonanie warstw podbudowy oraz pod skropienie emulsją asfaltową – 4 950,00 m2
3. Podbudowa drogi:
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – 4 950,00 m2,
Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie (grubość po zagęszczeniu 12 cm) – 4 950,00 m2
4. Roboty nawierzchniowe:
− Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W 50/70), warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości 4 cm – 4 950,00 m²,
− Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S 70/100), warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości 4 cm – 4 950,00 m².
5. Roboty wykończeniowe:
Bariery ochronne stalowe SP01 z zamontowaniem– 80,00 m,
Roboty ziemne pod pobocza (dowóz gruntu w zakresie Wykonawcy) – 222,75 m3
Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm szerokość 75 cm i grubości 20 cm (wyrównanie do projektowanych spadków) – 1 485,00 m2,
Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych – 2 szt.
Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne – znaki T2, A-3 – 2 szt.
Wykonanie górnej warstwy podbudowy zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie (grubość po zagęszczeniu 15 cm) – 335,00 m2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – przełożenie wjazdu na podbudowie betonowej – 93,00 m2
Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S 70/100) warstwa ścieralna o grubości 5 cm – 175,00 m2

Przedstawione w punkcie 3.1 wartości odnoszące się do poszczególnych elementów inwestycji mają charakter szacunkowy, obrazujący zakres prac do wykonania i nie stanowią zobowiązania stron umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wykonawca powinien odwoływać się do dokumentacji projektowej (rysunki, opisy, itp.), specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, a także wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45220000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się